23.12.2017

הוֵֹרִני ְיָי ֶדֶּר ְך ֻח ֶקּיָך ְוֶא ְצֶּרָנּה ֵע ֶקב : מדוע כתוב כאן "דרך חוקיך "ולא רק "חוקיך" ?הרי אם אני לומד חוקי התנועה של מדינה מסוימת שאליה אני חפץ לנסוע , ממש לא מעניין אותי מה עומד מאחורי החוקים האלה .לא מעניין אותי הדרך שאליה הגיעו לחוקים הנ "ל. מה שמעניין אותי זה מה מותר לי ומה אסור לי לעשות במקום שבו אני נמצא כעת .לכאורה גם כאן היה מספיק לכתוב "הורני ה 'חוקיך ,"הרי לכאורה זה מה שחשוב באמת ,עצם קיום המצוות ולא הדרך או הסיבה לחקיקת כל מצווה ומצווה .יבוא בן אדם ויטען פשוט מאוד ,תלמד אותי )הורני מלשון הוראה (את החוקים שלך , ה' ואז אשמור אותם .אלא מה ?דוד המלך בא ואומר "ריבונו של עולם ,אמנם אני מסוגל לקיים את מצוותיך כמו תוכי או כמו חיה מאולפת בקרקס ,אך אם עבודת ה 'נעשית ככה ,עם הזמן אתה עלול להתחיל לעשות "חשבונות "בנוגע לקיום תורה ומצוות "זה כבר לא רלוונטי ,זה כבר לא שייך ,זה סתם מיושן….."אך ריבונו של עולם ,אם אני אבין את השיקולים שלך , את דרך חוקיך ,את הדרך שבה אתה מחוקק את חוקי התורה , אם הדברים ישבו אצלי טוב בשכל עד כמה שניתן לבן אנוש להבין אותם ,אז אני מצדי יכול להבטיח לך שגם אותן מצוות ועבירות שאצל רוב העולם נחשבים "עקב" ,כלומר פחות מקפידים עליהם בגלל כל מיני סיבות ושיקולים ,אני כן אקיים אותם וכן אשמור אותם .וזהו "הורני ה 'דרך חוקיך ,"הדרך דווקא ,כי על ידי זה "אצרנה עקב ,"כלומר אני אשמור אפילו אותם דברים שאחרים לפעמים "דורכים עליהם "עם עקבות רגליהם , ח"ו.

ֲ ִביֵנִני ְוֶא ְצָּרה תוָֹר ֶתָך ְוֶא ְשׁ ְמֶרָנּה ְבָכל ֵלב ה : קשר אמיץ וחזק קיים בין הבינה ללב .חז"ל אמרו "בינה לבא ובה הלב מבין ."כלומר משכן הבינה הוא בלב דווקא .אבל מה פירוש "בכל לב "מדוע לא נאמר כאן "בכל לבי "או "מכל הלב ?" עוד נוסיף ונשאל ,בלב של מי "אשמרנה ?"הרי לא נאמר שאני אשמור את תורתך בלב שלי .אלא פונה כאן דוד המלך לריבונו של עולם ומתחנן "ה'! תן לי להבין את כל מה שעליי להבין . הבינני !ברוחניות ,בגשמיות ,בכל דבר .תעזור לי לשמור את תורתך ואני אפעל שזה כבר יישאר שמור בכל לב ולב שאתו אני בא במגע !וזהו "הבינני ,"כלומר כל מה שעליי להבין .ואחר כך "ואצרה תורתך" ,כלומר אני אשמור תורה ומצוות כמיטב יכולתי .בנוסף לכך "ואשמרנה בכל לב ,"אני אפעל לקרב אלו שעדיין רחוקים מתורה ומצוות ,אני אפעל לקרב אותם אליך יתברך .אני אפעל לשמור על הגחלת הקדושה שלא תכבה בכל לב ולב מהאנשים שאתם אני בא ואבוא במגע .

ַה ְד ִריֵכִני ִבְּנ ִתיב ִמ ְצוֹ ֶתיָך ִכּי בוֹ ָחָפ ְצ ִתּי : רחשי לב .ריבונו של עולם ,הרבה דרכים פתוחות לפניי :הצעות עבודה ,הצעות שידוכין ,אפשרויות ללימודים ,מגורים וכו' …אני לא יודע מה לבחור .אני לא יודע מה באמת יועיל לנשמתי ויקרב אותי אל המשימה שלשמה הורדת את נשמתי בגופי לעולם הזה . אז אני מבקש ממך ,ריבונו של עולם ,הרי אתה יודע שמה שחשוב לי באמת זה לעשות רצונך ,גם אם לפעמים אני מועד ופוזל מהדרך הישרה .אך מניעות רבות ומשונות מפריעות לי לעשות רצונך כפי רצונך באמת .פרנסה ,משפחה ,לימודים ,יצרים ופיתויים ועוד …אבל ריבונו של עולם ,אתה יודע מה באמת חשוב לי .לכן אנא ממך "הדריכני בנתיב מצוותיך" ,בדרך שתוביל אותי לעבודת ה 'ולעשיית רצונך ,כי "תכל'ס- "" בו חפצתי !"כל השאר זה דמיונות ,שטות והבל ,ואני יודע זאת גם אם לפעמים אני נופל ומשקיע זמן ואנרגיה בזה .אך למרות הנפילות האלו ,בפנימיות שלי אני מחפש תמיד את "נתיב מצוותיך ,"בו באמת ובתמים חפצתי …

ַהט ִל ִבּי ֶאל ֵע ְדוֹ ֶתיָך ְואַל ֶאל ָבַּצע: רחשי לב" .הט "מלשון לוהט .אנא ה !'תאוות הממון ,הרדיפה אחר הכסף ,הלהט אחר תאוות בצע ….כל אלו מעמידים אותי בניסיונות קשים מנשוא .שעות נוספות ,פגישות עסקיות ,עוד עסקה ,עוד משרה ,עוד עבודה ,עוד כמה דולרים …מה יהיה איתי ?מה יהיה עם קביעת עתים לתורה ?אז תירוצים יש לרוב : "מה אני יכול לעשות ?"שואל האדם ,ספק לתרץ לעצמו ,ספק לנסות להצדיק את עצמו מול קונו ובוראו" .יש משכנתא , הוצאות רכב ,לימודים ,חוגים ,קניות ,בילויים ,וכו' …..כיצד לא אעבוד ?" אך בעל הביטחון יודע שלא שעות נוספות מכניסות כסף ,אלא ברכת ה 'היא תעשיר .הקב"ה אמנם מבקש מאתנו לעשות השתדלות ,אך הוא לא זקוק לשעות הנוספות שלנו במשרד כדי לשלוח לנו פרנסה בנחת וברווח . בימי החורף ,שלוש פעמים לפחות אנו אומרים בכל יום "משיב הרוח ומוריד הגשם ."אם האדם ישיב את הרוח =)הרוחניות (לסדר היום שלו ,הקב"ה ידאג "להוריד את הגשם=) "השפע הגשמי (לאדם הזה . נכון ,קשה מאוד וקשה פרנסתו של האדם כקריעת ים סוף .לכן יש לצעוק אל ה" 'אנא !הט לבי אל עדותיך "תן לי להט ואש בעבודת ה 'שלי .תן לי להאמין ולהבין שכסף זה לא הכול ולא התכלית ,אלא רק אמצעי לעבוד בעזרתו את הקב "ה .אם יש לאדם הצעת עבודה ששכרה הגשמי לכאורה בצידה ,אך עם שכרה הגשמי העבודה תגרום לפגיעה בעבודת ה' של האדם )לדוגמא ,שמירת גדרי צניעות ,הפסד תפילה במניין ,חילול שבת ח"ו(, תזעק אל ה 'בעומק לבך "הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע !"אנא ה 'תעזור לי לעמוד בפיתוי הזה !אנא שלח לי פרנסה שלא תפגע בקשר שלי אתך .תזכה אותי בפרנסה בנחת ,ברווח ובכבוד ,שלא אצטרך להפסיד תפילה במניין או לבטל את השיעור הקבוע שלי בלימוד תורה .אני זקוק לפרנסה ,אך עוד יותר אני זקוק לעדותיך .אנא עזור לי להשיג את שניהם …

ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראוֹת ָשְׁוא ִבּ ְדָרֶכָך ַחֵיִּני : רחשי לב .ריבונו של עולם ,עזור לי לא "לראות שווא ,"כלומר דברים מיותרים לכאורה בדרכיך .תעזור לי ותזכה אותי לראות את האמת והצורך בכל מה שציווית ובכל מה שבראת .העבר עיני מראות שווא ,תשלח לי את היכולת לראות את החיות בכל דבר ודבר שיצרת בעולמך .תזכה אותי לראות את הסיבה והתכלית בכל דרכיך .זה ממש יחיה אותי ואת עבודת ה 'שלי .זה יעזור לי ברוחניות ובגשמיות שלא ליפול לייאוש ולתסכולים מכל מה שעיניי רואות בעולם הזה .תחיה אותי דרך התורה הקדושה , תחיה אותי דרך עבודת ה 'שלי .תעזור לי לזכור ששום דבר לא קורה "סתם "או לשווא .ומי שחי על פי דרך ה 'זוכה לראות שבאמת שום דבר לא נוצר לשווא .
ָה ֵקם ְלַע ְב ְדָּך ִא ְמָר ֶתָך ֲא ֶשׁר ְלִיְראָ ֶתָך : רחשי לב .ריבונו של עולם !הרבה מאוד דברים כתבת בתורתך הקדושה וכולם חיים וקיימים ,חשובים ,אמתיים ונצרכים .אך מבקש אני ממך ,אבי ומלכי אנא ממך תקיים בשבילי אמרה אחת ספציפית מתוך כל מה שאמרת בתורה .אמרה אחת אשר תעזור לי להתקרב עוד טיפה אל דרגת "עבד ה ,"'גם כשהכול קורס מסביב , ח"ו" .הקם לעבדתך אמרתך "אשר מתייחסת "ליראתך" ."ויראת מאלוקיך ,"כי ראשית חכמה יראת ה 'וכך אני אזכה ,בעזרת מידת יראת השמים ,להגיע למידת "עבדך " ולא אתפתה חלילה אחרי הבלי העולם הזה ואחר היצר וכל פיתוייו , ר"ל.

ַ ֲעֵבר ֶח ְרָפּ ִתי ֲא ֶשׁר ָיגֹ ְר ִתּי ִכּי ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך טוֹ ִבים ה : אין כמעט אדם שאמונתו והשקפת עולמו לא עומדות לעתים למבחן .לעג והשמצות ,זלזול ולחץ חברתי מבית ומחוץ יכולים להפיל אפילו חומות חזקות ביותר" …..העבר חרפתי אשר יגרתי ."פירושים רבים אפשר למצוא בין המפרשים למילה "יגורתי "ופירוש אחד הוא מלשון "ֵגר" ,כאשר האות יו "ד במילה מסמלת לשון עבר .כלומר דוד המלך אומר כאן שהוא מרגיש שבמקום להרגיש בן בית ,הוא נהייה "גר ותושב אני עמכם ."ארעי ,זמני ,אורח לרגע .הוא מרגיש שונה וזר בעיני הסובבים אותו .ובצערו הוא פונה בתפילה ואומר "עם כל זה ריבונו של עולם ,אני מאמין שמשפטיך טובים .מבזים אותי בגלל שבחרתי במשפטיך בזמן שכולם נסעו לראות סרט בקולנוע .
בחרתי במשפטיך כשכולם התחילו לדבר לשון הרע ,בחרתי במשפטיך כשהאופנה השתנתה ולמרות זאת התלבשתי בצניעות . אבל ריבונו של עולם ,עזור לי! מבזים אותי וזה קשה לי !אני מפחד שאני עלול ליפול ברשת היצר .אנא ה ,'העבר חרפתי ." ומהי החרפה הקשה ביותר ?התווית "שונה…"הוא לא משלנו , הוא ֵגר .אל תדאגו ,הוא לא יחזיק מעמד בעבודת ה 'שלו ,זה רק זמני ,ארעי … לכן ריבונו של עולם ,אנא העבר חרפתי ,אשר "יגרתי" כי אני באמת מאמין שמשפטיך טובים .אל תגרום לי לטעות בזה וחלילה להראות שהם צדקו ,שכל עבודת ה 'שלי היא רק "עניין של זמן ,"אלא אמת ויציב לעד ולעולמי עולמים .

ִהֵנּה ָתּאַ ְב ִתּי ְל ִפֻקֶּדיָך ְבִּצ ְד ָק ְתָך ַחֵיִּני : רחשי לב .הרבה תאוות יש בעולם .חלקן רעות וטמאות מיסודן , חלקן ניטרליות וחלקן טובות וקדושות .ריבונו של עולם !אני יודע שיש לי הרבה תאוות ויצר הרע שלא יודע שובע .יש לי תאוות כבוד ,תאוות ממון ,תאוות אוכל ועוד ….אך מתוך כל התאוות שיש לי ,רק תאווה אחת באמת נותנת לי ַחיות :פקודיך . כל התאוות הרעות והאסורות נותנות הנאה רגעית ,ארעית . אפילו התאוות הניטרליות והמותרות ,מספקות רק לתווך הקצר .אך פקודיך ?החיות שמקבלים מלימוד פורה בתלמוד , מעזרה לזולת ,מהצלת חיים ,מתפילה מעומק הלב …הסיפוק מהתאוות הקדושות האלו ממשיכים להרגיש הרבה אחרי המעשה .לכן ,אנא ממך ריבונו של עול ם, עשה עמי צדקה וחסד ותעזור לי לחיות באמת .תעזור לי להתאוות תמיד לפקודיך" ,כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ."