23.12.2017

סיכום הסדרה

בסדרת מאמרים זו, סקרנו את היחס המשתנה לגבי ספר יהושע, ראינו שבימיה הראשונים של מדינת ישראל היה יחס אוהד כלפי ספר זה אולם בהמשך ובעיקר לאחר מלחמת ששת הימים קמו עוררין שיצאו כנגד מוסר הכיבוש העולה מן הספר. דבר זה הביא להתרסה כנגד הספר והוראתו בבתי הספר.

הבאנו את דבריו של ס' יזהר שיצא בחריפות כנגד ספר יהושע. ראינו שבדבריו יש ב' טענות עיקריות: .א. קדושת החרב ואופי הלחימה שהיה השמדה.ב. כיצד דווקא עם ישראל מבצע דברים כאלו.

הרחבנו את הדיון בדבריו מתוך עיון במקורות. ראינו שלדעת הרמב"ם הרמב"ן והסמ"ג גם במלחמת שבעת העממין יש לקרוא לאותה העיר לשלום דבר שודאי לא עולה בקנה אחד עם מושגים של קדושת החרב והשמדה. גם לדעת רש"י שלדעתו הקריאה לשלום היא לא לשבעת העממין ראינו שבפועל רוב המלחמות המתוארות בספר יהושע מתארות קרבות של תגובה ולא יוזמה.

בנוגע לשאלתו של יזהר כיצד עם ישראל ממבצע דברים אלו ראינו שבאמת הכתובים מבליטים את הקושי בקיום הציווי ע"י החזרה על צמד המילים חזק ואמץ. הערנו שבפועל ישראל לא סיימו את הכיבוש ולא קיימו את הציווי בשלמות.

מחבר סדרת המאמרים הינו סהר מזרחי, מחנך בבית ספר יהלום, מעלות.