23.12.2017

צ ִדּיק אַ ָתּה ְיָי ְוָי ָשׁר ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך : צדיקות ויושר הולכים יד ביד .לפעמים אנחנו מסתכלים על מעשים שנעשים ואיננו מבינים מה עומד מאחוריהם .היכן היושר ?אנו שואלים .צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו .שאלת הרע בכלל בעולם .למה קורה שאחד משקיע ולא מצליח לעומת אחר שלא מתאמץ ומצליח .מדוע אחת רוצה ילדים בכל לבה אך היא

נשארת עקרה ,לעומת אימא אחרת המזניחה את ילדיה ונוטשת אותם בבית חולים .היכן רואים בעיניים שלנו יושר משפטיך ה ?' שאלות אלו עלולות לנגוס באמונתו של האדם בבורא העולם , קודם כל אני .”' לכן מקדים דוד המלך ואומר" :צדיק אתה ה יוצא מנקודת הנחה שאתה צדיק .גם אם אני לא מבין ,גם אם זה נשגב מבינתי .זו אמונתי ובזה אני שם את בטחוני .אני מאמין רק אחרי ביסוס אמונה זו אפשר לומר .”' ומכריז "צדיק אתה ה בפה מלא ובלב שלם "וישר משפטיך ."

ִצִוּי ָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמוָּנה ְמאֹד : יש ביטוי נפוץ בצבא "מה שלא הולך דרך הראש ,הולך דרך הרגליים ."כלומר מי שלא מבין לבד ,אנחנו "נעזור "לו להבין ! לפעמים לא מספיק שהורים יראו דוגמא אישית .לפעמים צריך לקבוע חוקים וכללים בבית ,מה מותר ומה אסור .להציב גבולות .עדות ה 'הן הצדק המוחלט .אם יש התלבטות מה הדבר הנכון לעשות או לא לעשות ,הדבר הנכון זה מה שהתורה אומרת .מי שמבין את זה לבד ,לא רואה בתורה עול או מעמסה , חלילה .אבל מי שלא מבין לבד ,בשבילו התורה מצווה עליו "זה תעשה וזה לא תעשה" ,"זה מותר וזה אסור" ,"על זה נענשים כך וכך ."צוית צדק עדותיך ,אם לא הבנת את צדקת התורה בעצמך . ומתוך כל ציוויי התורה ,בדור שלנו יש דבר אחד הזקוק לחיזוק במיוחד :האמונה .האמונה בתורה ,בצדקת הדרך ,באמת הנצחית והמנצחת של היהדות האמתית שלנו .לכן כתוב ואמונה ?מאד !

ִצ ְמּ ַת ְתִני ִקְנאָ ִתי ִכּי ָשׁ ְכחוּ ְדָבֶריָך ָצָרי : ידוע ומוכר הוא הפתגם "רחוק מהעין רחוק מהלב ."פתגם זה נכון באין ספור דברים בחיינו :באהבת חברים ,היורדת לאחר מעבר דירה וניתוק הקשר .בכעס על אדם שכבר לא רואים שנים רבות .חז"ל גם אומרים שגזירה על הנפטר להשתכח מהלב . אמנם אי אפשר לצפות שהנשארים ישכחו את הנפטר לגמרי ,אך בפועל "החיים ממשיכים…." דוד המלך אומר כאן "צמתתני קנאתי !"הקנאה שלי לא יורדת ולא נחלשת ,הקנאה שלי היא לצמיתות .ועל מה" ?כי שכחו דבריך צרי ."אומר דוד מלך ישראל" :אין ויתורים ותירוצים למי שמשכיח מלבו שיש תורה בעולם ."אני לא אשכח את מי ששוכח דברי התורה ,בגלל שאינו רואה חשיבות לחזור על החומר שלמד כדי שלא ישכח אותו .ומוסיף ואומר שמי שישכיח מלבו בכוונה דברי תורה – לצרי =)אויבי (המלך יחשבו !

ְצרוָּפה ִא ְמָר ְתָך ְמאֹד ְוַעְב ְדָּך ֲא ֵהָבהּ : הצורף עובד עם מתכות יקרות ,כדוגמת זהב וכסף .הוא לוקח חומר גלם ,מעביר אותו תהליך של עיבוד המתכת ולאחר צירוף החומר גלם ,יוצר הוא תכשיט או כלי מכסף וזהב ,אשר נמכרים בערך גבוה בהרבה מערכו כחומר גלם .אמרי ה ,'כלומר דברי התורה ,לפעמים אינם נראים ברורים" ,נקיים "והגיוניים בשכל הקטן שלנו .אך לאחר בירור מעמיק ניתן לראות אין סוף עומק בכל מצווה ומצווה .מי שזוכה להיכנס לתורת הסוד נחשף לעולם מופלא עוד יותר של מלאכים" ,תיקונים "וכוונות קדושות בזמן האוכל ,השתייה ואפילו בזמן ההליכה ברחוב !אכן ,כמו כסף צרוף שערכו לאחר עיבוד עולה פלאים ,כך גם "צרופה אמרתך מאד .ועל כן ,כמו שבני אדם אוהבים לראות כלי כסף וכלי זהב , כך אני אוהב להתבונן ולהסתכל על מצוות התורה.