23.12.2017

ְלעוָֹלם ְיהָוה ;ְדָּבְרָך ,ִנָצּב ַבּ ָשּׁ ָמִים׃ לפעמים אנו מרגישים שישנם אנשים השואפים לרמוס כל דבר טוב .מרגישים לפעמים שישנם כאלה בעלי אינטרס לפגוע בקדושת התורה ,בקדושת הארץ ואפילו בקדושת העם .אסור לעמוד מנגד כשרואים בזיון כבוד התורה ,חלילה .אם מישהו היה רואה ספר תורה על הרצפה חס ושלום ,ברור שהוא היה "רץ כצבי "כדי להרים אותו .דברי התורה "ניצבים בשמים ,"במקום הרבה מעלינו ומעל לשיקול דעתנו .התורה לא מיועדת לכך שאנשים "יתאימו "את ההלכה למידות שלהם ,אלא להפך !אם אתה רוצה להגיע לכוכבים ,עליך להתרומם מעל מגבלות הארציות שלך ולהגיע לחלל .זה לא יעבוד אחרת !התורה "ניצבת בשמים "ועלינו לשאוף להגיע אליה .אם נכיר בקדושת התורה שלנו ,נפעל ונתאמץ שהיא תישאר מכובדת בעיני כל ,כראוי לדבר הניצב בשמים ולא חס ושלום נרמסת בעפר הארציות של אנשים אשר "כבהמות נדמו ."

לדֹר ָודֹר ֱאמוָּנ ֶתָך ;כּוַֹנְנָתּ ֶאֶרץ ,ַו ַתֲּעמֹד׃ לדור ודור "אמונתך "או "אמונתנו ?"מי מאמין במי ,אנו בקב"ה או הקב"ה בנו ?מסתבר שהקב"ה מאמין בנו הרבה יותר ממה שאנו מאמינים בו יתברך .יום אחר יום ,שנה אחר שנה ,דור אחר דור הקב"ה ממשיך לקיים את העולם "כוננת ארץ ותעמוד ," למרות שעדיין לא תיקנו את מה שעלינו לתקן ולמרות שפעם אחר פעם אנו מרפים את ידינו מלהביא את הגאולה כבר . והקב"ה מחכה ,לדור ודור אמונתך בנו שעוד נחזור בתשובה ונתקן את מה שעלינו לתקן ונצליח להעלות את השכינה מהעפר . לדור ודור אתה ממשיך להאמין בנו ואינך מחריב את העולם שבראת עבורנו .לא התייאשת מאיתנו גם כשהתייאשנו מעצמנו . איזה מסר חינוכי חשוב יש בפסוק הזה !אם הקב"ה לא התייאש מאיתנו ,קל וחומר שאסור לנו להתייאש מעצמנו ומילדינו .אם לא היום ,אז מחר ואם לא מחר אז בעוד שנה שנתיים .הילד יעלה על הגל ,אתה תעלה על הגל .אם הקב"ה מסוגל לחכות לך "לדור ודור ,"אתה מסוגל להאמין בעצמך ובילדיך גם …

ְל ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך ָע ְמדוּ ַהיּוֹם ;ִכּי הכול ֲעָבֶדיָך׃ רבי לוי יצחק מברטישב זצ "ל, אמר פעם שיהודי יכול להרגיש "בעד " ה' ויהודי יכול להרגיש חלילה "נגד " ה ,'אך בשום פנים ואופן יהודי לא יכול להיות "ללא " ה'. בסופו של דבר" ,אנו עמך ואתה אלקינו ,אנו עבדיך ואתה אדונינו ,אנו בניך ואתה אבינו ." אי אפשר להתחמק מהעובדות האלו .בן אדם יכול להסכים אתם או להתכחש אליהם ,אך ההרגשה לא תשנה את המציאות . בסופו של דבר "למשפטיך עמדו היום ,"על הכול אנו עתידים ליתן דין וחשבון "כי הכול עבדיך ."גם אם מישהו מורד במלך שלו ,הוא עבד שמרד .ההתכחשות האישית של המורד ,לכך שיש מלך בארץ ,לא משנה את המציאות שאכן יש מלך .המרידה לא פוטרת אותו מביצוע תפקידו כעבד למלך .יש דברים שלא קשורים ולא תלויים באדם הפרטי .נקודה למחשבה …

לוֵּלי תוָֹר ְתָך ַשֲׁעֻשָׁעי ;אָז ,אַָב ְד ִתּי ְבָעְנִיי׃
יש בדיחה על אחד שהיה הולך כל היום עם נעליים לא נוחות . שאלו אותו מדוע הוא לובש נעליים כאלו ?אז הוא מתחיל לספר כמה קשה לו בעבודה ,איך שאשתו משגעת אותו ,הילדים לא מקשיבים לו ,על המצב הבריאותי של אימא שלו ועוד ועוד . אחרי שהוא סיים את רשימת הצרות שלו )ה' יצילנו ,(הוא לוקח נשימה עמוקה ואומר שבסוף היום ,כשהוא מוריד את הנעליים שלו ,סוף סוף יש לו קצת נחת ! הרבה אנשים מזכירים את ידידינו מהבדיחה על הנעליים . קשיים כלכליים או בריאותיים מעסיקים אותנו ,סוגיות בחינוך הילדים מטרידות את מנוחתנו ובסוף היום כולנו רוצים קצת נחת רוח מעמל היום .ההבדל הוא ,כיצד ובמה מתבטא הנחת רוח הזאת .אצל אחד ,זה כוס קפה טובה עם פרוסת עוגה .אצל אחר ,זה עיתון על הספה ואצל שלישי זו מקלחת חמה וארוחת ערב .דוד המלך לעומת זאת ,מוצא מרגוע לנפשו בדבר אחד ויחיד" :לולא תורתך שעשועי ."לא משחקי כדורגל ,לא הצגות בתאטרון ,לא עיתונים ולא כוסות קפה .התורה הקדושה .תנו לי דף גמרא בסוף היום !תנו לי שיעור בחסידות או הלכה יומית , תנו לי חידוש על הפרשה .לולא תורתך שעשועיי ,ללא התורה שתחזק את רוחי ושתיתן לי כוח להמשיך את שגרת היום" ,אז אבדתי בעניי ,"חס ושלום …

לעוָֹלם לֹא ֶא ְשַׁכּח ִפּקּוֶּדיָך ;ִכּי ָבם ,ִחִיּי ָתִני׃
יש דברים שלא שוכחים .אדם שנתקל למארב בשטח אויב וממש בשנייה האחרונה מגיע מישהו ומציל אותו ,לא שוכחים אדם כזה .אדם שכמעט טבע בים והגיע מישהו ולקח אותו לחוף מבטחים ,אדם כזה זוכרים אותו ומוקירים לו תודה לכל החיים . אם אדם קיבל עצה שהציל אותו ממוות או מהפסד גדול ,לא שוכח את הנס האישי הזה" .לעולם לא אשכח פיקודיך "אומר דוד המלך" .כי בם חייתני ."אני הגעתי למה שהגעתי וניצלתי ממוות ביד אויבי ורודפי בזכות התורה הקדושה אשר הגנה עליי . כשמבינים שכל מילה של תורה מגנה ומצילה את הלומד ואת כל עם ישראל איתו ,לא שוכחים אף מילה של תורה !אף הלכה ,אף סיפור חסידי ,אף פסוק ואף סוגיה .זה נהפך לחלק טבעי ממנו , כמו שלא שוכחים לנשום ולאכול ,כי בם חייתני !

ְלָך ֲאִני הוֹ ִשׁיֵעִני ;ִכּי ִפקּוֶּדיָך ָדָר ְשׁ ִתּי׃ נאמנות נבדקת במעשים ולא רק במילים .בתקופת בחירות כל מי שזקוק למימון מראה תמיכה מיוחדת במינה במועמד בעל הפוטנציאל הגדול ביותר לעזור לו .אבל זה לא מספיק רק "להתפקד ."צריך להראות נאמנות במעשים !לתלות שלטים , להדביק מדבקות ,להגיע לעצרות הזדהות ולשכנע אנשים אחרים להצביע עבור המועמד שלך גם . כולנו אומרים שלוש פעמים ביום תפילות שבהן אנו מזכירים את הקשר שלנו ושל אבותינו לתורה ולקב "ה" .לך אני ,הושיעני ." אך כמה ,”' כולנו יודעים לצעוק לעזרה ולטעון שאנו "בעד ה מאיתנו מסוגלים להוכיח נאמנות זאת במעשים ?אך דוד המלך ממשיך ואומר "כי פיקודיך דרשתי ."אני מוכיח את הנאמנות שלי פעם אחר פעם בכך שאני דורש ,ללמוד וללמד ,את פיקודי ה'. לדוד המלך יש קבלות .אך מה איתנו?….

ִלי ִקוּוּ ְר ָשׁ ִעים ְלאְַבֵּדִני ;ֵעדֹ ֶתיָך ,ֶא ְתבּוָֹנן׃ בפרקי אבות מוזכרים שני סוגי מחלוקות :מחלוקת הלל ושמאי )מחלוקת שהיא לשם שמים (ומחלוקת קרח וכל עדתו )מחלוקת שאינה לשם שמים .(מעניין לציין אבל ,שכעקרון המחלוקת הייתה בין קרח ומשה רבינו ולא בין קרח ועדתו .עדת קרח הייתה דווקא לצד קרח ולא נגדו .מדוע אם כן ,משה רבינו לא מוזכר ?כי הוא לא השתתף במחלוקת .הוא לא "החזיר "לקרח על המשפטים שנאמרו נגדו .המחלוקת הייתה חד צדדית .רק קרח ועדתו ללא צד נגדי !דוד המלך למד ממשה רבינו כיצד לנצח במחלוקת שאינה לשם שמים" :לי קיוו רשעים לאבדני ,"פעם אחר פעם מעלים טענות והאשמות נגדי ,אבל אני "עדותיך אתבונן ."במקום להתבונן ולחפש כיצד אוכל להחזיר להם באותו מטבע ,אני לא לוקח צד במחלוקת בכלל ,אלא סומך על בורא העולם ,בורח אל בית המדרש ,פותח ספר קודש ומתבונן בתורה הקדושה….

ְלָכל ִתְּכָלה ָר ִאי ִתי ֵקץ ;ְרָחָבה ִמ ְצָו ְתָך ְמאֹד׃ "הכול עובר חביבי ."משפט מחזק מצד אחד ,כשמנסים לעודד מישהו שקשה לו .אך במקביל זה משפט מדכא עבור אדם שממש נהנה כרגע" .לכל תכלה ראיתי קץ ,"כל דבר בסופו של דבר נגמר . אך כשמסתכלים על התורה הקדושה "רחבה מצותך מאוד ,"לא רואים לזה סוף .כמו אדם שמתבונן אל החלל עם טלסקופ .ככל שיסתכל יותר כך יראה יותר ,ללא סוף הנראה לעין .כך התורה הקדושה ,עמוקה מכל הימים וארוכה מכל היקום .רק צריך להסתכל.