מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ת'

ִתּ ְקַרב ִרָנּ ִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה ;ִכּ ְדָב ְרָך ֲהִביֵנִני׃ בתפילות הימים הנוראים )ראש השנה ויום הכיפורים ,(אנו אומרים "לשמוע אל הרינה ואל התפילה ."למה לא הפוך , "לשמוע אל התפילה ואל הרינה" ?מה מיוחד ברינה דווקא ? התשובה היא פשוטה ,הרי אין כמו ניגון או שיר יפה .לא קרה לכם פעם שבאמצע שיחה שמעתם…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ש'

שׂ ִרים ְרָדפוִּני ִחָנּם ;וּ ִמְדָּב ְרָך ,ָפַּחד ִלִבּי׃ בנוהג שבעולם ,כשאדם שומע שהרשויות מחפשות אותו ,או אפילו אם הוא רק מקבל מכתב ממס הכנסה ,האדם מתחיל לדאוג .אך דוד המלך ,שפעם אחר פעם רדפו אחריו להורגו ,לא פחד מרודפיו .הוא ידע שאף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר ללא רצון ה'" .אין אדם…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ר'

רחוֹק ֵמ ְר ָשִׁעים ְישׁוָּעה ;ִכּי ֻחֶקּיָך לֹא ָדָרשׁו מדוע רחוק מרשעים ישועה ?משום "חוקיך לא דרשו ."כלומר , לו היה הרשע דורש "חוקיך ,"לו הרשע היה חפץ ללמוד תורה , לדעת מה מותר ומה אסור ,מה נכון ומה לא נכון בעיני ה ,'על אף שבפועל עדיין לא שינה את מעשי ו, כבר היה הוא…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ק'

קָרא ִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ,ֻח ֶקּיָך ֶאצָֹּרה׃ הפסוק הנ"ל מתחיל בלשון ע בר )קראתי (ומסתיים בלשון עתיד )אצרה .(בשעה שמידת הדין שורה על האדם , ח"ו, עליו להביא תשלום "כופר "ולפדות את עצמו מן הדין .אם יש בידו לשלם ממעשיו הטובים במהלך חייו ,מורידים מזכויותיו ופודים אותו בשכר המצוות ,ממוות לחיים ,ממחלה לבריאות ,מעוני…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות צ'

צ ִדּיק אַ ָתּה ְיָי ְוָי ָשׁר ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך : צדיקות ויושר הולכים יד ביד .לפעמים אנחנו מסתכלים על מעשים שנעשים ואיננו מבינים מה עומד מאחוריהם .היכן היושר ?אנו שואלים .צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו .שאלת הרע בכלל בעולם .למה קורה שאחד משקיע ולא מצליח לעומת אחר שלא מתאמץ ומצליח .מדוע אחת רוצה…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ג- היחס לספר יהושע בראשית ימי המדינה

ראשית ימיה של מדינת ישראל אנו קופצים על פרק זמן ארוך ומגיעים לראשית ימיה של מדינת ישראל. בתקופת היישוב ובראשית ימיה של המדינה סיפורי התנ"ך, ובמיוחד ספר יהושע היו מודל לחיקוי עבור התנועה הציונית. התנועה הציונית שאבה את רוחה וכוחה מסיפורי התנ"ך ומגיבוריו. חלום ארץ ישראל ההולך ומתגשם מול עיניהם מחבר אותם לדמויות כמו יהושע,…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות פ'

ְפָּלאוֹת ֵע ְדוֹ ֶתיָך ;ַעל־ֵכּן ,ְנָצָר ַתם ַנ ְפ ִשׁי׃ יש דברים שלא שוכחים אותם .אף אחד לא שוכח את החתונה שלו ואין הורה ששוכח את לידת ילדו הראשון .להבדיל ,אדם שחווה טראומה עלול לסבול במשך שנים רבות מתופעות לוואי מי – " שמזכירות לו את הטראומה שהוא עבר" .פלאות עדותיך שלומד תורה מתוך התפלאות…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ע'

ע ִשׂי ִתי ִמ ְשָׁפּט ָוֶצֶדק ;ַבּל־ ַתִּנּיֵחִני ,ְלעֹ ְשָׁקי׃ לצערנו ,העולם שלנו טרם הגיע לתיקונו ועל כן אנו נאלצים להתמודד עם אנשי שקר ומרמה .קשה לדעת האם העסקה שהציעו לנו היא אכן עסקה כדאית ,או שמי שעומד מולנו מעוניין רק בכסף שלנו ויעלם ברגע שישיג את זה .אין ספור מאמרים וספרים נכתבו על הצלחה…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ס'

סֲע ִפים ָשֵׂנא ִתי ;ְותוָֹר ְתָך אָ ָה ְב ִתּי׃ מכירים את הביטוי "אל תשגע אותי" ?מכירים את המציאות שמישהו מדבר ומדבר ובאיזה שהוא שלב אתם אומרים "נו, ומה תכל'ס"" ?סעפים" אלו מחשבות לא ישרות ,מלשון "מחשבות מסועפות ."דוד המלך מלמד אותנו כלל חשוב בניהול זמן ובסדר עדיפות"….סעפים שנאתי- " אין לי זמן להתעסק בדברים…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות נ'

נר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ;ְואוֹר ,ִלְנ ִתיָב ִתי׃ ניסיתם פעם להיכנס לחדר חשוך ?אם אתם מכירים את החדר , יתכן ותזכרו היכן יש כיסא והיכן יש ארון .אבל נסו להיכנס לחדר שאתם לא מכירים .אין לך מושג אם יש רהיטים או מכשולים על הרצפה .אין לך מושג אם יש כיסא או שרפרף באמצע הדרך .הסיכוי להיפצע…