23.12.2017

להצלחה -באמירת מזמור "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים " )תהילים קכ "א( הנאמר לאחר תפילת העמידה של ערבית )לפני עלינו לשבח ,(טמונה סגולה גדולה להצלחה .לכן ישתדל כל אחד לכוון באמירת המזמור כפי יכולתו .

להצלחה -לומר בכל יום מזמורי תהילים אלה : כ"ה, מ"ט, נ"ז, פ', פ"ח, צ ', צ"ו, צ"ח, ק"ו, קכ"ב, קל"ז, ק"מ. ועל ידי זה יצליח בע"ה.

לכל צרה -לומר את כל ספר תהילים בלי שום הפסק ואחרי שיסיים יתחיל "אשרי האיש) "מזמור א `בתהילים (ויסיים בפסוק "וכל אשר יעשה יצליח-" סגולה עצומה על כל צרה שלא תבוא .

לרפואה -שיאמר החולה בעצמו מזמור מ"א בתהילים שלוש פעמים בכל יום .

לרפואה -מנהג קבוע לומר בכל יום פעמיים ספר שני בתהילים , להמשיך לומר בקביעות גם ב"ה לאחר שיתרפא .

לרפואה -שיתקבצו עשרה אנשים וילמדו כל פסוקי תהילים המתחילים בכל אות מאותיות שמו של החולה .

פעם 12 (` לרפואה -ילמדו מזמור "יענך ה `ביום צרה) "מזמור כ ויאמרו לאחר מכן תפילה לרפואתו .

לפרנסה -לומר בכל יום לפני הסעודה מזמור כ"ג בתהילים "מזמור לדוד ה `רועי לא אחסר "יש בו ז"ן תיבות ,רמז לכך שהקב"ה זן אותו ואת העולם כולו בטובו הגדול .

להצליח בדירה חדשה -לומר מזמור ס"א בתהילים .

בברית מילה -לומר שמונה פעמים פרק ו `בזמן המילה .

תינוק הבוכה תמיד בלי מחלה -סגולה שהאם תיקח שמן זית ,
ימים רצופים בזמן שקיעה 3תשפוך אותה לכוס ותאמר עליו
ימים תמרח את השמן על פניו ,ידיו 3 מזמור ח 'בתהילים .לאחר ורגליו של התינוק וישקוט מבכיו .

המקשה ללדת -להתפלל עליה מזמור כ"ב בתהילים בכוונה גדולה שבע פעמים ולהתפלל עליה מזמור כ 'תשע פעמים .וכן , שתאמר היולדת קרוביה הרבה פעמים "מזמור לתודה) "מזמור
קולות של היולדת ,כפי שמופיע 70 תיבות כנגד 70 ק'(, שיש בה בזוהר הקדוש .

לקרוא בכל יום )האיש והאישה (מזמור קי"ט – לשלום בית בתהילים את כל האותיות "שלום בית) "מופיע בצורה מרוכזת בסוף הספר .(

לומר בכל יום שבע פעמים את הפסוק מתהילים "נר – לזיכרון לרגלי דברך ואור לנתיבתי ."