שאלות מוסריות במלחמה על הארץ-חלק ב'-היחס לספר יהושע בימי חז"ל

תקופת המקרא וחז"ל "עד המאה ה-19 התקבל ספר יהושע ללא עוררין כתיעוד היסטורי"[1], המקרא עצמו לא מעיר על קושי מוסרי ביחס לעמי הארץ, אין ניסיון להצטדק על רעיון השמדת הגויים. רעיון זה של השמדת הגויים הגרים בארץ כנען משמש כאמצעי להגנה מפני דרכיהם של הגויים ומימוש הצו האלוקי. בדברינו לקמן נרחיב ביחס המקרא לכיבוש הארץ…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות מ'

מה אָ ַהְב ִתּי תוָֹר ֶתָך ;ָכּל־ ַהיּוֹם ,ִהיא ִשׂיָח ִתי׃ אפשר לדעת הרבה על בני אדם לפי מה שהם מרבים לדבר עליו . אם אתה פוגש אדם שחושב שהוא שר בממשלה ,ברור שפוליטיקה היא בחשיבות עליונה אצלו .אדם כזה מיד מקשר כל דבר לפוליטיקה .כשהוא נתקע בפקק ,הוא מאשים את שר התחבורה וכשהוא צריך…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- פתיחה

לימוד התנ"ך מציג בפני הלומד מידי פעם סיפורים שמעלים שאלות מוסריות לא פשוטות. פעמים ששאלות אלו מופנות כלפי דמויות מרכזיות בתנ"ך כגון התנהגותה של שרה כלפי הגר שאומרת התורה: "ותענה שרי"[1] ופעמים ששאלות אלו מופנות כלפי מציאות שהתנ"ך 'מכיר', כגון, מתן לגטימציה למצב של עבדות. שאלות מוסריות אלו נעשות קשות יותר כאשר מדובר בציווי הא-ל…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות ל'

ְלעוָֹלם ְיהָוה ;ְדָּבְרָך ,ִנָצּב ַבּ ָשּׁ ָמִים׃ לפעמים אנו מרגישים שישנם אנשים השואפים לרמוס כל דבר טוב .מרגישים לפעמים שישנם כאלה בעלי אינטרס לפגוע בקדושת התורה ,בקדושת הארץ ואפילו בקדושת העם .אסור לעמוד מנגד כשרואים בזיון כבוד התורה ,חלילה .אם מישהו היה רואה ספר תורה על הרצפה חס ושלום ,ברור שהוא היה "רץ כצבי "כדי…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות כ'

כְל ָתה ִל ְתשׁוָּעְתָך ַנ ְפ ִשׁי ;ִל ְדָב ְרָך ִיָחְל ִתּי׃ לאדם הסובל מקלאוסטרופוביה ,להיות תקוע במעלית או אפילו בפקק זה דבר שעלול להיות קשה מנשוא .אנשים שחולצו מתחת להריסות לאחר רעידת אדמה מספרים על התסכול מכך שהם שומעים אנשים המחפשים ניצולים ,אך הם לא מצליחים לקרוא להם עקב פציעה או מצב פיזי חלש"…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות י'

יֶדיָך ָעשׂוִּני ַוְיכוְֹננוִּני ;ֲהִביֵנִני ,ְוֶאְל ְמָדה ִמ ְצוֹ ֶתיָך׃ חייל ביחידה מיוחדת מוכן ומזומן לביצוע משימות בלתי שגרתיות בכל רגע נתון .בהתרעה מינימלית הוא מסוגל להיות מוכן ליציאה לקרב ולתפקד באופן יוצא מן הכול ל. אבל גם הוא זקוק למשהו ממפקדיו .הוא זקוק להוראות .הוא חייב לדעת מה עליו לעשות .הוא לא צריך את כל…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ט'

טוֹב ָע ִשׂי ָת ִעם ַע ְב ְדָּך ;ְיהָוה ,ִכּ ְדָבֶרָך׃ אנחנו לא תמיד מבינים את "שיקולי הדעת "של הקב "ה. שאלת הרע בעולם מעסיקה אותנו מראשית קיומם של בני האדם .גדולי עולם אפילו כמשה רבינו ודוד המלך ביקשו להבין את דרכי ה ' ולא תמיד עלתה בידם .אך עם ישראל למרות כל התלאות ,כל…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ח'

ֶחְל ִקי ְיָי אָ ַמ ְר ִתּי ִל ְשׁמֹר ְדָּבֶריָך : חלוקות עלולות לגרום למחלוקות .אם צריך לחלק רווחים בין עובדים ,עלול ליווצר מצב שבו יבוא איש השיווק ויטען שמגיע לו יותר כי ללא עבודת השיווק שלו ,אף אחד לא היה שומע בכלל על המוצר המדובר .כנ"ל איש המכירות והאיש שמלכתחילה חשב על הרעיון ,שירות…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ז'

זכֹר ָדָּבר ְלַע ְבֶדָּך ַעל ֲא ֶשׁר ִיַחְלָתִּני : "זכר דבר ,"איזה דבר ?ומה פירוש הביטוי "יחלתני" ?הייתי מבין אם היה כתוב "תזכור ה ,'כמה שאני מייחל לך )לעזרתך , לישועתך ,לאורך ,וכו' .(…אבל כאן אנחנו רוצים "להזכיר " לכאורה לקב"ה משהו אחר ,משהו מעבר לכך שאנחנו עדיין "מחכים על הקו "לשמוע ממנו .כאן אנחנו…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ו'

ויבֹֻאִני ֲח ָסֶדָך ְיָי ְתּשׁוָּע ְתָך ְכּ ִא ְמָרֶתָך : המפגש עם אדם או חפץ כלשהו יכול להתרחש בחד משני מצבים :או שהאדם יגיע אל החפץ ,או שהחפץ יגיע אל האדם . לא תמיד אנחנו מכירים את הדרך ,לא תמיד הדרך סלולה וברורה לפנינו .לא תמיד יש לאדם את היכולת להגיע אל היעד אליו הוא…