23.12.2017

יֶדיָך ָעשׂוִּני ַוְיכוְֹננוִּני ;ֲהִביֵנִני ,ְוֶאְל ְמָדה ִמ ְצוֹ ֶתיָך׃ חייל ביחידה מיוחדת מוכן ומזומן לביצוע משימות בלתי שגרתיות בכל רגע נתון .בהתרעה מינימלית הוא מסוגל להיות מוכן ליציאה לקרב ולתפקד באופן יוצא מן הכול ל. אבל גם הוא זקוק למשהו ממפקדיו .הוא זקוק להוראות .הוא חייב לדעת מה עליו לעשות .הוא לא צריך את כל המידע ,אך לפחות "קריאת כיוון ."אי אפשר להנחית אותו בעומק שטח האויב ולהשאיר אותו שם מבלי לתת לו כלים מינימליים לביצוע המשימה שלו . זה הגיוני וזה מובן .אף אחד לא יכעס עליו אם הוא יבקש פרטים מינימליים לביצוע תפקידו .אדרבה ,זה מעיד על רצינות ורצון להצליח במשימה .דוד המלך אומר "ידיך עשוני ויכוננוני ." ריבונו של עולם ,יצרת אותי ,בראת אותי .אני מוכן ומזומן לעבודתך ,אך אנא ממך "הבינני ואלמדה מצוותיך ."תפתח לבי ומוחי בתורתך ,תעזור לי ללמוד תורה כדי שאוכל להבין מה אתה רוצה ממני .הנשמה שלנו ירדה לעולם הזה כדי למלא תפקיד ספציפי ,לבצע משימה כלשהי ולהגיע ליעד מסוים .לא יתכן שהקב"ה לא יתן לנו הנחיות והוראות כדי להצליח במשימה הזאת .המפתח להצלחה שלנו טמונה בתורה הקדושה . "הבינני ואלמדה מצוותיך ."התורה היא מפת הניווט שלנו ועל ידה נצליח לכבוש כל הר ולהגיע לכל יעד .

ְיֵרֶאיָך ִי ְראוִּני ְוִי ְשָׂמחוּ ;ִכּי ִל ְדָב ְרָך ִיָחְל ִתּי׃ מחנך אמתי שמח לראות את תלמידיו מצליחים .הורה טוב אינו מקנא בהצלחת ילדיו אלא שמח כשהם מצליחים יותר ממנו . "יראיך יראוני וישמחו ,"כשבעל יראת שמים פוגש יהודי אחר בעל יראת שמים , הוא לא מתחיל למדוד ולהשוות את יראת השמים ביניהם" .כי לדברך יחלתי ,"הוא מרוצה ושמח לפגוש עוד יהודי בעל יראת שמים החפץ לעבוד את בוראו באמת .

ָיַד ְע ִתּי ְיהָוה ִכּי־ֶצֶדק ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך ;ֶוֱאמוָּנה ,ִעִנּי ָתִני׃ דוד המלך שואל את ה 'כיצד להגיע למצב שהאדם ידע שכל משפטי ה 'הם אמת וצדק ,מלשון "ידעתי ה 'כי צדק משפטיך ." הקב"ה עונה לדוד המלך ולנו ,שצריך להתחיל בחיזוק האמונה בה' "ואמונה עניתני ."כלומר ,ענית לי שעליי להתחזק באמונה ובביטחון בך .כי ללא אמונה ובטחון ,קשה עד בלתי אפשרי יהיה לדעת ולהבין את משפטי ה .'

ְי ִהי ָנא ַח ְסְדָּך ְלַנֲח ֵמִני ;ְכּ ִא ְמָר ְתָך ְלַע ְבֶדָּך׃
רחשי לב .אנא ה ,'תנחם אותי כפי שרק אתה מסוגל .הרי אנו מאמינים שכל מה שקורה זה רק לטובה ,הרי זוהי "אמרתך

לעבדך "שרצון הטוב להטיב .וכפי שנציגיך בעולם הזה ,חכמינו זיכרונם לברכה ,לימדו אותנו "כל מה שהקב"ה עושה זה לטובה ."אבל לפעמים קשה לנו לראות את זה .לכן אנא ה" ,'יהי נא חסדך לנחמני ."תנחם את עמך ישראל האבלים על חורבן בית המקדש ועל הגלות הארוכה והחשוכה שאנו נמצאים בה כעת . אבלים על אסון ההתבוללות של אחינו ואחיותינו בארץ ובנכר . אבלים וכואבים על הצרות היומיומיות שלנו .אנא ה ,'תראה לנו שהכול באמת לטובה ושהכול באמת פועל "כחסדך ."

ְיבֹאוִּני ַרֲח ֶמיָך ְוֶא ְחֶיה ;ִכּי תוָֹר ְתָך ,ַשֲׁעֻשָׁעי׃ "יבואוני רחמיך ואחיה ."אם נשאל אדם למה אתה חי ?מה הוא יענה ,כדי ליהנות ?אז למה אתה סובל ?כדי לחיות ?אז למה אתה מת ?כדי להביא ילדים ?למה ,כדי שגם הם יביאו ילדים ?אם חלילה וחס השאלה הזאת מתעוררת על מישהו בבית דין של מעלה ,מה יכול האדם לענות כדי להצדיק את זה שהוא חי ?דוד המלך עונה בתשובה מנצחת לקב"ה "כי תורתך שעשועי ."אני נהנה לעשות רצונך !זוהי תכלית חיי מבחינתי ,לעשות רצונך בלב שלם ,זה שעשועי ומזה אני מקבל חיות .לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י 'ה. זה מה שאני רוצה לעשות .זו תכלית ומשימת חיי, לעשות רצונך !

ֵיבֹשׁוּ ֵז ִדים ִכּי ֶשׁ ֶקר ִעְוּתוִּני ;ֲאִני, אָ ִשׂיַח ְבּ ִפקּוֶּדיָך׃ שיתביישו אותם חוטאים ומחטיאים במזיד "כי ,” "יבושו זדים שקר עוותני ."הם מעוותים את המציאות ומסלפים את דברי התורה בשקרים שלהם .אבל אני ,אומר דוד המלך ,אני לא מתרגש מהם ואני לא מושפע מהם ,כי "אני אשיח בפיקודיך ."

אני לא מושפע מהם ,אלא מקפיד תמיד לומר את דבר ה 'כמו שהיא באמת ,ללא כחל וללא סרק וללא עיוותים וסילופים .

ָישׁוּבוּ ִלי ְיֵרֶאיָך ;ְויֹ ְדֵעי ֵעדֹ ֶתיָך׃ בעולם של ג'ובים ושל פוליטיקות .במציאות של קומבינות ופרוטקציות ,מסוכן מאוד לומר דברים שלא "מוכרים טוב ." משפט אחד לא במקום עלול לעלות לפוליטיקאי את הכיסא שלו . שופטים וראשי ערים מודחים בגלל אמרה שלא במקום .לכן , כשמגיע רב שחשובה לו דעת הקהל ויוצא עם פסק הלכה "שלא מוצא חן "בעיני התקשורת או הסביבה ,עלול הרב לפחד שיאבד "קולות "בשוק הפוליטי .לעומת זאת ,דוד המלך לא חשש מזה . הוא אומר את דבר ה 'ללא פחד .ומה לגבי קולות המצביעים ? "ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך ."מי שיש לו יראת שמים ומי שמבין מהו דבר ה 'ישוב אליי .ומי שלא ?חבל ,אבל לפעמים עדיף איכות על כמות .זוהי הרי סוגיה חינוכית רבת משקל כיום .עם כל הרצון להעניק לכולם חינוך תורני ,אי אפשר להטביע כיתה שלימה כדי להשאיר תלמיד אחד שאינו מתנהג כשורה למרות כל ניסיונותינו לעזור לו לתקן את מעשיו .וככה ,אמנם בלית ברירה ,לצערנו אנו נאלצים להשאיר אנשים מסוימים מחוץ למסגרות תורניות .אמנם כך אותם כופרים ומזלזלים בתורה הקדושה יישארו בחוץ ,אך לפעמים אין ברירה .אסור להפריע לאלו מעם ישראל שחפצים לעלות מעלה מעלה ,לעבוד את ה ' ולקיים מצוותיו.

ְי ִהי ִלִבּי ָת ִמים ְבֻּחֶקּיָך ;ְל ַמַען ,לֹא ֵאבוֹשׁ׃ תארו לעצמכם אדם אשר במשך עשרות שנים הציג את עצמו כבעל מעמד מסוים או תואר מסוים .בתקשורת כיבדו אותו ,הוא הוזמן לכל המסיבות היוקרתיות וראינו אותו פעם אחר פעם במגוון פורומים מקצועיים .ואז יום אחד מישהו מגלה "סקופ " מדהים …..ידידינו שקרן ורמאי !אין לו אפילו תעודת בגרות וכל התארים על הקיר הם מזויפים .הרעיונות שהוא הציע הגיעו בכלל מאדם שלישי שלא זכה עד היום לכבוד והערכה .איזו בושה .התקשורת רמסה אותו ותמונתו הופיעה בכל כלי התקשורת פעם אחר פעם .מצליחים לתאר לעצמכם הבושה שאותו אדם מרגיש ?מקנאים בו ?הייתם מחליפים איתו מקום ? מהקב"ה אי אפשר – " וודאי שלא" .יהי לבי תמים בחוקיך לברוח .אחרי מאה ועשרים שנה כולנו נצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשינו ואפילו על הכבוד לו זכינו בהיותנו בעולם הזה .איזו בושה היא לאדם אם יכריזו עליו בעולם הבא "הנה מגיע העובד את עצמו מתוך רדיפת כבוד והערכה מבני אדם ."איזו בושה ! לכן דוד המלך מתחנן שהקב"ה יעזור לו שעבודת ה 'שלו תהיה תמימה ואמתית ולא אחד בלב ואחד בפה" ,למען לא אבוש " בעולם הזה או בעולם הבא אם וכאשר יגלו את האמת….