שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ו- נגד יהושע

נגד יהושע – ס' יזהר ביקורת חריפה יותר ממה שראינו לעיל הובאה בדבריו של ס' יזהר[1], נביא מספר חלקים מדבריו על מנת שנוכל לעמוד על מספר טענות שיש לס' יזהר כנגד ספר יהושע: מה זה לרשת? בדברים א', ח נאמר: "ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ". וביהושע א', יא נאמר: "אתם עוברים…

Details

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ה'- היחס לספר יהושע לאחר ששת הימים

לאחר מלחמת ששת הימים השבר הגדול ביחס לספר יהושע קרה אחרי מלחמת ששת הימים. לאה מזור כתבה כך: "הקמת המדינה ומוסדותיה רופפו את המתח הלאומי והציוני, ובשנות השישים, אחרי שתי מלחמות, התחיל מיתוס יהושע להעיק. אצל רבים הוא לא סימל יותר את הגבורה והצלחת כיבוש הארץ אלא לאומיות, מיליטריזם וחוסר רגישות לצרכיו של הפרט"[1]. הניצחון…

Details

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ד- שיוני ביחס לספר יהושע

השינוי ביחס לספר יהושע תיאור היחס החיובי לספר יהושע שהצגנו לעיל היה נחלת רוב הציבור בדור מקימי המדינה, הסיבה לכך היא שספר יהושע שם דגש על הצד הלאומי של עם ישראל. לא סיפור של יחידים אלא של עם שבא לכבוש את ארצו ולכן היה קל להתחבר לרעיון זה בימיה הראשונים של המדינה. מאידך, כבר באותם…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ת'

ִתּ ְקַרב ִרָנּ ִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה ;ִכּ ְדָב ְרָך ֲהִביֵנִני׃ בתפילות הימים הנוראים )ראש השנה ויום הכיפורים ,(אנו אומרים "לשמוע אל הרינה ואל התפילה ."למה לא הפוך , "לשמוע אל התפילה ואל הרינה" ?מה מיוחד ברינה דווקא ? התשובה היא פשוטה ,הרי אין כמו ניגון או שיר יפה .לא קרה לכם פעם שבאמצע שיחה שמעתם…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ש'

שׂ ִרים ְרָדפוִּני ִחָנּם ;וּ ִמְדָּב ְרָך ,ָפַּחד ִלִבּי׃ בנוהג שבעולם ,כשאדם שומע שהרשויות מחפשות אותו ,או אפילו אם הוא רק מקבל מכתב ממס הכנסה ,האדם מתחיל לדאוג .אך דוד המלך ,שפעם אחר פעם רדפו אחריו להורגו ,לא פחד מרודפיו .הוא ידע שאף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר ללא רצון ה'" .אין אדם…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ר'

רחוֹק ֵמ ְר ָשִׁעים ְישׁוָּעה ;ִכּי ֻחֶקּיָך לֹא ָדָרשׁו מדוע רחוק מרשעים ישועה ?משום "חוקיך לא דרשו ."כלומר , לו היה הרשע דורש "חוקיך ,"לו הרשע היה חפץ ללמוד תורה , לדעת מה מותר ומה אסור ,מה נכון ומה לא נכון בעיני ה ,'על אף שבפועל עדיין לא שינה את מעשי ו, כבר היה הוא…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ק'

קָרא ִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ,ֻח ֶקּיָך ֶאצָֹּרה׃ הפסוק הנ"ל מתחיל בלשון ע בר )קראתי (ומסתיים בלשון עתיד )אצרה .(בשעה שמידת הדין שורה על האדם , ח"ו, עליו להביא תשלום "כופר "ולפדות את עצמו מן הדין .אם יש בידו לשלם ממעשיו הטובים במהלך חייו ,מורידים מזכויותיו ופודים אותו בשכר המצוות ,ממוות לחיים ,ממחלה לבריאות ,מעוני…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות צ'

צ ִדּיק אַ ָתּה ְיָי ְוָי ָשׁר ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך : צדיקות ויושר הולכים יד ביד .לפעמים אנחנו מסתכלים על מעשים שנעשים ואיננו מבינים מה עומד מאחוריהם .היכן היושר ?אנו שואלים .צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו .שאלת הרע בכלל בעולם .למה קורה שאחד משקיע ולא מצליח לעומת אחר שלא מתאמץ ומצליח .מדוע אחת רוצה…

Details

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ג- היחס לספר יהושע בראשית ימי המדינה

ראשית ימיה של מדינת ישראל אנו קופצים על פרק זמן ארוך ומגיעים לראשית ימיה של מדינת ישראל. בתקופת היישוב ובראשית ימיה של המדינה סיפורי התנ"ך, ובמיוחד ספר יהושע היו מודל לחיקוי עבור התנועה הציונית. התנועה הציונית שאבה את רוחה וכוחה מסיפורי התנ"ך ומגיבוריו. חלום ארץ ישראל ההולך ומתגשם מול עיניהם מחבר אותם לדמויות כמו יהושע,…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות פ'

ְפָּלאוֹת ֵע ְדוֹ ֶתיָך ;ַעל־ֵכּן ,ְנָצָר ַתם ַנ ְפ ִשׁי׃ יש דברים שלא שוכחים אותם .אף אחד לא שוכח את החתונה שלו ואין הורה ששוכח את לידת ילדו הראשון .להבדיל ,אדם שחווה טראומה עלול לסבול במשך שנים רבות מתופעות לוואי מי – " שמזכירות לו את הטראומה שהוא עבר" .פלאות עדותיך שלומד תורה מתוך התפלאות…

Details