23.12.2017

ְפָּלאוֹת ֵע ְדוֹ ֶתיָך ;ַעל־ֵכּן ,ְנָצָר ַתם ַנ ְפ ִשׁי׃ יש דברים שלא שוכחים אותם .אף אחד לא שוכח את החתונה שלו ואין הורה ששוכח את לידת ילדו הראשון .להבדיל ,אדם שחווה טראומה עלול לסבול במשך שנים רבות מתופעות לוואי מי – " שמזכירות לו את הטראומה שהוא עבר" .פלאות עדותיך שלומד תורה מתוך התפלאות מכל מצווה ומתרגש מכל פסוק לא ישכח את הלימוד שלו" .פלאות עדותיך ,על כן נצרתם נפשי ." עדות ה 'נצורות ושמורות בנפשי ,לא אשכח אותם לעולם !

פּ ַתח ְדָּבֶריָך ָי ִאיר ,ֵמִבין ְפּ ָתִיים׃ הפסוק הזה הוא מפתח ועצה לחיים לכל דרשן ומרצה .במה אתה פותח את הרצאתך ?מה הדבר הראשון שאתה מוציא מפיך ?למרצה יש פחות משתי דקות כדי לגזור את דין המשך ההרצאה שלו" .פתח דברך יאיר !"אם דברי הפתיחה שלך יאירו לשומעים ,הם ימשיכו להקשיב לך בהמשך ההרצאה ותוכל באמת להשיג את מה שרצית ולהיות בבחינת "מבין פתיים " בהעברת המסרים שלך ,בחינוך או הדרכת הקהל שלך .

ִפּי ָפַע ְר ִתּי ָוֶא ְשׁאָָפה ;ִכּי ְל ִמ ְצוֹ ֶתיָך ָיאָ ְב ִתּי׃ ראיתם פעם כיצד ילד אוכל קרמבו או עוגה טעימה ?הוא פותח את פיו "הכי גדול "שהוא יכול ומנסה לקחת את "הביס "הכי גדול שפיו הקטן מאפשר .לפעמים הלחיים והאף שלו אוכלים גם מהקצפת ,שלא לדבר על ידיו ואצבעותיו ואולי אף חולצתו …. "פי פערתי ואשאפה ,"אני פותח את פי כמה שאני יכול ,אבל לא כדי לאכול אוכל גשמי אלא על דרך משל "כי למצוותיך יאבתי ." יש לי תאבון גדול למצוות התורה ואני מנסה "לאכול "כמה שיותר .גם אם כרגע אני לא יכול לקיים הרבה מצוות מסיבות שונות ומשונות ,אך לפחות "אשאפה ,"יש לי שאיפה להגיע לזה , וגם זה חשוב מאוד .אסור לזלזל בשאיפות שלנו להתקדם ,גם אם אנחנו עדיין בתוך הבוץ ,אם פנינו קדימה ,בעז"ה עוד נצא מהבוץ ונגיע ליעדינו .

ְפֵּנה ֵאַלי ְוָחֵנִּני ;ְכּ ִמ ְשָׁפּט ,ְלאֲֹהֵבי ְשׁ ֶמָך׃ רחשי לב .אין דבר יותר מעליב מהתעלמות .כשאתה פונה למישהו והוא מפנה לך את הגב ומתעלם ממך ,זו פגיעה קשה . ריבונו של עולם ,אנא ממך !פנה אלי וחנני !אנא אל תיתן לי

להרגיש שאתה מתעלם ממני ופונה אליי עורף !אני מתגעגע אליך ורוצה לראות את זיו פניך .אתה מעמיד אותי למשפט ואני יודע שאני חייב ולא זכאי .אך אנא ממך אבא ,אם אתה חייב לשפוט אותי ,אנא עשה שתוצאות המשפט יהיו כתוצאות משפט לאותם שהם אוהבי שמך .אנא ה' עשה לי כך ופנה אליי וחנני .

ְפָּע ַמי ָהֵכן ְבּ ִא ְמָר ֶתָך ;ְואַל ַתּ ְשֶׁלט ִבּי ָכל אֶָון׃ מי שרוצה להצליח בלימודים ,בעבודה ,בזוגיות או אפילו בטיול לחו"ל מכיר את החשיבות שבייעוץ".שאל את המומחה ,"כמו שאומרים .פונה דוד המלך לקב"ה ומבקש "פעמי הכן באמרתך ." תאמר לי מה לעשות .תכין לי תכנית עבודה ,לאיזה כיוון עליי לכוון את פעמי ?ולאורך כל הדרך אני אקח איתי את "אמרתך ," את התורה הקדושה והיא תהיה נר לרגלי ואור לנתיבתי . כתוצאה מכך שאמרתך מכוונות אותי ,אני בטוח שתזכה אותי במה שכתוב בהמשך הפסוק " אל תשלט בי כל און ."אני בטוח שאם אפעל על פי התורה ועל פי אמרתך ,אף פעם לא אפול ולא ישלוט בי כל און .

ְפֵּדִני ֵמעֹ ֶשׁק אָָדם ;ְוֶא ְשׁ ְמָרה ,ִפּקּוֶּדיָך׃ רחשי לב .בשדה הקרב ,בהסתערות ,תפקידי החיילים מתחלקים לשניים :אלא שהמסתערים קדימה ואלא שמגנים עליהם מפני ירי האויב .לכל אחד יש תפקיד אחד שעליו לבצע במשימה הזאת .בזה עליו להתמקד ובזה עליו להשקיע את כל כוחותיו ומחשבותיו .בלוחמה בשטח אויב ,כל חייל שומר גם על חייו של בן זוגו לצוות .אחד מסתכל למעלה ,השני למטה .אחד ימינה והשני שמאלה .ריבונו של עולם !בואו נעבוד ביחד ,בואו נהייה שותפים לחיים .אני "אשמור פקודיך "ואתה "פדני מעושק

אדם ."אני אקדיש את כל כולי למשימה הזאת ,אני אלחם על זה ואני אגן על התורה הקדושה בכל עת ובכל מצב .אנא ה ,'תוריד ממני הצורך להגן על עצמי במקביל .פדני מעושק אדם ,כדי שאוכל להתמקד בשמירת פיקודיך .

ָפֶּניָך ָהֵאר ְבַּע ְבֶדָּך ;ְוַל ְמֵּדִני ,ֶאת־ֻח ֶקּיָך׃ את הפסוק הזה ,כל אדם המתעסק בחינוך צריך לשים במקום בולט .כמה קשה היא מלאכת החינוך בדורנו .כמה התמודדויות שונות ומשונות יש לתלמידים ולמורים היום .כמה קשה לשבת עם ספר בזמן שהסמארטפון לא מפסיק לצלצל ,הפייסבוק לא מפסיק לשלוח לייקים והטוויטר מצייץ בקול .לא רק לתלמידים קשה להתרכז ,אלא גם למורים יש לא מעט דברים המטרידים את מנוחתם ומעסיקים את מוחם .המשכנתא ,ההלוואה , האוברדרפט ,הבריאות ,הזוגיות ומה לא …תוסיף על זה הכנת הילדים בבוקר ושעה של פקקים ,כשבדרך עוד מנסים להספיק קפה ,איפור וגילוח .עד שהמחנך מגיע לכיתה אין לו סבלנות ללמד ! "למדני את חוקיך ,"אחרי כל זה ועם כל זה אתה עוד חפץ . הארת פנים– " להעביר מחכמתך לתלמידיך" ?פניך האר בעבדך לכולם קשה ,גם לך וגם לתלמידיך .כולם מחפשים "מקלט " ומקום שבו יאירו להם פנים .פניך האר בתלמידיך ,תאיר להם פנים ואז תראה שבך הם יתרכזו ולא בשאר הפיתויים והגאג'טים שבכיסם ובתיקם ותוכל "ללמד את חוקיך "בקלות ובהצלחה .

ַפְּלֵגי ַמִים ָי ְרדוּ ֵעיָני ;ַעל ,לֹא ָשׁ ְמרוּ תוָֹר ֶתָך: כמה אנשים יכולים באמת לומר את הפסוק הזה ?כמה מאיתנו בוכים על אחינו ואחיותינו הרחוקים מתורה ומצוות ?מסופר על החפץ חיים שפעם שמע על תלמיד שחילל שבת ופשוט התחיל לבכות .לבכות" !פלגי מים ירדו עיני !"הרב משה פיינשטיין , זצ"ל, אחד מגדולי פוסקי ההלכה של הדורות האחרונים התיר לרבי שלמה קרליבך ,זצ"ל, להופיע בתקופת "תשעת הימים ," בטענה שהופעותיו של "הרבי המרקד "מקרבות אנשים לקב"ה וזה בבחינת "פיקוח נפש "שדוחה את מנהגי האבלות של חודש אב. פיקוח נפש !כששומעים על אדם קרוב שחלה במחלה קשה , כמה אנחנו מתפללים עליו !?כששומעים על ילד שחלה ,עוד יותר כואב לנו .פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך .ריחוק פיקוח נפש של ממש !כמה – מהקב"ה זה ריחוק ממקור החיים צריך לבכות ולהתפלל על עם ישראל שיתקרבו לקב"ה ויחזרו בתשובה שלימה .לבכות ולזעוק אל ה 'שירפא את אחינו ואחיותינו מהמחלה הממארת שנקראת "התבוללות "אשר מפילה חללים רבים מעמנו הקטן גם ככה .לא להפסיק ,כמו שחופרים באדמה עם כל הכוח כדי לחלץ אדם שנלכד תחת מפולת ,כך גם עלינו לפעול ללא הפסקה לחלץ את עם ישראל מהמפולת הרוחנית שנופלת על עמנו , ה' יצילנו