23.12.2017

ע ִשׂי ִתי ִמ ְשָׁפּט ָוֶצֶדק ;ַבּל־ ַתִּנּיֵחִני ,ְלעֹ ְשָׁקי׃ לצערנו ,העולם שלנו טרם הגיע לתיקונו ועל כן אנו נאלצים להתמודד עם אנשי שקר ומרמה .קשה לדעת האם העסקה שהציעו לנו היא אכן עסקה כדאית ,או שמי שעומד מולנו מעוניין רק בכסף שלנו ויעלם ברגע שישיג את זה .אין ספור מאמרים וספרים נכתבו על הצלחה עסקית וכיצד להינצל מרמאים ,אך טרם הומצא הפתרון המושלם להצלחה בעולם שלנו .לעומת זאת ,אם יועצי ההשקעות היו פותחים את פרק קי"ט בתהילים ,הם היו מגלים את פתרונו של דוד המלך .דוד המלך ידע כיצד להינצל מגנבים, רמאים ושקרנים" :בל תניחני לעושקי." ריבונו של עולם תציל אותי מעושקי ,כי הרי חז "ל לימדו אותנו שהקב"ה "עובד "עם מערכת מכ "מ, כלומר מידהכ נגד-מידה ,ואני עשיתי משפט וצדק. אני פועל ביושר ועל פי מידת האמת .לכן אתה ,ריבונו של עולם ,תתנהג עמי באותה מידה של משפט ויושר ותצילני .

ערֹב ַע ְב ְדָּך ְלטוֹב ;אַל־ַיַע ְשֻׁקִני ֵז ִדים׃ חז"ל מלמדים אותנו כלל גדול בדיני עבדים" :קנה עבד קנה אדון." כלומר ,ברגע שקנית לעצמך "עבד ,"מהרגע הזה אתה צריך לדאוג לכל צרכיו .אתה חייב לספק לו מזון ,ביגוד ואפילו אם יש לך רק כרית אחת ,הוא יקבל את אותה ולא אתה !דוד המלך בא ואומר "ריבונו של עולם ,אני עבדך ,עבד עולם !אין לי שום דבר מעצמי ,כל מה שיש לי זה ממך .אנא ה 'עזור לי ,שלא יעשקו אותי ."אבל מה אפשר לעשוק מעבד שאין לו שום דבר משל עצמו ?מי יכול לגנוב מעבד שאין לו כלום ?התשובה היא…..זדים .הם יכולים לקחת את המסירות והנאמנות של העבד כלפי אדונו .מזה פחד דוד המלך .אנא ה ,'עזור לי שלא יקחו ממני את האמונה והביטחון בך .

ֵעיַני ָכּלוּ ִלישׁוָּעֶתָך ;וְּל ִא ְמַרת ִצ ְד ֶקָך׃ הייתם פעם בהצגה ,אך לא הצלחתם לראות טוב את הבמה ?אז אתה מזיז את הראש ,מאמץ את העינ יים ומנסה לזוז ימינה או שמאלה כדי לראות יותר טוב .דוד המלך מאמץ את עיניו לראות את ישועת ה 'בכל מה שעובר עליו ,גם בתוך צרותיו .עדיין חשוך ועדיין קר ,אך "עיני כלו לישועתך." אני מאמץ את עיני לראות את ישועת ה 'מאיפה שאני נמצא עכשיו .אותו דבר לגבי "אמרת צדקך ,"שהבטחת לא לעזוב אותי ושאין ייאוש בעולם כלל .קר לי, קשה לי ,מר לי. אך אני עדיין מחכה ומצפה להגשמת אמרי צדקך .האמת הנצחית של דבריך עוד תצא לאור !

ע ֵשׂה ִעם ַעְב ְדָּך ְכַח ְסֶדָּך ,ְוֻח ֶקּיָך ַל ְמֵּדִני׃ אם נשאל ילד קטן מה הוא רוצה לאכול לארוחת ערב ,סביר להניח שהוא יגיד משהו בסגנון של עוגה ,גלידה או סוכרייה על מקל .ברור לכולם שאם ניתן לילד לאכול סוכריות לארוחת בוקר ,שוקולד לארוחת צהריים וגלידה לארוחת ערב ,אנו חוטאים לילד כהורים וכמחנכים .מבחינת הילד זה טוב ,אף ההורים אמורים להבין אחרת .במהלך חיינו ,גם אנחנו לא תמיד יודעים מה באמת טוב לנו .אנו חושבים שאם נתקבל לעבודה מסוימת ,נעבור לדירה מסוימת או נתחתן דווקא עם אדם מסוים ,חיינו יהיו טובים ושלווים .דוד המלך מסביר לנו כאן שאם כך אנו חושבים ,אנו בעצם מתנהגים כילדים קטנים לעומת בורא העולם .לכן דוד המלך בא ואומר "עשה עם עבדך כחסדך." אני לא יודע מה הכי טוב לי ומה יעזור לי להתקדם ולהצליח בחיים .אני סומך עליך ריבונו של עולם, שתכוון אותי כחסדך וכטוב בעיניך. שתלמד אותי ותכוון אותי ,כדי שאוכל לעשות רצונך וללמוד חוקיך ,כי הרי אני עבדך ולעשות רצונך זה רצוני באמת .

ַע ְב ְדָּך־אִָני ֲהִביֵנִני ;ְוֵא ְדָעה ,ֵעדֹ ֶתיָך׃ זו לא חכמה לכעוס על אי ביצוע משימה ,אם לא הודעת לאף אחד שיש לבצע את המשימה ולא עדכנת כיצד אתה רוצה שזה יתבצע .דוד המלך בא ואומר "ריבונו של עולם ,אני עבדך !אני רוצה לעשות רצונך ולבצע את משימות חיי בצורה הטובה ביותר בעיניך .אנא ממך ,הבינני מה אתה רוצה ממני וכיצד אתה רוצה שאפעל .הרי אם לא תעזור לי להבין ,לא אוכל לדעת מה הן עדותיך על סמך הבנתי הדל ,ומה רצונך באמת ממני ."

ֵעת ַלֲעשׂוֹת ַליהָוה ;ֵהֵפרוּ ,תּוָֹר ֶתָך׃ על הפסוק הזה אפשר לכתוב ספר שלם .יושב לו אדם כל חייו בבית המדרש .סיים את הש"ס מספר פעמים ,משניות הוא יודע בעל פה ופסוקי התנ"ך הוא ממלמל בשינה .אך אחרי מאה ועשרים שנה הוא עלול לגלות שלא ממש התלהבו מזה בבית דין של מעלה" .ידידי ,"יאמרו לו" ,שמת לב כמה אנשים נשארו רחוקים מתורה ומצוות בשכונה שלך" ?כמה אנשים "הפרו תורתך ,"מה בדיוק עשית עם אותה תורה שישבת ולמדת לבדך כל חייך ?מתוך כל מאה ועשרים השנים שחיית באוהלה של למדת ,עשית ?”' תורה ,כמה זמן מתוך השנים האלו "עשית לה לעצמך ולעולם הבא שלך ,אבל מה לגבי הפצת שם ה 'בעולם ? !”' מה לגבי קירוב לבבות לתורה ולמצוות" ?עת לעשות לה מחובתך להקדיש זמן להפצת שם ה 'בעולם ולהצלת בניו ובנותיו מהתבוללות! מחובתך לראות את אותם "מפרי תורה "ולקרבם תחת כנפי שכינה .תקדיש זמן לעשות לה 'על ידי קירוב בניו לתורה !

ַעל ֵכּן אָ ַהְב ִתּי ִמ ְצוֶֹתיָך ;ִמָזּ ָהב וּ ִמָפּז׃ אתם יכולים לתאר משהו ששווה יותר מזהב ויהלומים ?דמיינו שחוקרים גילו חומר ששווה בערכו יותר מכל דבר אחר בעולם . מי לא היה רוצה שיהיה בבעלותו מהחומר הזה ?דוד המלך אומר "יש לי הכול ,אני מלך .יש לי אוצרות ומטמונים ,יש לי אבנים יקרות ופנינים .אך מה אני הכי אוהב מכל מה שיש לי ?מה הכי יקר בעיניי ?מצוותיך .התורה הקדושה חשובה בעיני מכל הזהב !” בעולם

ַעל ֵכּן ָכּל ִפּקּוֵּדי כֹל ִי ָשְּׁר ִתּי ;ָכּל־אַֹרח ֶשׁ ֶקר ָשֵׂנא ִתי׃ בהמשך לנאמר בפסוקים הקודמים ,דוד המלך מסביר בקצרה כאן שהקשר והיחס המיוחד שלו כלפי פקודי ה 'הוא כל כך חזק ואמיתי שפקודי ה 'נהפכו כבר לחלק טבעי שלו .התורה היא היושר האישי שלו ,מה שנקרא "המוסר כליות "והנטייה הטבעית של דוד המלך ,ולכן כל דרך שהיא נוגדת לתורה הקדושה מבחינתו היא "אורח שקר." ולכן הוא אומר " שנאתי " אותה ואלחם נגדה .זו צריכה להיות שאיפתנו גם , ש"תורתך בתוך מ עי" באופן כל כך טבעי וברור שנרגיש מיד האם מה ומי שעומדים מולנו ,הם תומכים או נוגדים לתורה הקדושה, רק מעצם ההרגשה שלנו כלפיו .כמו אדם שעובד כטעם יינות .הוא כל כך רגיש לניחוח ולטעם של היין .הוא מסוגל לספר הכל ה\על היין תוך שניות ספורות . כנ"ל כאן .האם יש לך נטייה של אהבה או שנאה כלפיו ?האם אתה מרגיש את הקדושה ממנו או חלילה ההיפך? אם התורה היא בטבע שלך ,אתה כבר תחוש בזה באופן טבעי