Sub Plans

יום השואה- הטוב הרע והמכוער

אנו חיים בעולם מורכב, שיש בו טוב ורע, אמת ושקר, חושך ואור. הסדנה עוסקת בשאלה הכואבת והמורכבת– מה יחסנו לרע בעולם, וכיצד יש להתמודד עם דברים רעים שקורים במציאות. התוכן- במהלך הסדנה ניחשף למציאות הקשה שחווה העם היהודי בשואה. נכיר בכך שהעולם נוטה לצערנו לראות ברע כח חזק מידי מכדי לנצחו, לכן הוא מתייאש, משתדל…

Details

יום השואה- ובחרת בחיים

הפעילות מתאימה ליום השואה או כהכנה למסע לפולין בפעילות עוצמתית זו ננסה ללמוד מבני עמנו שנספו בכבשנים מהו מוסר, ומהו ערך קדושת החיים. בעוד חיות האדם הנאציות לא ייחסו כלל ערך לחיי אדם, בני עמנו שהתמודדו בדילמות קשות ביותר של חיים ומוות, לא איבדו את שפיותם וצלמם, ולא הפסיקו לרגע אחד לייחס לחיים מימד קדוש…

Details

במותם ציוו לנו

בסדנה זו נתמקד בדמותו של רועי קליין ז"ל, סמג"ד גדוד 51 של גולני, שנפל במלחמת לבנון השניה כאשר קפץ על רימון שנזרק לעבר כח צה"ל, ובגבורתו הציל את חייליו וחבריו כש"שמע ישראל" נישא על שפתותיו. התוכן- בסדנה, נצפה בקטע מסרט שעשתה אחותו של רועי לזכרו. הסרט עוסק בחייו של רועי, ובבחירות שעשה במהלך חייו כדי…

Details

יום הזיכרון- במותם ציוו לנו

ביום הזיכרון אנו עוצרים לרגע ומצדיעים לחיילים רבים שנפלו. בסדנה זו נתמקד בדמותו של רועי קליין ז"ל, סמג"ד גדוד 15 של גולני, שנפל במלחמת לבנון השניה כאשר קפץ על רימון שנזרק לעבר כח צה"ל, ובגבורתו הציל את חייליו וחבריו. התוכן- בסדנה, נצפה בקטע מקטע ערוך מסרט שעשתה אחותו של רועי לזכרו. הסרט עוסק בחייו של…

Details

סדנה 5 – מתקני עולם

סדנה זו מתקיימת לאחר תהליך שהתלמידים מתחלקים לקבוצות ובוחרים משימה שלהם. המשימה היא בעצם בעיה שקיימת בעולם אותה הם רוצים לפתור/לתקן. מטרת סדנה זו היא סיכום של הנלמד ושל הנעשה לאורך התכנית. מטרות התלמידים יציגו את הרעיונות שלהם בפני הכיתה התלמידים ימשבו את הרעיונות של חבריהם לאור הנלמד בתוכנית התלמידים יחושו שביכולתם ליצור שינוי אמיתי…

Details

סדנה 4 – בין הנהגה לענווה

מטרות התלמידים יראו בדמותו של משה כמודל של מנהיג הלוקח אחריות התלמידים יבינו כי אחריות הינה מסע של חיים התלמידים יכירו בכוחה של ענווה כתכונה מרכזית אצל מנהיג. משך הסדנה – 90 דקות

Details

סדנה 3 – רואים עולם!

מטרות התלמידים יבינו את הייחודיות של לקיחת האחריות של אברהם התלמידים יכירו ויפנימו את המונחים: משפט וצדקה והצורך בשילוב ביניהם התלמידים ירצו להוות מודל כישראלים המשמשים דוגמה לעולם. משך הסדנה – 90 דקות  

Details

סדנה 2 – "השומר אחי אנוכי"?

מטרות התלמידים יחשפו לסיפורי התנ"ך העוסקים בבריחה מאחריות התלמידים יבחנו את המניעים האנושיים לבריחה מאחריות ויתמודדו איתם התלמידים יבחינו בין סוגים שונים של אנשים בעולם, שלכל אחד מהם יש תפקיד בתיקון העולם. משך הסדנה – 90 דקות

Details