מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ח'

ֶחְל ִקי ְיָי אָ ַמ ְר ִתּי ִל ְשׁמֹר ְדָּבֶריָך : חלוקות עלולות לגרום למחלוקות .אם צריך לחלק רווחים בין עובדים ,עלול ליווצר מצב שבו יבוא איש השיווק ויטען שמגיע לו יותר כי ללא עבודת השיווק שלו ,אף אחד לא היה שומע בכלל על המוצר המדובר .כנ"ל איש המכירות והאיש שמלכתחילה חשב על הרעיון ,שירות…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ז'

זכֹר ָדָּבר ְלַע ְבֶדָּך ַעל ֲא ֶשׁר ִיַחְלָתִּני : "זכר דבר ,"איזה דבר ?ומה פירוש הביטוי "יחלתני" ?הייתי מבין אם היה כתוב "תזכור ה ,'כמה שאני מייחל לך )לעזרתך , לישועתך ,לאורך ,וכו' .(…אבל כאן אנחנו רוצים "להזכיר " לכאורה לקב"ה משהו אחר ,משהו מעבר לכך שאנחנו עדיין "מחכים על הקו "לשמוע ממנו .כאן אנחנו…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ו'

ויבֹֻאִני ֲח ָסֶדָך ְיָי ְתּשׁוָּע ְתָך ְכּ ִא ְמָרֶתָך : המפגש עם אדם או חפץ כלשהו יכול להתרחש בחד משני מצבים :או שהאדם יגיע אל החפץ ,או שהחפץ יגיע אל האדם . לא תמיד אנחנו מכירים את הדרך ,לא תמיד הדרך סלולה וברורה לפנינו .לא תמיד יש לאדם את היכולת להגיע אל היעד אליו הוא…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ה'

הוֵֹרִני ְיָי ֶדֶּר ְך ֻח ֶקּיָך ְוֶא ְצֶּרָנּה ֵע ֶקב : מדוע כתוב כאן "דרך חוקיך "ולא רק "חוקיך" ?הרי אם אני לומד חוקי התנועה של מדינה מסוימת שאליה אני חפץ לנסוע , ממש לא מעניין אותי מה עומד מאחורי החוקים האלה .לא מעניין אותי הדרך שאליה הגיעו לחוקים הנ "ל. מה שמעניין אותי זה…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ד'

דּ ְב ָקה ֶלָעָפר ַנ ְפ ִשׁי ַחֵיִּני ִכּ ְדָבֶרָך : מדוע נאמר כאן לשון "דבקה" ?מה פירוש הדבר "להידבק לעפר" ?להתלכלך אפשר להבין , אבל להידבק ?מי אמר שזה משהו טוב ?לעומת זאת ,אנו אומרים שלוש פעמים ביום בתפילת שמונה עשרה "ונפשי כעפר לכל תהיה ."כלומר ,לא להידבק אפילו ,אלא ממש להיות כמו העפר…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ג'

גּמֹל ַעל ַע ְבְדָּך ֶא ְחֶיה ְוֶא ְשׁ ְמָרה ְדָבֶרָך : אשירה לה' כי גמל עלי .לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י -ה. רחשי לב .ריבונו של עולם ,התמכרתי !התמכרתי לתאוות שלי , לחטאים שלי ,ליצר הרע שלי .התמכרתי לגשמיות של העולם הזה עם כל הפיתויים והפגמים…. גמול על עבדך ,תעזור לי להיגמל מזה…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ב'

ַבּ ֶמּה ְיַזֶכּה ַנַּער ֶאת אָ ְרחוֹ ִל ְשׁמֹר ִכְּדָבֶרָך : דוד המלך אומר בפרק קכ"ז בתהילים" :אם ה 'לא ישמור עיר , שווא שקד שומר ."אם הקב"ה לא יעזור לאדם בעבודת ה 'שלו , אין לו סיכוי להתגבר על יצרו השואף להחטיאו .על כן שואל דוד , מה כבר נער כמוני מסוגל לעשות– ?…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות א'

  אַף לֹא ָפֲעלוּ ַעְוָלה ִבְּדָרָכיו ָהָלכוּ : ישנם מעשים ,שהעושה אותם מתחייב על פי דין תורה להקריב קרבן .ישנם סוגים שונים של קרבנות .לדוגמא :חטאת ,עולה , אשם וכו .' לעומת זאת ,ישנם מעשים שלא חייבים עליהם אף קרבן ,אך "שומר נפשו "ירחק מהם .לא תמיד בידינו להישמר מחטאים , אך שמירה מיוחדת יש…

Details

פרקים לסגולה- מתוך התהילים

להצלחה -באמירת מזמור "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים " )תהילים קכ "א( הנאמר לאחר תפילת העמידה של ערבית )לפני עלינו לשבח ,(טמונה סגולה גדולה להצלחה .לכן ישתדל כל אחד לכוון באמירת המזמור כפי יכולתו . להצלחה -לומר בכל יום מזמורי תהילים אלה : כ"ה, מ"ט, נ"ז, פ', פ"ח, צ ', צ"ו, צ"ח, ק"ו, קכ"ב,…

Details

תמימי דרך

"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'" היום, חלק גדול מהציבור הבוגר והמתבגר "הולך בחושך ". התלבטויות לגבי החיים, בני זוג, מקום לימודים ועבודה, תסכולים לגבי בריאות, שאלות באמונה ובדרך חיים ועוד ועוד…. כל כך התרגלנו לשגרת טרדות ודאגות, שהגענו למצב שאם אדם מחייך לעצמו ברחוב, חושדים בו למשוגע ח"ו אך דוד המלך, נעים זמירות ישראל…

Details