23.12.2017

כְל ָתה ִל ְתשׁוָּעְתָך ַנ ְפ ִשׁי ;ִל ְדָב ְרָך ִיָחְל ִתּי׃ לאדם הסובל מקלאוסטרופוביה ,להיות תקוע במעלית או אפילו בפקק זה דבר שעלול להיות קשה מנשוא .אנשים שחולצו מתחת להריסות לאחר רעידת אדמה מספרים על התסכול מכך שהם שומעים אנשים המחפשים ניצולים ,אך הם לא מצליחים לקרוא להם עקב פציעה או מצב פיזי חלש" .כלתה לתשועתך נפשי ,"דוד המלך מתאר מצב נפשי קשה של כלות הנפש מגעגוע וצפייה לישועת ה .'אם שם היתה מסתיימת תקוות דוד המלך ,היינו יכולים להבין את זה .הרי מי לא מקווה לתשועת ה ?'למי אין קושי או צרה שהוא מייחל לראות את יד ה 'המצילה אותו מהמצב הזה ?אבל דוד המלך באותו משפט אומר משהו נוסף . כמו שהוא מייחל "כלתה נפשי "לתשועת ה ,'כך הוא מצפה ומתגעגע לשמוע דברי תורה !מי מסוגל לומר על עצמו שהוא מייחל לשמוע חידוש תורני או תירוץ על הרמב "ם ,כמו שהוא מייחל לראות קרוב משפחה מבריא מחוליו ?זה דוד המלך , שאומר בקול גדול "לדברך יחלתי ."

ָכּלוּ ֵעיַני ְל ִא ְמָר ֶתָך ;ֵלאמֹר ,ָמ ַתי ְתַּנֲחֵמִני׃ בהגרלת הלוטו על סכום גבוה ,בעת הוצאת המספרים ,כל מי שמילא טופס יושב דרוך וקשוב לעורך ההגרלה .מי לא מייחל לזכות בפרס הראשון?" !כלו עיני לאמרתך ,"אבל לא לשמוע שזכיתי בלוטו או ברכב ספורט חדש ,אלא "לאמור מתי תנחמני ."קשה לנו ה ,'כואב לנו ,קר לנו בלילה גלותי זה .כמה אנו מחכים לכך שתאמר לנו שנגמרו הצרות של עם ישראל ושאתה בא לנחם אותנו" .שמחינו כימות עיניתנו ."ריבונו של עולם !מתי תנחמנו !?

ִכּי ָהִיי ִתי ְכּנֹאד ְבּ ִקיטוֹר ;ֻח ֶקּיָך ,לֹא ָשָׁכ ְח ִתּי׃ אנשים מתנהגים ומתלבשים כמו שהם ,מסיבות שונות .יש כאלה שהלבוש מבטא את מי שהם באמת ,יש שהלבוש מבטא את מי שהלובש שואף להיות ולפעמים הלבוש הוא תחפושת כדי שאנשים יחשבו שהלובש הוא משהו שהוא באמת לא .כנ"ל בעבודת ה .'יש אחד שעובד את ה 'גם בחדרי חדרים .לא מעניין אותו מי רואה אותו ומי יודע על לימודו .אבל יש כאלה שעבודת ה' שלהם תלויה ועומדת בהערכה שהם מקבלים מהסביבה .דוד המלך היה דוגמא לעובד ה 'הראשון שהזכרנו" .כי הייתי כנאד בקיטור ."לא החשיבו אותי לשום דבר ,כמו בועת אויר שיוצאת מקיטור .אבל בכל זאת ,למרות חוסר הפרגון וחוסר ההערכה , למרות הזלזול בי על ידי הסובבים אותי" ,חוקיך לא שכחתי ." אני לא מתרגש ולא מושפע מזה ,אלא אני נשאר חזק ואיתן בעבודת ה 'שלי. ַכּ ָמּה ְי ֵמי ַע ְבֶדָּך ;ָמ ַתי ַתֲּע ֶשׂה ְברֹ ְדַפי ִמ ְשָׁפּט׃ כמה או כמו מה .דוד המלך מבין את ערכו של הזמן .הוא מבין שיש לו משימה בחיים ושיש לו דברים להספיק .לכן הוא פונה אל בורא העולם בבקשה ובתחינה :ריבונו של עולם ,אין לי זמן להתעסק בשטויות .אין לי פנאי למריבות ולוויכוחים .אני רוצה לעשות רצונך ,אני רוצה לבצע את המשימות שהטלת עליי בגלגול הזה ,אך מה אני אעשה ?פעם אחר פעם מפריעים לי ומנסים למנוע ממני לעשות רצונך .לכן אנא ה ,'תראה כמה קצרים הם החיים ,איך אתה מצפה ממני לעשות את המוטל עליי ככה ?מתי תעשה ברודפי משפט ,אותם המפריעים לי פעם אחר פעם ויום אחר יום מלעשות רצונך ?

ָכּרוּ־ִלי ֵז ִדים ִשׁיחוֹת ;ֲא ֶשׁר ,לֹא ְכתוָֹר ֶתָך׃ הכופרים והמסיטים מעבודת ה 'מנסים פעם אחר פעם להפיל את עובדי ה 'במלכודם" .כרו לי זדים שיחות ."החוטאים במזיד נגד התורה הקדושה חפרו בורות סביב עבודת ה .'הם מנסים להראות פנים לתורה שלא כהלכה .מקשים ומבקרים מבלי להבין את אשר הם קוראים ונותנים פירושים "אשר לא כתורתך ."יש להסביר להם שהאל שבהם הם כופרים ,גם אנחנו כופרים בו .כי הרי דמות הבורא אשר במוחם היא כל כך מעוותת מהמציאות ,שזו ממש עבודת זרה לחשוב שכך הוא הקב"ה באמת .לכן האלוהים שבראשם ,שהם כל כך מתעקשים שאינו קיים גם בעינינו הוא לא קיים ,כי מה שהם חושבים הוא ממש עבודה זרה בעינינו גם !

ָכּל ִמ ְצוֹ ֶתיָך ֱאמוָּנה ;ֶשׁ ֶקר ְרָדפוִּני ָעְזֵרִני׃ אנשים אוהבים לשאול שאלות ולהקשות על מצוות התורה . מדהים שרק בתחום התורה יש מגמת "ביקורת ."אין מגמת לימוד "ביקורת הרפואה "או "ביקורת ההנדסה "אבל "ביקורת המקרא " כן. כשחושבים על זה לעומק ,זה ממש אבסורד .לבקר את עולם הרפואה אתה לא מעז ,כי אתה מבין שעל מנת לבקר את זה אתה צריך קודם כל להבין את זה .ללמוד שבע שנים רפואה ואחר כך להתמחות בתחום מסוים .אולי אז ,אחרי שנהיית דוקטור או פרופסור לרפואה ,תוכל להתחיל לבקר את המערכת ולהסיק מסקנות .אבל לבקר את התורה הקדושה ,כל מי שנרשם לאוניברסיטה יכול להתקבל !יהודים ושאינם יהודים .אין לו מושג מה זה תורה ומי זה בורא העולם .אין לו יד ורגל במדרשי חז"ל והוא אף פעם לא למד "שניים מקרא ואחד תרגום) "אם הוא בכלל שמע על זה .(כל בור ועם הארץ יכול לבקר את התורה הקדושה" .כל מצוותיך אמונה ,"אתם רוצים לדעת מדוע אנו מקיימים מצוות ?קודם כל משום שהקב"ה ציווה אותנו .אנו מאמינים בני מאמינים ,ואמונה זו באה לידי ביטוי במעשים שלנו ,בכך שאנו מקיימים תרי"ג מצוות .זו נקודת המוצא של היהודי המאמין .אבל מי שחושב שהוא חלילה
מעל התורה" …שקר רדפוני עזרני ,"אנחנו מתפללים שהקב"ה יציל אותנו מהשקרים שיצאו תחת ידם של אלו המבקרים את אשר אינם מבינים .

ִכּ ְמַעט ִכּלּוִּני ָבאֶָרץ ;ַוֲאִני ,לֹא־ָעַז ְב ִתּי ִפֻקּוֶדיָך׃ כשבעל מכולת שכונתית מגלה שפותחים צרכניה לידו ,הוא יודע "שימיו ספורים ."הרי ,איך יוכל להתחרות במבצעים של הרשת הגדולה הזאת ? כשאדם רואה שנכסיו יורדים לטמיון ,חלילה ,הוא ינסה הכול להציל את מה שנשאר .הוא יוריד מחירים ,יעשה מבצעים גדולים וכו" 'כמעט כלוני בארץ ,"אומר דוד המלך .הוא מבין שמנסים לחסל אותו ולכלות אותו מעל פני האדמה .מנסים למחוק את זכרו שלא ייזכר עוד ,חלילה .אם חלילה היו מנסים לעשות לכל אחד מאיתנו דבר כזה ,וודאי היינו שמים הכול בצד ומתמקדים בטקטיקות הישרדות שונות ,דרך כל הכלים העומדים לפנינו .אך לא דוד המלך" .ואני לא עזבתי תורתך ." "נכון ,צריך לפנות לתקשורת בקשר לעלילה שמעלילים עליי " אומר דוד המלך" ,אבל עכשיו יש דף יומי ואסור לאחר ."ואני לא עזבתי תורתך .קודם כל תורה ! חז"ל מלמדים אותנו משל על דגים המנסים לברוח מרשת הדייגים .שועל עובר ומציע לדגים לעלות לקרקע ובכך להינצל ממנה .הדגים עונים לשועל שאם דג בסכנה במים ,קל וחומר שיהיה בסכנה אם ייצא מהמים ! והנמשך ברור ביחס לתורה .אם עם ישראל נמצאים בסכנה בעודם קובעים עתים לתורה ועוסקים במצוות ובגמילות חסדים , קל וחומר שיסכנו את עצמם אם חלילה יבטלו את הזמנים האלו .כי הם )דברי התורה (חיינו ואורך ימינו .
ְכַּח ְס ְדָּך ַחֵיִּני ;ְוֶא ְשׁ ְמָרה ,ֵעדוּת ִפּיָך׃ רחשי לב .לא מגיע לי .אני יודע את זה .אבל אנא ממך ריבונו של עולם ,אל תדון אותי על פי מידת הדין חלילה ,אלא כחסדך , כמידת החסד שלך לגמול טוב לרעים ולטובים וכחסדך חייני . ואני אשתדל בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי לחיות את חיי כפי שאתה רוצה ממני ,שהיא "עדות פיך "שאמרת למשה רבינו בתורה הקדושה .ובנוסף ,הרי העדת על עצמך ריבונו של עולם , שהנך א-ל רחום וחנון ,ארך אפים ורב חסד ואמת .על ידי שתחיה אותי בחסדך ,על ידי זה ישמר עדות פיך שהעדת על עצמך ריבונו של עולם ,לגמול חסד לרעים ולטובים.