23.12.2017

ֶחְל ִקי ְיָי אָ ַמ ְר ִתּי ִל ְשׁמֹר ְדָּבֶריָך : חלוקות עלולות לגרום למחלוקות .אם צריך לחלק רווחים בין עובדים ,עלול ליווצר מצב שבו יבוא איש השיווק ויטען שמגיע לו יותר כי ללא עבודת השיווק שלו ,אף אחד לא היה שומע בכלל על המוצר המדובר .כנ"ל איש המכירות והאיש שמלכתחילה חשב על הרעיון ,שירות הלקוחות ,תמיכה טכנית ,נהגים ,סבלים , מעצבים ועוד…. כל אחד דורש את חלקו .דוד המלך בא ואומר שמבחינתו ,כל החלקות האלו ,אין להם ערך בעיניו .דוד המלך בעצם אומר "קחו לכם מה שבא לכם ,אבל תשאירו לי חלק אחד ….תנו לי לעבוד את ה' ."כסף זה לא מטרה ,זה אמצעי .זה אמצעי לכבד את בנות הזוג שלנו ,לחנך את ילדינו ,להחזיק תלמידי חכמים וכו'. אך בעיקר ,זה כדי לאפשר לנו לקחת את החלק החשוב באמת של החיים" :לשמור חוקיך ."אני עובד כדי שאוכל לשבת בסוף היום וללמוד "דף יומי ."אני עובד כדי שאוכל ללמוד עם ילדיי "אבות ובנים "בבית הכנסת .אני עובד כדי שאוכל לחנך את ילדיי לתורה ולמצוות מבלי שהפרנסה תסיח את דעתי .אני עובד כדי שהשבת שלי תראה כמו ששבת אמורה להיות ,מלאה שמחה ,קדושה ומנוחת הנפש" .חלקי ה 'אמרתי ,"אדם שמאמין ששמירת תורה ומצוות זה חלקו האמתי בעולם הזה ,עליו נאמר "אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו ."

ִחִלּי ִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵנִּני ְכּ ִא ְמָר ֶתָך : מה פירוש המושג "בכל לב" ?למה לא "בכל לבי "או "מכל
(בספרו "ליקוטי 282 הלב ?"רבי נחמן מברסלב ,בפרק רפ"ב ) מוהר "ן "אומר" :ועוד מעט ואין רשע ,שיש להסתכל ולחפש אצל הרשע אותו המעט שבו הוא עדיין לא רשע ."אומר דוד המלך "גם אני !גם אני מחפש את האלוקות ,את הטוב ,את הניצוץ היהודי בלב של כל אחד ואחת מעם ישראל ."חליתי פניך בכל לב ,כלומר כמו "חולה) "חליתי (שמחפש תרופה לחוליו בכל מקום ואצל כל רופא ,כך אני מחפש את האלוקות )פניך (בכל אחד מעם ישרא ל )בכל לב .(וממשיך דוד המלך ומבקש מבורא העולם מידה כנגד מידה "חנני כאמרתך ."כלומר ,כמו שאני מרחם על עם ישראל בכך שאני דן אותם לכף זכות ומחפש את האלוקות שבכל אחד ואחד ,חנני ה 'שאצליח למצוא את המעט טוב שיש בי עדיין למרות כל החטאים שאני עושה .תעזור לי לא להתייאש ממצבי ,אלא להבין שאני מסוגל "לעלות על הגל " ולתקן את כל מה שלא עשיתי טוב עד היום" .חנני כאמרתך ," כמאמר חז"ל שאמרו בשמך "תפתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ."

ִח ַשּׁ ְב ִתּי ְדָרָכי ָואָ ִשׁיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֹ ֶתיָך : שתי פעולות ,שני פעלים ,שני שלבים" .חשבתי ואש יבה ."אם חשבתי ,אז גם אשיבה .בשתי המילים מתחבאת המילה "שב ." אם נוציא את האותיות האלו מהמילים ,נישאר עם האותיות ח ' + ת' + י' + א' + ה ,'שהן אותיות "י'ה אחת ."כלומר ,אם אשב רגע ,אם אעצור את המרוץ הבלתי פוסק אחר הבלי העולם הזה ואחשוב על תכלית היקום והבריאה ,על תכלית חיי בעולם הזה , אז התוצאה תהיה שיבה אל "י'ה אחת ,"אל בורא העולם . בנוסף ,יש כאן עצה טובה כיצד לקבל החלטות חשובות : "חשבתי דרכי ,"כלומר אני מתלבט וחושב כיצד לפעול . "ואשיבה רגלי ,"כלומר אכוון את רגליי ,אקבל החלטה . "אל עדותיך ,"כלומר אקבל החלטה שיחזק אותי בעבודת ה 'ולא יפגע בקרבה שלי אל ה .'

ַח ְשׁ ִתּי ְולֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִתּי ִל ְשׁמֹר ִמ ְצוֹ ֶתיָך : "חשתי "מלשון הרגשה "לחוש "וגם מלשון מהירות "חיש קל מהרה ."בחיים שלנו עלינו לקבל הרבה החלטות .אף פעם לא טוב "לקפוץ בראש "מבלי לברר ולבדוק שמדובר בהשקעה טובה או רכישה נכונה או משרה המתאימה לך .לעומת זאת ,בעבודת ה ,'מידת הזריזות היא דווקא מידה טובה ורצויה .דוד המלך מלמד אותנו שברגע שאנו שומעים על הזדמנות לעשות מצווה או לעשות רצון ה ,'חיש קל מהרה וללא עיכובים עלינו לרוץ "לשמור מצוותיך ,"כמאמר חז"ל בפרקי אבות "עז כנמר וקל כנשר ,רץ כצבי וגיבור כארי ,לעשות רצון אביך שבשמים ."

ֶח ְבֵלי ְר ָשׁ ִעים ִעְוֻּדִני תּוָֹר ְתָך לֹא ָשָׁכ ְח ִתּי : אדם יכול ללמוד רפואה שנים ,לקרוא מאמרים ולעבור על מחקרים .חייל יכול להתאמן באין ספור מצבים ,ללמוד תורות לחימה ממגוון צבאות ולשחק בכל משחקי המלחמה הקיימים בעולם .המבחן האמתי אבל ,זה "בזמן אמת ."האם הפנמת את החומר ?האם תפקדת או קפאת על מקומך ?האם התבלבלת או קראת נכון את המפה ?דוד המלך אומר "חבלי רשעים עודני ," הקיפו אותו מכל הכיוונים .היו לו אויבים בבית ובחוץ ,בגשמיות וברוחניות ,אך הוא לא איבד את העשתונות ,או כדבריו "תורתך לא שכחתי !"זועק אלינו דוד מלך ישראל "לא התבלבלתי !" בזמן אמת ,בשעת ניסיון ,התורה הדריכה אותו וכיוונה אותו . מסר זה עלינו לזכור גם בניסיונות הרבים העוברים על כולנו . אתה מרגיש שידיך כבולות ?אתה חש במגוון תחומים בחיים שלך ש"חבלי רשעים עודני" ?תצעק אל ה 'ותשתמש באור התורה שיכוון אותך ויאיר את דרכך מצרה לרווחה ,מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה .

ֲצוֹת ַלְיָלה אָקוּם ְלהוֹדוֹת ָל ְך ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָך ח : שעת חצות .שקט בחוץ .חושך .קר .רוצים להתכרבל מתחת לשמיכה חמה ולישון .מי רוצה לצאת בלילה חורפי מהבית ? איזה חייל רוצה לעלות לשמירה באמצע הלילה ?אך יש דבר שצריך להנעים לנו יותר משמיכת פוך בלילה חורפי ,משהו שמאיר את הלילה הכי חשוך שלנו" ….חצות לילה אקום להודות לך !"ריבונו של עולם ,אני לא מצליח לישון מרוב הכרת תודה לך .אפילו באמצע הלילה אני מרגיש שאני חייב לדבר אתך ולהגיד לך שוב פעם "תודה "מקרב לב .תודה לך ה 'על משפטי
צדקך !הם מאירים לנו את הדרך ,מבדילים אותנו מאומות עובדי עבודה זרה ,מכוונים אותנו ,מלמדים אותנו כיצד להתנהג בכל מצב ועם כל אדם ,מזכים אותנו בעולם הזה ובעולם הבא ועוד ועוד ….אז ריבונו של עולם ,אני יודע שהשעה מאוחרת ,אך הייתי חייב להגיד לך עוד פעם אחת" ….תודה ."!

ָ ֵבר אִָני ְלָכל ֲא ֶשׁר ְיֵראוָּך וְּלשֹׁ ְמֵרי ִפּקּוֶּדיָך ח : חז"ל מלמדים אותנו שלכל עם ישראל יש חלק לעולם הבא .אחד המקורות שמהם למדים זאת, זה מהפסוק "עמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ ."בשיר השירים יש פסוק האומר "רקתך עליך ככרמל "ומכאן מלמדים אותנו חז "ל, שרקתך ,כלומר "ריקנים שבך ,"אנשים ללא תורה וללא מעשים טובים ,גם הם מלאים מצוות כמו גרעיני הרימון .עם ישראל מורכב ממגוון אנשים .יש יהודים עם יראת שמים ,אך קשה להם לעשות מצוות מסוימות . יש אנשים שיראת השמים שלהם היא על אש נמוכה אמנם ,אך בשום פנים ואופן הם לא יוותרו על תפילה במניין .דוד המלך בא ואומר "לשניהם אני מתחבר ."לכל אשר יראוך )בעלי יראת שמים (ולשומרי פקודיך )ואפילו אם מקיימים את המצוות ללא יראת שמים .(דוד המלך מלמד אותנו כאן לחפש את המעלות הטובות בכל אחד ,כי גם אם מישהו לא טוב במשהו ,אותו אדם גם טוב מאוד במשהו אחר .ואני ,אומר דוד המלך ,חבר של כולם .

ַח ְס ְדָּך ְיָי ָמְלאָה ָהאֶָרץ ֻח ֶקּיָך ַל ְמֵּדִני : רחשי לב .ריבונו של עולם ,החסד שלך נמצא בכל העולם .אתה זן ומפרנס את כל הבריות ומוצא להם את מחייתם בכל מקום
שהם נמצאים ,בין אם זה במדבר ובין אם זה בעמקי הים .גם לי אתה עושה אין ספור חסדים .אך חסד אחד אני מבקש ממך , חסד אחד שהוא מבדיל ביני לבין חיות השדה שגם אותם אתה מחיה וגם להם אתה מספק את פרנסתם .ריבונו של עולם , חוקיך למדני !תגמול עמי חסד של אמת ותלמד אותי את תורתך הקדושה .תפתח לבי ומוחי לדברי תורתך ,כדי שאוכל להבין אותם ולזכור אותם .ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה.