מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ה'

הוֵֹרִני ְיָי ֶדֶּר ְך ֻח ֶקּיָך ְוֶא ְצֶּרָנּה ֵע ֶקב : מדוע כתוב כאן "דרך חוקיך "ולא רק "חוקיך" ?הרי אם אני לומד חוקי התנועה של מדינה מסוימת שאליה אני חפץ לנסוע , ממש לא מעניין אותי מה עומד מאחורי החוקים האלה .לא מעניין אותי הדרך שאליה הגיעו לחוקים הנ "ל. מה שמעניין אותי זה…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ד'

דּ ְב ָקה ֶלָעָפר ַנ ְפ ִשׁי ַחֵיִּני ִכּ ְדָבֶרָך : מדוע נאמר כאן לשון "דבקה" ?מה פירוש הדבר "להידבק לעפר" ?להתלכלך אפשר להבין , אבל להידבק ?מי אמר שזה משהו טוב ?לעומת זאת ,אנו אומרים שלוש פעמים ביום בתפילת שמונה עשרה "ונפשי כעפר לכל תהיה ."כלומר ,לא להידבק אפילו ,אלא ממש להיות כמו העפר…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ג'

גּמֹל ַעל ַע ְבְדָּך ֶא ְחֶיה ְוֶא ְשׁ ְמָרה ְדָבֶרָך : אשירה לה' כי גמל עלי .לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י -ה. רחשי לב .ריבונו של עולם ,התמכרתי !התמכרתי לתאוות שלי , לחטאים שלי ,ליצר הרע שלי .התמכרתי לגשמיות של העולם הזה עם כל הפיתויים והפגמים…. גמול על עבדך ,תעזור לי להיגמל מזה…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ב'

ַבּ ֶמּה ְיַזֶכּה ַנַּער ֶאת אָ ְרחוֹ ִל ְשׁמֹר ִכְּדָבֶרָך : דוד המלך אומר בפרק קכ"ז בתהילים" :אם ה 'לא ישמור עיר , שווא שקד שומר ."אם הקב"ה לא יעזור לאדם בעבודת ה 'שלו , אין לו סיכוי להתגבר על יצרו השואף להחטיאו .על כן שואל דוד , מה כבר נער כמוני מסוגל לעשות– ?…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות א'

  אַף לֹא ָפֲעלוּ ַעְוָלה ִבְּדָרָכיו ָהָלכוּ : ישנם מעשים ,שהעושה אותם מתחייב על פי דין תורה להקריב קרבן .ישנם סוגים שונים של קרבנות .לדוגמא :חטאת ,עולה , אשם וכו .' לעומת זאת ,ישנם מעשים שלא חייבים עליהם אף קרבן ,אך "שומר נפשו "ירחק מהם .לא תמיד בידינו להישמר מחטאים , אך שמירה מיוחדת יש…

פרקים לסגולה- מתוך התהילים

להצלחה -באמירת מזמור "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים " )תהילים קכ "א( הנאמר לאחר תפילת העמידה של ערבית )לפני עלינו לשבח ,(טמונה סגולה גדולה להצלחה .לכן ישתדל כל אחד לכוון באמירת המזמור כפי יכולתו . להצלחה -לומר בכל יום מזמורי תהילים אלה : כ"ה, מ"ט, נ"ז, פ', פ"ח, צ ', צ"ו, צ"ח, ק"ו, קכ"ב,…

תמימי דרך

"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'" היום, חלק גדול מהציבור הבוגר והמתבגר "הולך בחושך ". התלבטויות לגבי החיים, בני זוג, מקום לימודים ועבודה, תסכולים לגבי בריאות, שאלות באמונה ובדרך חיים ועוד ועוד…. כל כך התרגלנו לשגרת טרדות ודאגות, שהגענו למצב שאם אדם מחייך לעצמו ברחוב, חושדים בו למשוגע ח"ו אך דוד המלך, נעים זמירות ישראל…

זוגיות ומשפחה- סיכום

סיכום אין ספק שניתן לראות שינוי משמעותי ביחס לזוגיות בכלל ולאשה בפרט. העולם העתיק ראה את הקשר הזוגי כמצע להקמת משפחה גדולה ותו לא. לפי טענתנו מציאות זו היא תוצאה של קלקול שהעולם שואף לתקנו. ככל שהעולם התקדם וזכתה האנושות לפעול לתיקונו של החטא הקדמון, הקשר הזוגי קיבל מקום משמעותי. תהליך זה הוא כה עוצמתי,…

זוגיות ומשפחה -חלק ח'- "תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי"

"תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי" כאשר המשנה הראשונה מעמידה את האשה מול היבמה ניתן לומר שהיא רומזת בכך על שני סוגי קשרים או שתי מגמות שיש לחיים המשותפים בין האיש לאשה. האשה מבטאת את הקשר העצמי שיש בינה לבין בן זוגה, קשר שמקורו עוד בעולמות עליונים לפני שנשמתם התפצלה כפי שמתבטא רבי שמעון…

זוגיות ומשפחה- חלק ז'- "להקים שם המת על נחלתו"

"להקים שם המת על נחלתו" להשלמת התמונה בקשר הזוגי שבין האיש לאישה יש להתבונן בדין התורה העוסק בייבום. מהו ייבום? עניינו של הייבום הוא להסדיר מערכת טבעית שהייתה נהוגה בתרבויות העתיקות עוד לפני מתן תורה, כפי שאנו מוצאים לדוגמה אצל יהודה ותמר. מטרת הייבום הייתה להמשיך את רוחו של הנפטר בתוך חוג משפחתו על ידי…