23.12.2017

ִתּ ְקַרב ִרָנּ ִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה ;ִכּ ְדָב ְרָך ֲהִביֵנִני׃ בתפילות הימים הנוראים )ראש השנה ויום הכיפורים ,(אנו אומרים "לשמוע אל הרינה ואל התפילה ."למה לא הפוך , "לשמוע אל התפילה ואל הרינה" ?מה מיוחד ברינה דווקא ? התשובה היא פשוטה ,הרי אין כמו ניגון או שיר יפה .לא קרה לכם פעם שבאמצע שיחה שמעתם פתאום שיר מתנגן ברקע שאתם ממש אוהבים והפסקתם רגע לדבר כדי לשמוע את המנגינה ?הרב שלמה קרליבך ,זצ"ל ,ידע את סוד הנגינה והשתמש בכוחה לקרב לבבות אבודים אל אבינו שבשמים .היכן שהדיבור עלול להרחיק אחד את השני ,השיר מקרב אחד את השני .ככה גם בעבודת ה .'בא האדם לאחר שנים של עשיית מעשים שהרחיקו אותו מהקב "ה .הוא רוצה לחזור בתשובה , לחזור לאבא ,לתקן את העבר שלו .אבל איך אפשר פתאום לדבר עם אבא שהתעלמת ממנו כל כך הרבה שנים ?אז כותבים שיר לאבא ושרים אותו בהזדמנות הראשונה שיש לך .השיר הזה דוד המלך חיבר כבר עבורנו והוא נקרא "תהילים ."תקרב רינתי לפניך ה !'אני לא יודע מה לעשות ,איך לבטל את הגזירות הרעות

מעליי ומעל בני ביתי .אני לא יודע ללמוד תורה או להתפלל עם כוונות האריז "ל. אבל לקרוא תהילים אני יכול !אנא ה ,'תקרב אותי אליך דרך השירה של פרקי תהילים שאני קורא לפניך . ובזכות המאמץ הקטן שלי" ,כדברך הבנני ."תעזור לי להבין מה עליי לעשות כדי באמת להיות כדבריך ,כדי להיות קרוב אליך ולתורתך הקדושה .הרי הבטחת לנו "תפתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ."אני לא מסוגל להרבה ,אך כמו רכב שנתקע ,אני אתן דחיפה קטנה ואתה כבר תתניע .שהרי אתה ,ריבונו של עולם ,אתה הנהג והמנהיג של כולנו .
ָתּבוֹא ְתּ ִחָנּ ִתי ְלָפֶניָך ;ְכּ ִא ְמָר ְתָך ,ַה ִצּיֵלִני׃ רחשי לב .ריבונו של עולם ,אני מתחנן לפניך !לא מגיע כלום ,אני יודע את זה .זה לא הנקודה כאן !זו לא הסיבה שאני פונה אליך ! לא מגיע לי שתשלח לי שלום בית .לא מגיע לי שתשלח לי ברכה בפרנסה שלי .לא מגיע שום דבר ,הרי פעם אחר פעם אני "מורד במלכות "במעשים שאני עושה נגד רצונך ,מלכו של עולם .אבל ריבונו של עולם הלא אמרת שאתה רחום וחנון ,ארך אפים ורב חסד ואמת .הבטחת שאתה נוצר חסד לאלפים ,נושא עוון ופשע וחטאה .אמרת בתורה הקדושה "וסלחת לעווננו ."כתבת על יד נביאיך "כי לא תחפוץ במות המת כי אם בשובו אליך וחיה ." ריבונו של עולם כמו שאמרת ,כן תעשה ותצילני !!כי אם אתה לא תעשה את זה ,אני לא אצליח לעשות את זה לבד .אני טובע בים סוער והגלים "עברו ראשי ."תבוא תחינתי לפניך וכמו שאמרת ,תצילני נא !ואני מבטיח שאקדיש את חיי לעשיית רצונך ולקדש את שמך בעולם" .לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י-ה ."

ַתַּבּ ְעָנה ְשָׂפ ַתי ְתּ ִהָלּה ;ִכּי ְתַל ְמֵּדִני ֻחֶקּיָך׃ ישבת ולמדת למבחן .ניסית להבין את החומר ולזכור את כל השמות ,התאריכים והאירועים הרלוונטיים .ניסית לפענח את הנוסחה המתמטית ולהמשיך את התרגיל .ואז עובר לידך מישהו ורואה שהסתבכת .הוא עוצר לידך ובמספר משפטים מסביר לך את מה שלא הצלחת להבין בכוחות עצמך .אתה מסתכל עליו בתדהמה ושואל אותו כיצד הוא ידע כל כך בקלות ובבירור את החומר שאתה לומד ,והוא עונה לך בפשטות ועם חיוך "כי אני חיברתי את הספר שאתה לומד עכשיו ." "תבענה שפתי תהילה ,"כמה תודות אפשר לומר לריבונו של עולם ?כמה אפשר להודות לו על כך שהוא נתן לנו ספר הוראות להצלחה אמתית בחיים" .כי תלמדני חוקיך ."אתה לא רק זורק אותי למים ואומר לי "תתחיל לשחות ."אתה מכוון אותי ,מדריך אותי ומלמד אותי את כל מה שצריך לדעת כדי להצליח במשימות שאתה נותן לי .תודה רבה לך ריבונו של עולם על כך שאתה מלמד אותי חוקיך ומסביר לי בדיוק מה אתה רוצה שאעשה ולא אעשה .עכשיו הכול ברור !

ַתַּען ְלשׁוִֹני ִא ְמָר ֶתָך ;ִכּי ָכל־ ִמ ְצוֹ ֶתיָך ֶצֶּדק׃ העולם שלנו מלא במחלוקות ומריבות .כל פעם ששני אנשים נפגשים ,שומעים שלוש דעות שונות .אנשים מקשים עליך ? אנשים לועגים לך ?אנשים מסתכלים עליך בעין לא טובה , חלילה" ?תען לשוני אמרתך !"התשובה לכל השאלות ,הטענות והקושיות של העולם ,הלא הן דברי התורה שהן "אמרתך ."אם אתה מתלבט מה לעשות ,הרי התשובה והפתרון מופיעים לך כאן על ידי דוד המלך "כל מצוותיך צדק ."עשיית רצון ה 'על ידי לימוד תורה וקיום המצוות תמיד תפתור לך את הבעיות ואת

ההתלבטויות .התשובות לכל השאלות והקושיות נמצאות בתורה" ,כי כל מצוותיך צדק ." יש כאן גם עצה טובה להצלחה .הציעו לך עבודה חדשה ,אך אם תיקח אותה תאלץ להפסיק להתפלל במניין או לבטל את מעט הזמן שקבעת ללימוד תורה" .כל מצוותיך צדק !"לא יתכן שתראה הצלחה על ידי פגיעה במצוות ה .'תמצא משהו שלא יפגע בעבודת ה 'שלך ,שלא יכניס אותך למצבים בעייתיים .הרי פרנסה היא מאת ה 'ותפקידנו לייצג את הקב"ה בכבוד .אם ה כבר ” אנחנו נדאג להיות כלים ראויים לשפע של הקב "ה, הקב ימצא דרך להביא לנו את השפע הזה .

ְתּ ִהי ָי ְדָך ְלָעְזֵרִני ;ִכּי ִפקּוֶּדיָך ָבָחְר ִתּי׃ בתקופת הבחירות ,ראשי המפלגות פונים לאוכלוסייה במטרה לשכנע את התושבים לבחור עבורם דווקא .הפוליטיקאים מבטיחים הבטחות בהתאם לקהל היעד אליו הם פונים .סוללה של טלפנים וטלפניות מתקשרים לתושבים פוטנציאליים ומנסים לשכנע אותם להתפקד עבור המפלגה שאותה הם מייצגים . בתקופת הבחירות ,הכוח נמצא אצל העם .דוד המלך פונה לקב"ה בפסוק הזה ואומר "ריבונו של עולם ,אני התפקדתי למפלגה שלך !פיקודיך בחרתי .על כן אני מבקש ממך "תהי ידך לעזרני ."אני זקוק לעזרתך ,אני מאמין שבזה שאני מקשר את עצמי אליך ואל "נציגך "הצדיקים בעולם הזה ,אתה תעזור לי כפי שהבטחת בתורתך "וברך את לחמך ואת מימיך וכו ." '

ָתּאַ ְב ִתּי ִלישׁוָּע ְתָך ְיהָוה ;ְותוָֹר ְתָך ,ַשֲׁעֻשָׁעי׃ אם היו שואלים ילד "אם היית בצרה ,מי היית רוצה שיציל אותך? "הוא בטח היה מזכיר דמות דמיונית מסרט מצויר או

מאיזה ספר קומיקס שהוא קרא .אם היינו שואלים אדם מבוגר יותר את אותה שאלה ,גם היינו שומעים תשובות מתשובות שונות .אבל אם שואלים את דוד המלך את השאלה הזאת , תשובתו הייתה שונה לגמרי" …תאבתי לישועתך ה' ."אני רוצה שהקב"ה יעזור לי .נא אל תצריכנו ה 'אלקינו ,לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם ,כי אם לידך המלאה ,הפתוחה , הקדושה והרחבה ."רק ממך אני רוצה עזרה .רק אתה ה 'יכול לעזור לי באמת . החלק השני של הפסוק הוא על אותו משקל .מה משעשע אותך ? מה עושה לך טוב על הלב ?מה משפר את מצב הרוח שלך ?תכנית טלוויזיה ?מופע בידור ?סרטון מצחיק באינטרנט ?לא אצל דוד המלך" .ותורתך שעשועי" ,התורה נותנת לי כוחות להמשיך הלאה לעוד יום עבודה ,לעוד יום של פקקים ועצבים ,לעוד התמודדות עם לקוחות ומנהלים שחושבים שבשבילם נברא העולם ושהכול נע סביבם בעולם" .תורתך שעשועי !"

ְתּ ִחי ַנְפ ִשׁי וּ ְת ַהְלֶלָךּ ;וּ ִמ ְשָׁפּ ֶטָך ַיֲעְזֻרִני׃ אם היית יודע שיש לך רק מעט זמן לחיות ,חלילה ,מה היית עושה ?איך היית מבלה את הימים האחרונים שלך עלי אדמות ? מבחינת דוד המ לך, אין כאן שאלה אפילו" .תחי נפשי ותהללך ," אומר כאן דוד המלך .כל עוד אני חי ,המטרה שלי זה להלל אותך ,להביא לך כבוד ,להפיץ את כבוד ה 'בעולם .אבל גם לאיש שיווק או לסוכן מכירות הכי מקצועי יש "סף כאב ."גם להם "נגמר הסוס "לפעמים ,גם הם זקוקים לעזרה פה ושם .לאנשי מקצוע יש השתלמויות ,כנסים ,קורסים וכו 'שמסייעים להם להצליח בעולם שכל הזמן משתנה ומתקדם .מה יכול לעזור לאיש מכירות של הקב "ה ?איזו השתלמות יכול מנהל שיווק של

בורא העולם לעבור" ?ומשפטיך יעזרני ."אני לומד תורה ,לומד את משפטי ה" 'הישרים והמשמחים לב "ומהם אני שואב כוחות להמשיך במשימת חיי" :תחי נפשי ותהללך ."

ָתּ ִעי ִתי ,ְכּ ֶשׂה אֵֹבד ַבּ ֵקּשׁ ַע ְבֶדָּך ;ִכּי ִמ ְצוֶֹתיָך ,לֹא ָשָׁכ ְח ִתּי׃ אם טעית בדרך ,אבל אתה מודע לזה ,אתה כבר בדרך הנכונה . יחידות החילוץ וההצלה כבר מורגלים בשיחות טלפון ממטיילים שאיבדו את דרכם במהלך טיול .ככל שהמטייל יבין מוקדם יותר שהוא הלך לאיבוד ,יתגבר על הגאווה שלו וירים טלפון לעזרה , כך הוא ימצא את עצמו בבית יותר מהר ,בתקווה מבלי שיצטרך להעביר לילה לבד ביער" .תעיתי כשה אובד ."ריבונו של עולם , הלכתי לאיבוד בעבודת ה 'שלי .אני לא יודע מה לעשות ומה אתה רוצה ממני" .בקש עבדך "כי אני לא יודע איך לצאת מהבוץ שאליו שקעתי בעוונותיי הרבים" .כי מצוותיך לא שכחתי ,"אני עדיין יודע באופן כללי מה עליי לעשות .לא שכחתי להניח תפילין ,לא שכחתי לאכול רק מזון עם כשרות אמינה ,לא שכחתי לשמור שבת .אבל בכל זאת אני מרגיש שהלכתי לאיבוד בעולם שלך .לכן אנא ה ,'בקש עבדך .תבקש אותי גם ,תחפש אותי גם .כי היער הוא שלך ואתה מכיר כל פינה בו .אתה בטוח תדע איך למצוא אותי ולהוביל אותי לשביל הנכון שיוביל אותי לכיוון הבית ….לכיוון בית המדרש….