23.12.2017

 

אַף לֹא ָפֲעלוּ ַעְוָלה ִבְּדָרָכיו ָהָלכוּ : ישנם מעשים ,שהעושה אותם מתחייב על פי דין תורה להקריב קרבן .ישנם סוגים שונים של קרבנות .לדוגמא :חטאת ,עולה , אשם וכו .' לעומת זאת ,ישנם מעשים שלא חייבים עליהם אף קרבן ,אך "שומר נפשו "ירחק מהם .לא תמיד בידינו להישמר מחטאים , אך שמירה מיוחדת יש להולכים בדרך ה" ,'דרך המלך ." ואפילו אם זה דורש – כידוע ,כשהמלך עובר מפנים לו מקום עמל רב מצד נתיניו :העיקר שהמלך ושומריו לא יתקלו באף מכשול … כך גם ההולך בדרך ה .'אפילו "עוולה ,"אפילו סתם דבר ש"לא מתאים" ,דבר שמותר מדאורייתא אך העושהו יחשב "נבל " ." אפילו זה הם לא יעשו" .אף לא פעלו עוולה –ברשות התורה ומה גורם לאדם להקפיד עד כדי כך שלא לעשות הרע בעיני ה ?' הרצון האמיתי והכנה להיחשב בין אותם אשר "בדרכיו של הקב"ה הלכו ."

אַ ָתּה ִצִוּיָתה ִפֻקֶּדיָך ִל ְשׁמֹר ְמאֹד : עבודת ה 'זה לא רק "כשמתחשק לך ."ציווי ה 'בקשר לפקודותיו הוא "לשמור מאוד ."להילחם !על מנת לעבוד את ה 'בכל מצב נדרשת מהאדם מסירות נפש ,התגברות ,דבקות במשימה , עמידה בניסיונות ובקשיים .עמידה כזאת "על המשמר "מזכה את האדם בקרבת אלוקים מיוחדת ,מלשון "אתה) "נוכח (ולא ." בדרגת "אבינו "ולא רק "מלכינו – ( "הוא) "נסתר וכתוצאה מזה שהאדם יודע שזה "אתה ,"בורא העולם ,שציווית … אזי בוודאי יקפיד לשמור אותם מאוד–

אֲַחַלי ִיכֹּנוּ ְדָרָכי ִל ְשׁמֹר ֻח ֶקּיָך : יש פתגם יהודי שתורגם לדעתי לכל השפות האפשרויות" :לא קל להיות יהודי ."אז מה ?יש הרבה דברים בחיים שאינם "קלים :"לא קל ללמוד את כל הש "ס .לא קל לקום כל בוקר לעוד יום של שגרה .לא קל לשרת ביחידה קרבית בצבא .לא קל לרדת במשקל .לא קל להשלים תואר ראשון ,שני או שליש י. לא קל ללמוד רפואה ,משפטים או פסיכולוגיה .לא קל לפרנס משפחה ולגדל ילדים .לא קל אבל עושים .עושים כי מאמינים במה שעושים ,כי יש רצון חזק להצליח ולהתמיד .יש איחולים , ! האדם מייחל ליעד הנשגב–תקוות בעבודת ה 'עלינו להתפלל "אחלי !!!"הלוואי !אני מייחל ,” שהקב"ה יכוון את דרכי בצורה כזאת שאצליח "לשמור חוקיך שאצליח להתמיד בעבודת ה 'ובתיקון המידות שלי לפחות כמו שהתמדתי והתמודדתי בדיאטה ,בתואר ,באימון ,וכו'. אחלי !

אָז לֹא ֵאבוֹשׁ ְבּ ַה ִבּי ִטי ֶאל ָכּל ִמ ְצוֹ ֶתיָך :
כל 120 שנה בכל מצווה שאדם עושה ,הוא יוצר מלאך .לאחר המלאכים שנוצרו מהמצוות הנ"ל עומדים מול האדם בשתי
קבוצות המלאכים ,שהן 2 קבוצות .יעמוד האדם כלא מבין מול בעצם שתי ערימות של מצוות .ואז "פקיד הרישום "יגיש לאדם תיקייה שעליה מופיעות המילים "כל מצוותיך ." "תפתח את התיקייה ותסמן את מה שעשית ,"יאמר לו המלאך "הפקיד ."מדפדף האדם ולא מבין "ספר שחיברתי על…. ,צדקה . ועוד ועוד ”…. שנתתי ל …..אנשים שקירבתי ליהדות "סליחה ,"יאמר האדם" ,יש כאן טעות ,זה לא התיקייה שלי . לא עשיתי פה כמעט שום דבר כאן ." " נכון !אבל אלו כל המצוות שיכולת – "אה !!"יאמר הפקיד לעשות אם רק היית רוצה באמת ." כלומר ,מצד אחד נמצאות כל המצוות שקיים ,עם כל המלאכים שנבראו בזכותן . ומצד שני נמצאות כל המצוות שיכל האדם לקיים וכל המלאכים שיכל לברוא ,לו היה מתאמץ עוד טיפה ומנצל את הפוטנציאל האמתי שלו . כשרואה האדם את כל המלאכים בוכים ומתאבלים על "חוסר
שנה יראה 120 קיומם "זו בושה אדירה לאדם !אך אם לאחר האדם כי ניצל את הפוטנציאל שלו בעבודת ה ,'אדם כזה לא יבוש בהביטו אל תיקיית "כל מצוותיך "ולא יוכלו לבוא אליו בטענות על מניעת חיות ממלאכים פוטנציאליים בעולם האמת ….אשרי לו !

אוֹ ְדָך ְבּיֹ ֶשׁר ֵלָבב ְבָּל ְמ ִדי ִמ ְשׁ ְפֵּטי ִצ ְד ֶקָך : היכולת להודות למישהו על משהו ,בכנות ,היא לא משימה קלה להרבה אנשים .לפעמים אנחנו לא מעריכים את מה שעשו עבורנו .לפעמים אנו אף חושבים ש"ממילא מגיע לי ,אז למה שאודה לו ." לפעמים אנחנו לא מרגישים צורך להודות על "דבר כזה מינורי " וכו'. במצבים כאלה ,התודה שלנו היא בקושי מהשפה לחוץ ,מתוך נימוס במקרה הטוב ובמקרים יותר קיצוניים יתכן והאדם אינו יודע כלל כיצד לומר "תודה ."זה לא חלק מהלקסיקון שלו ! לעומת זאת ,הלומדים משפטי ה ,'זוכים לחוש על בשרם את כל טובות ה 'ולומדים להכיר תודה למי שאמר והיה העולם . ההתעסקות במשפטי הצדק שיוצאים מתורת ה ,'נותנים לאדם את הכלים שמאפשרים לו להודות באמת וביושר לבב לקב"ה על כל מעשיו ולהכיר תודה לבורא העולם אשר "חסדי ה 'כי לא תמו כי לא כלו רחמיו ."

ֶאת ֻח ֶקּיָך ֶא ְשׁמֹר אַל ַתַּעְזֵבִני ַעד ְמאֹד : רחשי לב .ריבונו של עולם !אני מקבל עליי לנסות ולשמור חוקיך כמיטב יכולתי ,בין אם אני מבין את טעמי המצוות ובין אם לא . אבל אבא ,אני רק בן אדם ואני יודע שאני "מועד לעולם "ואולי אפילו עד מאוד )ואין "מאד "אלא יצר הרע כפי שלמדונו חז "ל על בריאת האדם "והנה טוב מאוד .(" אני מבקש ממך ,גם אם הגעתי עד "מאד", עד ליצר הרע ,עד לשאול תחתית ועד החטא …אל תעזוב אותי !אל תיתן לי ליפול יותר !אם לא תעזוב אותי ,אני מבטיח לך שאוכל לקום מחדש ואקיים בכל כוחי "לשמור חוקיך ,"אך אני חייב את עזרתך, אבא .אנא ,אל תעזוב אותי!"