23.12.2017

נר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ;ְואוֹר ,ִלְנ ִתיָב ִתי׃ ניסיתם פעם להיכנס לחדר חשוך ?אם אתם מכירים את החדר , יתכן ותזכרו היכן יש כיסא והיכן יש ארון .אבל נסו להיכנס לחדר שאתם לא מכירים .אין לך מושג אם יש רהיטים או מכשולים על הרצפה .אין לך מושג אם יש כיסא או שרפרף באמצע הדרך .הסיכוי להיפצע ולהיתקל בחפצים שונים הוא די גבוה .ואם לא מדובר בחדר ,אלא בהליכה בחוץ בחושך מוחלט ? כמה הייתם מוכנים לשלם עבור פנס !אנו לא תמיד יודעים מה ההחלטה הנכונה עבורנו בכל מיני מצבים .אנחנו לא תמיד בטוחים בהחלטות שלנו .אנחנו לא יודעים אם מה שאנו עומדים לעשות זה הדבר שנצליח בו .לפעמים אנו מתלבטים היכן ללמוד , לגור או לעבוד .כמה היינו מוכנים לשלם עבור תשובה חד

משמעית !ממש מבלי לזלזל ובהחלט הם עושים תפקיד חשוב מאוד ,אך שוק היועצים והמאמנים האישיים מכניס סכומי עתק לכיסי יועצים ומאמנים מדי שנה .יועצי מס ,יועצי לימודים , יועצי תעסוקה ,יועצי זוגיות ,יועצי נדל "ן, מאמנים עסקיים , מאמנים אישיים וכו'" ….נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי ."דוד המלך אינו זקוק ליועצים ומאמנים כאלה .דוד המלך מלמד אותנו שכל התשובות כתובות לנו בתורה הקדושה .התורה היא חיי ובכוחה לכוון אותנו ולסייע לנו לקבל החלטות שנראה בהן נו ברכה והצלחה .כשהתורה מכוונת אותך ,בטוח תגיע ליעד שלך !

ִנ ְשַׁבּ ְע ִתּי ָוֲא ַקֵיּ ָמה ;ִל ְשׁמֹר ,ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצְד ֶקָך׃ שבועה מעידה יותר מכל דבר אחר על רצינות כוונת הנשבע . אנשים שמבינים מהי שבועה ומה האיסור ההלכתי להישבע לשקר לא נשבעים אפילו על דבר אמת ,אלא מתרחקים משבועה בכל מצב .אפילו בצבא מקובל שחיילים יראי שמים בטקס השבעת אמונים לצה"ל אומרים "אני מצהיר "במקום "אני נשבע ."מצד שני ,השבועה מעצם המחויבות שנוצרת בעקבותיה , יכולה במקרים מסוימים לשמש כעוגן לאדם ,על מנת שיעמוד בהתחייבויות שלו .אין כמעט דרך להתחמק מקיום השבועה שלך ,אין כמעט דרך חזרה !כמה צריך להיזהר משבועות ונדרים , עד שחז"ל אמרו שעדיף לא לנדור מאשר לנדור ולא לקיים .אך דוד המלך ללא כל היסוס או התלבטות מכריז בקול גדול "נשבעתי ואקימה !"אני נשבע אמונים לתורה הקדושה ושום דבר ואף אחד לא ישנה את דעתי ולא יזיז אותי ממשפטי צדקך . אני כל כך בטוח בכך שאני מוכן אפילו להישבע על כך .

ַנֲעֵני ִתי ַעד ְמאֹד ;ְיהָוה ,ַחֵיִּני ִכ ְדָבֶרָך : למילה "נענתי "יש שני פירושים שונים זה מזה .הראשון ,מלשון "עינוי ."כלומר ,כל כך הרבה עינויים עברו עליי מיום שנולדתי ועד היום הזה ,לכן אנא ה' חיני כמו שאמרת על ידי נביאך "כי לא תחפוץ במות המת כי אם בשובו אליך וחיה ." פירוש נוסף הוא מלשון "ענית לי ."כלומר ,דוד המלך פונה לקב"ה ואומר לו "כל כך הרבה פעמים ענית לתפילותיי ,אנא חייני כדברך שהבטחת לי ושרמזת לי על ידי זה שענית פעם אחר פעם לתפילותיי. שהרי אם בירכת אותי בפרנסה טובה ,וודאי תברכני גם בחיים טובים כדי ליהנות מהפרנסה הזאת ולעשות עמה צדקה וחסד .

ִנ ְדבוֹת ִפּי ְרֵצה ָנא ְיהָוה ;וּ ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך ַל ְמֵּדִני׃ מכירים את המצב שבו אתם צריכים לקנות מתנה למישהו ,אבל אתם לא יודעים מה לקנות לו ,היות "ומה אפשר לתת למי שיש לו הכול" ?דוד המלך פונה לקב"ה ואומר "הכול שלך וממך הכול .אתה לא צריך אוצרות או מאכלים טובים .אז אנא ה ,' נדבות פי רצה נא !את הרצון שלי לעשות לך נחת רוח בכל מעשי , תראה ותקבל .ואם תרצה לגמול לי בחזרה ,אנא למדני את משפטיך .תלמד אותי איך להתקרב אליך וכיצד לדבק בך כל חיי. פירוש נוסף ,כמו אדם הנרשם ללימודים ואין לו במה לשלם עבור הלימודים" .ריבונו של עולם ,"אומר דוד המלך" ,אין לי במה לשלם על הלימודים ,אך ללמוד תורתך אני רוצה. אנא קבל נדבות פי ,את תפילתי ובקשתי. ולמרות שלא מגיע לי ,אנא למדני משפטיך !"

נ ְפ ִשׁי ְבַכ ִפּי ָת ִמיד ;ְותוָֹר ְתָך ,לֹא ָשָׁכ ְח ִתּי׃ כשנוסעים לחוץ לארץ ובפרט לאזורים בהם מרבים לכייס תיירים ….מליצים לשמור ביתר שאת ויתר עוז על היקר לנו . מביני דבר מייעצים עצות כמו להחזיק את הארנק במקום שתמיד נרגיש אותו ונשים לב אם מישהו מנסה לקחת את זה מאיתנו" .נפשי בכפי תמיד "אומר דוד המלך .אני שומר על נפשי שלא "יגנבו "אותה כל מיני רשעים ופיתויים .אני מחזיק את נפשי בכפי קרוב קרוב אליי וכך לא אשכח אותה אף פעם ,כי הרי היא ביד שלי .ואם אני כל הזמן חושב על נפשי אשר בכף ידי , וודאי "שתורתך לא שכחתי ,"כי היא הרי הסיבה שאני מחזיק את כפי בידי .

ָנ ְתנוּ ְר ָשׁ ִעים ַפּח ִלי ;וּ ִמִפּקּוֶּדיָך ,לֹא ָת ִעי ִתי׃ דוד המלך נותן לנו כאן עצה איך לא ליפול בפח הרשעים . "ומפיקודיך לא תעיתי ,"כלומר דרך זה שאני מקפיד לשמור פקודיך ,זכות התורה והמצוות מגנה עליי ,שלמרות ניסיונות הרשעים והרמאים להפיל אותי בפח )שיכול להיות השקעה לא טובה ,או עצה לא נכונה וכד ,('זכות התורה מגנה עליי ולא נותנת לאותם רשעים ומסיתים להפיל אותי בפח שטמנו לי .

ָנַחְל ִתּי ֵע ְדוֹ ֶתיָך ְלעוָֹלם ;ִכּי ְשׂשׂוֹן ִל ִבּי ֵה ָמּה׃ אם אדם זוכה בירושה בנכס יקר ערך .לדוגמא ,תארו לעצמכם שאדם ירש את הטיילת ביפו או בנתניה או אולי באילת או בטבריה .אותו בן אדם לא ימכור את הנכס הזה לעולם !הוא מכיר בפוטנציאל הכספי האדיר של הקרקע .הוא יטפח וישכיר את השטח לכל המרבה במחיר .היורש ישמח כל פעם שייזכר

בנכס שנפל בחלקו .הרי בזכות הנכס הנ"ל הוא כעת" מסודר " כלכלית לכל החיים !ומה לגבי דוד המלך" ?נחלתי עדותיך לעולם ."דוד המלך לוקח את התורה כירושה ,כנחלת אבות לדורי דורות . הוא מתאר גם את הרגשתו בירושה זו "כי ששון לבי המה ."אפשר להחרים קרקע ואפשר לאבד ערך של קרקע . אבל את התורה שלמדת ,אף אחד לא יכול לקחת ממך. זה שלך לנצח נצחים !לכן תשמח בכל מצווה שאתה זוכה לעשות ,בכל מילה של תורה שאתה זוכה ללמוד ,כי היא נחלתך לעולם ועד , גם בעולם הזה וגם בעולם הבא .

ָנ ִטי ִתי ִל ִבּי ַלֲעשׂוֹת ֻח ֶקּיָך ,ְלעוָֹלם ֵע ֶקב׃ אני זוכר שהבת שלי פעם באה אליי בוכה ואמרה לי "העליבו אותי ."הרגעתי אותה ואז הסברתי לה שהיחיד שיכול באמת להעליב אותה זו היא בעצמה ,כי היא בוחרת להיעלב מהדברים שמישהו אחר אומר לה ." נטיתי לבי לעשות חוקיך ."הלב בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו לבחור ולהחליט לאן להטות אותו :לדברי הבל וריק ,או לדברי תורה וקדושה .רבי נחמן מברסלב מסביר בספר "השתפכות הנפש :"המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו .ואפילו אם כבר הורגלה מחשבתו לצאת לחוץ הרבה ,אף על פי כן ביד האדם להטותה בכל פעם לדרך הישרה כ י א י א פ ש ר ש י ה י ו ש ת י מ ח ש ב ו ת ב י ח ד ב ש ו ם א ו פ ן …ו ע ל כ ן ב ו ד א י כ ש י ת ג ב ר ל ח ש ו ב ר ק ב ד ב ר י ה ת פ י ל ה ב ו ד א י ת ד ח ה המחשבה ה זרה" .הבחירה בידינו !אבל כדי שיהיה ערך אמתי למאמצים שלנו לכוון את הלב למחשבות קדושות ,דרושה התמדה "לעולם עקב- " שלעולם תהיה עקביות בדבר .כמו שאי אפשר להרתיח קומקום אם כל דקה מכבים ומדליקים את

החשמל ,כך אי אפשר לטהר באמת את המחשבה ואת הנפש ללא עקביות בהטיית הלב אל התורה ואל המצוות.