23.12.2017

קָרא ִתי ְבָכל־ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ,ֻח ֶקּיָך ֶאצָֹּרה׃ הפסוק הנ"ל מתחיל בלשון ע בר )קראתי (ומסתיים בלשון עתיד )אצרה .(בשעה שמידת הדין שורה על האדם , ח"ו, עליו להביא תשלום "כופר "ולפדות את עצמו מן הדין .אם יש בידו לשלם ממעשיו הטובים במהלך חייו ,מורידים מזכויותיו ופודים אותו בשכר המצוות ,ממוות לחיים ,ממחלה לבריאות ,מעוני לעושר וכו'. אך מה יעשה אדם שאין לו במה לשלם ,חלילה" ?אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים !"מאוד משכנע ,לא ?תרחם עליי כי לא עשיתי שום דבר טוב !דוד המלך בא ומלמד אותנו דרך להינצל ממידת הדין ,בשעה שאין לנו במה לפרוע את חובנו . ראשית כל יש חשיבות רבה בעצם ההכרה שאין מי שיענה לי חוץ מהקב"ה ולכן עליי לצעוק אליו עם כל הלב ורק אצלו הישועה , ש"ח, הפסיכולוג 1,000 הרפואה והגאולה .הפרופסור רצה ממך ש"ח על הטיפול 4,000 ש"ח והרופא שיניים רצה 400הסתפק ב שורש ,מבנה וכתר .מס הכנסה שולחים לך הוצאה לפועל והבנק כבר מזמן שלח "התראה אחרונה…" .למי אפשר לפנות ?מי יכול לעזור לך לצאת מהמצב הזה ?קראתי בכל לב ,ענני ה' !…אף אחד לא יכול להוציא אותך מהבוץ ששקעת בו חוץ ממך ה .'לא ההורים ,לא הילדים ,לא השכנים ,לא הרופאים ,לא הרואה חשבון ולא העורך דין .רק הקב "ה ….אך במה "תשלם "לקב"ה על העזרה ?גם כאן התשובה לא מאחרת לבוא" :חוקיך אצורה ." אני אשמור את חוקי התורה .היום אין לי במה לשלם לך" ,אין בנו מעשים ,"אך ריבונו של עולם אני מבטיח שהפעם לא אאכזב אותך !חוקיך אצורה "מעכשיו והלאה .והקב"ה ברוב רחמיו

וחסדיו עזר ,עוזר ויעזור ….כי טוב ה 'לכל קוראיו ,לכל אשר יקראו לו באמת…..

ְקָרא ִתיָך הוֹ ִשׁיֵעִני ;ְוֶא ְשׁ ְמָרה ,ֵעדֹ ֶתיָך : רחשי לב .ריבונו של עולם ,שנינו יודעים שלא מגיע לי שתושיע אותי מהבוץ שאליו שקעתי .אני יודע שהכנסתי את עצמי לבוץ הזה למרות שהזהרת אותי פעם אחר פעם לא להיכנס לשם שוב . לא מגיע לי ,אבל איך תוכל להתעלם מהעובדה שמתוך כל האנשים שיכולתי לקרוא להם לעזרה …..קראתי רק לך ….. הושיעני "!הרי הבטחת לנו על ידי נביאך בתורתך – "קראתיך הקדושה "והיה טרם יקראו ואני אענה ,עוד הם מדברים ואני אשמע ."התורה היא העדות שלך .עם ישראל הם העדות שלך . תושיע אותי וגם אני ,בעצם זה שהושעתי אותי ,אשמש כעדות חיה לכך שאתה "זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו ." בעצם חיי "אשמרה "את נצחיות "עדותיך "שהעדת בתורה הקדושה . דבר נוסף והיא על דרך הפשט" :אשמרה עדתיך-" אם עד היום לא שמרתי על "עדות ה 'נאמנה ,"אם לא הקפדתי על מצוות התורה ובפרט על אותן המצוות שהן עדות בין הקב"ה לבין עם ישראל )לדוג' :שמירת שבת ,הנחת תפילין ,שמירת מצוות הטהרה ועוד .הרי שאם תושיע אותי ,אני מבטיח מהיום והלאה בעזרת ה 'לשמור עדותיך !

ִקַדּ ְמ ִתּי ַבֶנּ ֶשׁף ָוֲא ַשֵׁוָּעה ;ִל ְדָבֶריָך )ִל ְדָב ְרָך (ִיָחְל ִתּי: כשאדם צריך לעשות משהו ,לבצע פעולה מסוימת או לנסוע לאן שהוא ,אזי אם זה באמת חשוב לו ,הוא יוצא מוקדם ככל שניתן .

כמוכן ,כשמישהו מאוד רוצה לעזוב משהו ,הוא מחפש את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח" .קדמתי בנשף ואשועה ." קדמתי מלשון הקדמתי .השתדלתי לעשות זאת כמה שיותר מהר וכמה שיותר מוקדם . "נשף "הוא ביטוי לשעת הערב .במשך היום היית טרוד בעבודה , בפקקים ,ברדיפה הבלתי פוסקת אחר הבלי העולם הזה .והנה הערב בא והגעת הביתה קצת מוקדם "קידמתי בנשף ,"כלומר הקדמת )הביתה (בערב .עכשיו שהגעת הביתה והורדת נעליים , למה אתה "משווע ."מה אתה מבקש? עיתון ?סרט בקולנוע ? הצגה בתיאטרון ?האם אתה רוצה להטביע את יומך באלכוהול נגמר היום – " ועישון ?אומר דוד המלך "קידמתי בנשף ואשועה ולמה אני משווע !?למה אני מתפלל ?מה הכי חשוב לי עכשיו ? "לדברך יחלתי ."אני מייחל לימים שבהם אוכל לשבת ולהשקיע שעות בלימוד התורה הקדושה .אני מייחל לימים שבהם אוכל לשבת עם בניי על דף גמרא ועם בנותיי על סוגיה במחשבת ישראל .אני מייחל לימים שבהם לא יעניין אותי כבר דו"חות כלכלה וביטחון ,אלא רק "איזה דף לומדים היום בדף היומי ." ריבונו של עולם ,לדברך יחלתי !מתי אזכה לזה ריבונו של עולם ? מתי אז כה?!