תכניות גפ”ן

אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו

האם יש מעלה להשתטח ולהתפלל על קברות צדיקים בארץ ישראל?

ודאי, אמנם תמיד אנו מכוונים את בקשתנו ותפילותינו לריבונו של עולם, אך אנו מבקשים מהצדיקים שיסייעו בידינו וילמדו עלינו זכות בכדי שתפילותינו תתקבלנה. האור החיים הק’ כאשר עלה לארץ ישראל נהג להשתטח על קברי צדיקים ביחד עם תלמידיו.

שמתי לב שלפעמים יש כשרות על ממתקים אך כתוב בסוגריים ‘כשר לאוכלי חלב נכרי [עכו”ם]’, זה אסור או מותר באכילה?

תודה על שאלתך ואכן יש בלבול בציבור בענין זה וננסה להבהיר את הענין. ראשית יש חילוק גדול בין חלב ממש שחלבו נכרי בלי פקוח על ישראל שאסור כדברי המשנה בעבודה זרה (פ”ב מ”ו): ‘אלו דברים של עכו”ם אסורין ואין איסורן איסור הנאה חלב שחלבו

מה מברכים על גלידה עם פירות?

מה מברכים על גלידה עם פירות? שלום קנינו לכבוד שבת גלידת פירות, יש בקופסא מלא גלידה וקצת פירות, האם עלינו לברך ברכת שהכל נהיה בדברו על הגלידה או בורא פרי העץ ומה היא ברכה אחרונה?   תשובה: שאלה זו מורכבת וקשורה לסוגיה חשובה בתלמוד במסכת ברכות ומובאת שם משנה בזו הלשון: “זה הכלל, כל שהוא…