23.12.2017

סֲע ִפים ָשֵׂנא ִתי ;ְותוָֹר ְתָך אָ ָה ְב ִתּי׃ מכירים את הביטוי "אל תשגע אותי" ?מכירים את המציאות שמישהו מדבר ומדבר ובאיזה שהוא שלב אתם אומרים "נו, ומה תכל'ס"" ?סעפים" אלו מחשבות לא ישרות ,מלשון "מחשבות מסועפות ."דוד המלך מלמד אותנו כלל חשוב בניהול זמן ובסדר עדיפות"….סעפים שנאתי- " אין לי זמן להתעסק בדברים טפלים ולא אמתיים .אין לי זמן לפילסופים ולתיאוריות .אני צריך תכל 'ס .לכן מצד אחד "סעפים שנאתי "אבל מצד שני "ותורתך אהבתי ,"כי התורה היא מדריך לחיים בכל שלב ובכל מצב .התורה מסבירה לנו באופן חד משמעי כיצד לנהוג בכל מהלך בחיים שלנו .ברור שאם נבין את מה שדוד המלך הבין ,אם נכיר בערך האין סופי של התורה והדרכות חז "ל, בוודאי שגם אנחנו נוכל להעיד על עצמנו "ותורתך אהבתי ."

ָס ְמֵכִני ְכ ִא ְמָר ְתָך ְוֶא ְחֶיה ;ְואַל־ ְתִּבי ֵשִׁני ,ִמ ִשּׂ ְבִרי׃ רחשי לב .כוחה של אמונה .ריבונו של עולם !אנא ממך" ,סמכני כאמרתך "תקיים אותי ,תרפא אותי ,תחיה אותי כמו שאמרת בתורה הקדושה ואז באמת "אחיה." כי רק אתה מסוגל באמת לקיים הבטחות ללא מפריע" .ואל תבישני משברי- " אני יודע שלא מגיע לי .על זה אין שאלה ,אבל אנא ה ,'אל תבייש את האמונה והתקווה שלי )שברי (בך שתעזור לי למרות זאת .

ִס ְת ִרי וּ ָמִגִנּי אָ ָתּה ;ִל ְדָבְרָך ִיָחְל ִתּי׃ תפקידו של מפקד ,של קברניט ,של טייס ,או של מנהיג נבחן לא בזמן שהכול בסדר ,אלא דווקא בשעת חירום .אניית פאר נפגעת בלב ים .אלפי נוסעים תקועים אלפי קילומטרים מחוף מבטחים . עיני כול הנוסעים פונות אל הקברניט לדעת מה לעשות .בניין קורס חלילה לאחר רעידת אדמה .כוחות הצלה ,אזרחים , סקרנים ואנשי תקשורת חשים למקום .אבל מה עושים ? נכנסים למבנה ?מישהו יודע כמה אנשים היו בבניין ?עם מי מדברים ? למי פונים ?פתאום נשמע קול חזק וברור המתחיל לחלק פקודות והוראות באופן ברור וצלול .כמו מים קרים ביום שרב .כמה כולם ייחלו לשמוע דברים אלו !דוד המלך בא ואומר "סתרי ומגיני אתה :"ריבונו של עולם ,אתה שומר עליי ,אתה מגן עליי . דברי תורתך הקדושה הם נר לרגליי בכל אשר אפנה ,לכן אנא ה ' "לדברך יחלתי ,"תכוון אותי ,דבר איתי ,תשמיע לי דבריך .כמה אני מייחל לשמוע את דברי תורתך !

סוּרוּ ִמ ֶמִּנּי ְמֵרִעים ;ְוֶא ְצָּרה ,ִמ ְצוֹת ֱאלֹ ָהי׃
רצית פעם פשוט לצעוק "תעזבו אותי כבר" ?אתם במשרד , השמש כבר שוקעת ,סוף רבעון .דו"חות מנכ"ל ומאזנים ממתינים לך לנתונים נוספים .המיילים לא מפסיקים להיכנס והבוס בדיוק עכשיו "חייב "איזה נתון על לקוח ותיק שכבר חצי עשור לא הייתה איתו כל עסקה .ואז יש את ההוא מהעבודה שפשוט חייב לספר לך על ….ואתה מנסה לחייך ,לרמוז לו שאתה חייב לעבוד ,שיש לך חיים מחוץ למשרד ,שהיית ממש שמח להמשיך את השיחה בזמן אחר )אולי בגלגול אחר (…ואז הטלפון מצלצל ואיזה מישהו "מעוניין לשמוע על."….

מרגישים את זה ?כמה הייתם משלמים עבור כמה דקות של שקט" ?…סורו ממני מרעים !"תעזבו אותי !תפסיקו להפריע לי לעבוד את בוראי !יש לי עבודה לעשות "ואצרה מצות א-לוהי !"

ָס ְמֵכִני ְכ ִא ְמָר ְתָך ְוֶא ְחֶיה ;ְואַל־ ְתִּבי ֵשִׁני ,ִמ ִשּׂ ְבִרי׃ רחשי לב .כוחה של אמונה .ריבונו של עולם !אנא ממך" ,סמכני כאמרתך." תקיים אותי ,תרפא אותי ,תחיה אותי כמו שאמרת בתורה הקדושה ואז באמת "אחיה." כי רק אתה מסוגל באמת לקיים הבטחות ללא מפריע וללא מונעים" .ואל תבישני משברי ." אני יודע שלא מגיע לי, על זה אין שאלה. אבל אנא ה ,' אל תבייש את האמונה והתקווה שלי )שברי (בך שתעזור לי למרות זאת .

ְסָעֵדִני ְו ִאָוּ ֵשָׁעה ;ְוֶאְשָׁעה ְבֻח ֶקּיָך ָת ִמיד׃ כשבשר ודם עוזר לך ,אתה מרגיש כלפיו הכרת תודה .אם יום אחד תשמע שהוא בצרה ,אתה תעשה מה שתוכל כדי לעזור לו . אבל עם הזמן אתה עלול להרגיש שעזרת לו מספיק ותאמר לעצמך "זהו ,אנחנו תיקו "עכשיו .אם הוא ימשיך לבקש ממך טובות ,אתה עלול אפילו לכעוס עליו ולדחות אותו בשתי ידיים ! אבל דוד המלך בא ואומר שבתמורה לעזרה משמים "סעדני ואושעה ,"אני לא אשכח את הטובה הזאת ולא ארגיש מול הקב"ה "תיקו "אף פעם. אלא בתמורה לעזרה מלמעלה ,אני "אשעה בחוקיך תמיד ,"אני אכיר תודה לך ואראה את זה על ידי עשיית רצונך כל חי י!

ָסִלי ָת ָכּל־שׁוִֹגים ֵמֻח ֶקּיָך ;ִכּי־ ֶשֶׁקר ,ַתּ ְר ִמי ָתם׃ כולנו מכירים את הביטוי "טעות לעולם חוזרת ."אבל אם אותה טעות חוזרת על עצמה פעם אחר פעם ,סביר להניח שלא מדובר כבר בטעות אלא בתרמית .המשפט "סליחה, לא התכוונתי " מאבד מכוחו ומשקלו כשבוקר אחר בוקר אתה שורט את האוטו של השכן ביציאה מהחניון" .סלית כל שוגים מחוקיך ." כשהשגגה היא בלשון רבים "שוגים ,"כלומר אתה שוגג פעם אחר פעם ,סימן הוא "כי שקר תרמיתם ,"אתה לא באמת עושה את זה בטעות אלא בכוונה תחילה ומדובר בתרמית ושקר. לכן דוד המלך מבקש "סלית- " כלומר "האבדת "כל אלו שמעמידים פנים כאילו הריחוק שלהם מתורה ומצוות זה מתוך "טעות ,"אך באמת מתוך עצלות או פשיעה ,כדברי חז"ל בפרקי אבות "שגגת תלמוד עולה זדון ."כלומר ,אם שגית בתלמוד על ידי כך שלא התאמצת מספיק להבין את ההלכה ולכן טעית ופעלת בניגוד לתורה" ,עולה זדון." עלולים חלילה להחשיב לך את זה כמזיד , שהרי גם בחוקי מדינה אי ידיעת החוק אינה פוטרת את האדם מדין ,כי היית צריך לדעת מה מותר ומה אסור לעשות .כמובן , דוד המלך לא מתכוון לאלו שמנסים לשמור תורה ומצוות ונפלו בפח יצרם הרע מתוך אונס או טעות .עליות וירידות הן חלק מהחיים ,אלא הכוונה היא לאותם אנשים שבאופן מכוון בוחרים לזלזל בתורה ומצוות .

סיגים ,ִה ְשַׁבָּתּ ָכל־ ִר ְשֵׁעי־אֶָרץ ;ָלֵכן ,אָ ַה ְב ִתּי ֵעדֹ ֶתיָך׃ כשהחייט מסיים חליפה יוקרתית ,הוא עובר על כל חלקי הבד ומסיר חוטים שנשארו .כשהצורף מסיים את יצירתו ,הוא מסיר כל לכלוך ומשייף כל בליטה .החוטים המיותרים ושיירי הכסף הם "סיגים ,"כלומר הפסולת של היצירה .חז"ל מלמדים אותנו

שאפילו הרשעים שבעם ישראל מלאים מצוות כגרעיני הרימון . אך יש רשעים בקטגוריה נמוכה יותר ,רשעים אשר במעשי ידיהם מוציאים את עצמם מכלל ישראל ,חלילה .אלו כבר אינם מכונים "רשעי ישראל ,"אלא "רשעי ארץ ."רשעים המשולים לארץ ,לאדמה ,לדומם" .רשעים ,בחייהם קרויים מתים ."דוד המלך מודה לקב"ה על שני דברים :הראשון ,השבתת הרשעים הנמוכים .והשני" ,לכן אהבתי עדותיך" ,כי על ידי עדות ה ' היהודי מתחבר למקור החיים ובמקום "סיגים ,"מלשון פסולת , אני מתחבר לסייגים של התורה ובכך מציל את עצמי מליפול לארציות הרשעים ,חלילה .

ָס ַמר ִמַפּ ְח ְדָּך ְב ָשׂ ִרי ;וּ ִמ ִמּ ְשָׁפּ ֶטיָך ָיֵרא ִתי׃ הרגשתם פעם פחד כל כך חזק ,עד שהעור שלכם נהיה "חידודין חידודין" ?ממה פחדתם ?מה מפחיד אתכם עד כדי מצב של "סמר בשרי"? יש אנשים שמפחדים ממקומות סגורים ,יש שנרתעים מבעלי חיים שונים ויש שמפחדים מהחושך .יש פחדים דמיוניים ,כמו ממפלצות מתחת למיטה ויש פחדים מסכנות פוטנציאליות כמו רעידת אדמה ,מחלה או פיטורין ,חלילה .מה מפחיד את דוד המלך ?מה גורם לסימור בשרו של מלך ישראל אשר כבש ארצות וניצח את גלית" ?ממשפטיך יראתי ."אבל לא פחד משתק אלא פחד שמביא לידי עשייה =עשיית רצון ה !' וכיצד עובדים את ה ?'בעבודת ה 'ישנן שלוש דרגות של "עבודה :"
. (מתוך יראה מהעונש – בעולם הזה ובעולם הבא 1
(מתוך אהבה לקב"ה – שנובעת מהבנה והכרה בכל הטוב 2 שהוא גומל עמנו .

(מתוך יראה – אך לא יראה נמוכה של פחד מעונש ,אלא יראה 3 עליונה יותר ,יראה אמתית הנובעת מהרצון שלי לשמר את הקשר שבניתי עם בורא העולם . יראה מנפילה בחטא ,לא בגלל העונש אלא בגלל שאני מכיר בערך של הקשר שלי עם הקב"ה ואני מפחד לפגוע ולהרוס את הקשר הזה ,בדיוק כפי שבני זוג נזהרים לא לפגוע אחד בשני. לא מתוך פחד נמוך של אלימות במשפחה חלילה ,אלא פחד עליון של שמירת הקשר של קיימא שבניתי אחרי עמל רב כל כך . דוד המלך עבד את ה 'בדרגה השלישית ,של יראה להרוס את הקשר עם הקב "ה ,יראה שהשפיעה עליו כל כך עד כדי "סמר מפחדך בשר י". ואנחנו