23.12.2017

טוֹב ָע ִשׂי ָת ִעם ַע ְב ְדָּך ;ְיהָוה ,ִכּ ְדָבֶרָך׃ אנחנו לא תמיד מבינים את "שיקולי הדעת "של הקב "ה. שאלת הרע בעולם מעסיקה אותנו מראשית קיומם של בני האדם .גדולי עולם אפילו כמשה רבינו ודוד המלך ביקשו להבין את דרכי ה ' ולא תמיד עלתה בידם .אך עם ישראל למרות כל התלאות ,כל הצרות והרדיפות ,למרות שואת אירופה ושואת מסעי הצלב ולמרות הקשיים העוברים על כל אחד ואחת מאיתנו ,לא שכחנו "שכל מאן דעביד רחמנא ,לטב עביד ."כלומר שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובה .ילד קטן לא מסוגל להבין שזריקת חיסון זה בעצם משהו טוב .הוא יודע רק שכרגע כואבת לו היד .אבל האבא או האימא שהביאו אותו לרופא לקבל חיסון מבינים אחרת .יש להם כלים להבנת המציאות באופן רחב יותר .הם רואים את התמונה המלאה ולא רק את הכאב הנקודתי" .טוב עשית עם עבדך ."הכול לטובה !וכשלא רואים את זה בחוש ,אז מה שמחזק אותנו זה "ה 'כדבריך ."כלומר שאמרת לנו בתורתך "שאתה א-ל רחום וחנון ."ועל אמונה זו אנו נשענים

וממנה אנו שואבים כוחות להתמודד עם מנת חלקינו בעולם הזה.

טוּב ַטַעם ָוַדַעת ַל ְמֵּדִני ;ִכּי ְב ִמ ְצוֹ ֶתיָך ֶהֱאָמְנ ִתּי׃ רחשי לב .ריבונו של עולם ,אתה הרי יודע שאני מאמין בך ובמצוותיך .אני מתאמץ ומשתדל לקיים את תרי"ג המצוות ככל יכולתי .אנא ה ,'עזור לי לעגן את עבודת ה 'בתוכי כדי שלא אפול ולא אתרחק ממך לעולם .וכיצד ?תעזור לי להבין את הטעם שמאחורי הציווי .אני רוצה לקיים את מצוותיך באמת ובכל הכוח" .טוב טעם ודעת למדני ,"כי ברגע שאבין בשכל הקטן שלי את טעמי המצוות ,אוכל לקיים אותן עוד יותר טוב .בנוסף , אוכל לעזור לאחרים להתקרב אליך ,לסייע לאלו אשר כן זקוקים להבין מדוע הם עושים את מה שהם עושים .בפרט בדור שלנו ,המלא בפיתויים וגירויים המושכים את לב העם והמקשים יותר ויותר על עשיית מצוות "כי ככה כתוב ."

ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני שֵֹׁגג ;ְוַע ָתּה ,ִא ְמָר ְתָך ָשׁ ָמ ְר ִתּ י׃ חז"ל מלמדים אותנו בפרקי אבות דרך טובה לעמוד על אופיו של בן שיחך" :שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם ."אחד הדברים המבדילים בין חכם לגולם זה היכולת להודות על דבר שאתה לא מבין בו .הפסוק הזה מלמד אותנו סבלנות ושיקול דעת לפני קבלת החלטות ומתן תשובות בכלל ותשובות בעלות משקל בפרט" .טרם אענה- " אני לא עונה לך עכשיו על שאלתך ,אומר דוד המלך ,כי כרגע "אני שוגג "ועלול לטעות בפסק ההלכה או בעצה שאני אתן .אבל אחרי שאני אשב על החומר ,אבדוק ואתייעץ "עתה אמרתך שמרתי ,"כדי שמה שאגיד לך יהיה נכון ומדויק וכמובן ,גם מתאים לדרישות התורה הקדושה .

טוֹב אַ ָתּה וּ ֵמ ִטיב ,ַל ְמֵּדִני ֻח ֶקּיָך׃ יש כאן פניה מעניינת של דוד המלך אל הקב "ה" .טוב אתה ומטיב ."לכאורה ,אם מישהו היה פונה אליך עם "הבנתי שאתה ממש אדם טוב ונדיב לב "…היינו מיד מתחילים לחפש את הארנק .אבל דוד המלך לא ביקש אוצרות ולא מטמונים ,אלא "למדני חוקיך ."רבונו של עולם ,אני רוצה לדעת מה "עושה לך טוב ?"מהו רצונך ?מה אתה רוצה מאיתנו ?מהפסוק הזה יוצא גם מסר חשוב מאוד לזוגיות מוצלחת .מהי המתנה הכי טובה שבן/בת זוגך יכול לתת לך ?דוד המלך אומר כאן "למדני חוקיך ."מה משמח אותך ?מה אני יכול לעשות כדי לעשות לך טוב ?כדי לדעת שמה שאני עושה מחזק את הקשר שלי אתך ולא מרחיק אותי ממך ,חלילה .ידיעה זו היא המתנה הטובה ביותר שבן זוג יכול לתת לבת זוגתו ולהיפך .

ָט ְפלוּ ָעַלי ֶשֶׁקר ֵז ִדים ;ֲאִני, ְבָּכל ֵלב ֱאצֹּר ִפּקּוֶּדיָך׃ במגוון משחקי ספורט ,חלק עיקרי מהשגת המטרה היא על ידי שמירה על הכדור אצלך או אצל הקבוצה שלך .מי שצפה פעם במשחק כדורגל לדוגמא ,יראה אנשים שמנסים לחטוף כדור תוך כדי ריצה ,בעוד שאנשים אחרים מנסים לשמור על הכדור אצלם במקביל .ככל שהיריב יותר חזק ,כך אתה צריך להילחם יותר קשה להשאיר אצלך את הכדור .דוד המלך אומר "טפלו עלי שקר זדים ."נטפלים אליי פעם אחר פעם ללא הפסקה אנשים זדים אשר מנסים להשפיע עליי ולשטוף את מוחי בשקרים שלהם .אבל דוד המלך לא נרתע ,לא משתכנע ולא מתעייף "אני בכל לב אצור פיקודיך ."אני לא נכנע !אני לא אתן להרהור הכי קטן להיכנס ללבי ,כי הלב שלי "תפוס "ומלא" ,בכל לבי אצור פקודיך "אין בו מקום פנוי למחשבות כפירה !

ט ְפלוּ ָעַלי ֶשֶׁקר ֵז ִדים ;ֲאִני ,ְבָּכל ֵלב ֱאצֹּר ִפּקּוֶּדיָך׃ במגוון משחקי ספורט ,חלק עיקרי מהשגת המטרה היא על ידי שמירה על הכדור אצלך או אצל הקבוצה שלך .מי שצפה פעם במשחק כדורגל לדוגמא ,יראה אנשים שמנסים לחטוף כדור תוך כדי ריצה ,בעוד שאנשים אחרים מנסים לשמור על הכדור אצלם במקביל .ככל שהיריב יותר חזק ,כך אתה צריך להילחם יותר קשה להשאיר אצלך את הכדור .דוד המלך אומר "טפלו עלי שקר זדים ."נטפלים אליי פעם אחר פעם ללא הפסקה אנשים זדים אשר מנסים להשפיע עליי ולשטוף את מוחי בשקרים שלהם .אבל דוד המלך לא נרתע ,לא משתכנע ולא מתעייף "אני בכל לב אצור פיקודיך ."אני לא נכנע !אני לא אתן להרהור הכי קטן להיכנס ללבי ,כי הלב שלי "תפוס "ומלא" ,בכל לבי אצור פקודיך "אין בו מקום פנוי למחשבות כפירה !

ָטַפשׁ ַכֵּחֶלב ִלָבּם ;ֲאִני ,תּוָֹר ְתָך ִשֲׁע ָשׁ ְע ִתּי׃ כשאדם רוצה להתקרב ליהדות ומתעניין באיזו מצווה להתחיל , רוב האנשים היו חושבים להתחיל ממצווה כמו שמירת שבת , הנחת תפילין או משהו בסגנון הזה .אבל מהפסוק הזה לומדים שהמצווה הראשונה שעל החוזר בתשובה לקיים ,היא מצוות הכשרות" .טפש כחלב לבם ."אכילת מזון לא כשר )חלב ( מטמטמת את נפשו של האדם )טפש ,כלומר נהיה כטיפש ( ומונעת ממנו היכולת להפנים בלבו מסרים והדרכות בעבודת ה .' לעומת זאת אומר דוד המלך" ,אני תורתך שעשעתי ."בזכות ההקפדה המיוחדת שלי בענייני כשרות , אני ממש משתעשע ונהנה מעבודת ה 'שלי .בנוסף ,הרי מלשון הכתוב "שעשעתי "אני מבין שבעצם גרמתי שעשוע .אבל איך אפשר לגרום שעשוע

לתורה ?אלא מדובר על דרך משל .שאילו יכלה התורה לראות כיצד אני מקפיד על כל הלכה והלכה ,היא וודאי הייתה משתעשעת ונהנית מעבודת ה 'שלי.

טוֹב ִלי ִכי ֻעֵנּי ִתי ְל ַמַען ֶאְל ַמד ֻח ֶקּיָך : חז"ל לימדו אותנו שאין אדם עומד על דברי תורה ,אלא אם כן נכשל בהם . אין זה מתיר לי לחטוא כמובן ,אך זה מלמד שיש יתרון גדול של החוזר בתשובה על אחד שלא התמודד עם יצרו ולא נפל . הבעל תשובה התנסה בחטא .הוא נפל וסטה מדרך המלך .עד שיום אחד הוא הכיר בחטאו ,התייסר בחרטה שלו ,אגר כוחות וחזר לאביו שבשמים . אומר דוד המלך ,נעים זמירות ישראל "אותם ייסורים ועינויי נפש שהתעניתי מהרגע שהבנתי שחטאתי ,כשהכרתי במעשיי המקולקלים ,אותם ייסורים שחוויתי ברגע שהבנתי כמה !" טוב לי כי עניתי " – שהתרחקתי ממך הייסורים האלו בעצמם הם אשר ממחישים לי כמה שאני זקוק לקרבת אלוקים .הייסורים שאותם התעניתי הם אשר מדרבנים אותי היום ומחזקים את החלטתי לשוב אליך" ,למען אלמד חוקיך ."

טוֹב ִלי תוַֹרת ִפּיָך ;ֵמאְַלֵפי ,ָז ָהב ָוָכ ֶסף׃ פסוק שקל לקרוא ,אך קשה לקיים . כיצד אדם מן השורה יכול לקיים את הפסוק הזה ?לכאורה זה נראה כמעט בלתי אפשרי . מי יכול בלב שלם לומר שאם היו נותנים לו לבחור בין זכייה בלוטו או ללכת לשיעור תורה ,שהוא היה בוחר בתורה ולא

במיליונים ?ועוד ,היתכן שאסור להתפרנס אלא רק ללמוד תורה , שהרי כתוב "טוב לי תורת פיך ?"אלא יש לזכור שהתורה היא תורת חיים .אף אחד לא אמר לך שאסור להתפרנס .אדרבה , חז"ל לימדו אותנו "שטוב תורה עם דרך ארץ ."אך מה קורה איתך אחרי שסגרת כבר את החודש ?מה קורה כשיש לך מספיק אבל "בא לך עוד" ?כאן הפסוק הזה נמדד .שעות נוספות או שיעור תורה ?עוד עסקה או תפילה במניין ובזמנה ?מה חשוב לך יותר ,עוד כמה שקלים או שאתה תורם למוסדות תורניות ותומך בנזקקים ובתלמידי חכמים ?כאן הפסוק הזה נמדד אצל כל אחד ואחד מאיתנו .האם באמת "טוב לי תורת פיך "או חלילה נפלת בפח הממון והכסף כל רצונך