23.12.2017

רחוֹק ֵמ ְר ָשִׁעים ְישׁוָּעה ;ִכּי ֻחֶקּיָך לֹא ָדָרשׁו מדוע רחוק מרשעים ישועה ?משום "חוקיך לא דרשו ."כלומר , לו היה הרשע דורש "חוקיך ,"לו הרשע היה חפץ ללמוד תורה , לדעת מה מותר ומה אסור ,מה נכון ומה לא נכון בעיני ה ,'על אף שבפועל עדיין לא שינה את מעשי ו, כבר היה הוא זכאי לישועה מצרותיו !יש כאן עניין חשוב ביותר בעבודת האדם ומפתח להצלחת עבודת ה 'שלנו .לפעמים האדם מרגיש שהוא הרשע

הכי גדול ,חלילה .הוא לא מצליח לתקן את מידותיו הרעות ,הוא כעסן ,הוא מדבר לשון הרע ,הוא לא מתפלל בכוונה ,הוא לא תמיד מצליח לשמור על ענייני טהרה וכו' …אך דוד המלך זועק אליו עם שאלה מהותית :האם אתה דורש חוקי ה ?'האם אתה מתייעץ עם רבנים או אפילו עם חבר טוב על הנושאים המפריעים ומקשים עליך להתקדם ?האם אתה מתייחס לגלישה באינטרנט עם אותן חומרות כמו הלכות ייחוד ?האם יש בך רצון לתקן את מידותיך ?אם ענית "כן" לשאלות הנ "ל, גם אם בפועל לא הצלחת לצאת עדיין מהבוץ הטבעוני של היצר הרע שלך … אתה כבר בכיוון הנכון ,אתה כבר ראוי לישועת ה 'הבאה כהרף עין .רק לא להתייאש .להמשיך לדרוש ,להמשיך לנסות .לקום עוד פעם ועוד פעם ולהתחיל מחדש כאילו רק היום נולדת .

ַרֲח ֶמיָך ַר ִבּים ְיהָוה ;ְכּ ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך ַחֵיִּני׃
מתוך י"ג מידות הרחמים ,אחרי כינויי שם ה ,'המידה הראשונה
שבה התורה משבחת את הקב"ה, היא "רחום". כלומר התורה
"פוסקת" שהקב"ה הוא רחום וחנון ,ארך אפים ורב חסד ואמת
וגו'! דוד המלך פונה לקב"ה בתחינה ובקשה: "ריבונו של עולם ! כשם שפסקת בתורתך שאתה רחום וחנון ,אנא רחם עלינו ושלח
לנו חיים טובים וארוכים". ועוד ,הרי התורה אינה "רק" תורת
חיים ,אלא היא ממש "חיינו ואורך ימינו". כאן אנו מבקשים מה 'רחמים כמו שמשפטי התורה חיים וקיימים לעד ולנצח
נצחים ,כך גם אנחנו "כמשפטיך", כלומר כמו משפטי ה ,'גם נזכה לחיים נצחיים .לחיים ארוכים בעולם הזה ולחיים נצחיים בעולם הבא .

ַר ִבּים רֹ ְדַפי ְוָצָרי ;ֵמֵע ְדוֹ ֶתיָך ,לֹא ָנ ִטי ִתי׃ אדם ניכר בשעת ניסיון .כשהכול שקט ורגוע ,כולם בריאים ויש כסף בבנק ב "ה, לא אז נבדקת דביקות האדם בבורא העולם .דוד המלך בא ואומר "היה לי קשה מאוד !רבים הם האנשים הרודפים אותי וצרות רבות עוברות עליי ,אבל דבר אחד הקפדתי מאוד עליו :מעדותיך לא נטיתי !"אדרבה ,מכאן אנחנו למדים כיצד דוד המלך החזיק מעמד וניצח את כל מבקשי רעתו :מידה כנגד מידה …הוא שמר על התורה וזכות התורה הגנה עליו .מסר חשוב יש כאן לכולנו .אם אדם רואה שצרות עוברות עליו , שקשה לו ,חלילה ,מבחינה כלכלית לדוגמא .לעבוד שעות נוספות על חשבון תפילה במניין וביטול תורה ,זה לא מה שיביא לאדם ישועה מצרותיו .רק ההתחזקות בתורה ובעבודת ה 'הם אשר יעזרו לאדם לעבור את הים הסוער שסביבו .הרי אדם לעמל יולד ,ואשרי מי שהשעות הנוספות שלו מושקעות בעמל התורה .

ָר ִאי ִתי בוְג ִדים ָוֶא ְתקוֹ ָטָטה ;ֲא ֶשׁר ִא ְמָר ְתָך ,לֹא ָשׁ ָמרוּ׃ דוד המלך ראה במהלך חייו לא מעט אנשים שבגדו בו .ידוע שמי
שבוגד במלכות "אחת דינו להמית". ראינו גם בתנ"ך שדוד המלך דווקא לא עמד על הדין הזה ולא הוציא להורג כל מי שלא הקשיב לו .אבל סובלנות וסלחנות הייתה כל עוד הדבר היה
מדובר בו עצמו .ברגע שהבגידה הייתה כלפי הקב"ה והתורה
הקדושה ,דוד המלך קם ונלחם "גיבור כארי" נגדם .הנהגה זו מלמדת אותנו מסר חשוב מאוד :לפעמים אנחנו לא מעירים כשמדברים לשון הרע לידינו ,לפעמים אנחנו מתעלמים
מדיבורים בתפילה או שאנו מתביישים להעיר "שלא יכעסו עלינו
או יבזו אותנו"….. אך לא מדובר כאן בפגיעה בכבוד שלך .שם

תבליג ותתעלם כמה שתרצה .כאן מדובר בפגיעה בכבוד שמים ! פגיעה בכבוד התורה הקדושה !פגיעה בכבוד המל ך! כאן אסור
להבליג ואסור לוותר! כמובן ,לא בהרמת יד חלילה .בנועם ובדרך ארץ ,אך בתקיפות ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים .
ראית בוגדים בתורה ובדרך של "ישראל סבא"? ואתקוטטה !
תהיה חייל בצבאות ה 'ותגן על כבוד התורה.

ְרֵאה ִכּי ִפקּוֶּדיָך אָ ָה ְב ִתּי ;ְיהָוה , ְכַּח ְס ְדָּך ַחֵיִּני׃ אהבה וחסד הולכים יד ביד .אם אתה אוהב מישהו ,באופן טבעי אתה רוצה לעזור לו ולגמול לו חסד .כאן דוד המלך פונה לבורא העולם ואומר לו "ריבונו של עולם ,אהבה וחסד הולכים יד ביד . אך לגמול לך חסד אני לא יכול ,הרי לא חסר לך שום דבר .אך לבטא את אהבתי אני יכול על ידי עשיית רצונך באהבה .ראה נא ריבונו של עולם ,כי פקודיך אהבתי !אנא ממך ריבונו של עולם , כמים הפנים לפנים ומידה כנגד מידה תגמול עימי חסד וחייני , כדי שאוכל בתמורה להמשיך ולעשות את רצונך ולשמור את פיקודיך באהבה ."

רֹאשׁ ְדָּב ְרָך ֱא ֶמת ;וְּלעוָֹל ם, ָכּל ִמ ְשַׁפּט ִצְד ֶקָך׃ אנו חיים בעולם שבו נראה שהשקר שולט ,שבו מי שיותר חזק שורד ומי שיותר מקושר זוכה בתפקידים ,הנחות וקידומים .אנו עדים למערכת משפט הסותרת פעם אחר פעם את יסודי התורה ועומדים המומים לאור מכרזים ופסקי דין שהשקר זועק מתוכם .אך דוד המלך מחזק את רוחנו ואומר "ראש דברך אמת- " העולם שהקב"ה ברא מיוסד ועומד על מידת האמת .זה הבסיס והיסוד .לשקר אין רגליים וסופו להתגלות .ממשלות זדון

הפוגעות בקדושת התורה ושלימות הארץ קמות ונופלות פעם אחר פעם ובסופו של דבר "לעולם "מה שיעמוד במבחני הזמן הם "כל משפטי צדקך ."משפטי התורה הקדושה ומאמרי חז "ל שקיבלנו לאורך הדורות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה.