23.12.2017

גּמֹל ַעל ַע ְבְדָּך ֶא ְחֶיה ְוֶא ְשׁ ְמָרה ְדָבֶרָך : אשירה לה' כי גמל עלי .לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י -ה. רחשי לב .ריבונו של עולם ,התמכרתי !התמכרתי לתאוות שלי , לחטאים שלי ,ליצר הרע שלי .התמכרתי לגשמיות של העולם הזה עם כל הפיתויים והפגמים…. גמול על עבדך ,תעזור לי להיגמל מזה !ואז אתחיל לחיות חיים אמתיים שיובילו כמובן למצב של "ואשמרה דברך ." מדובר כאן על מעין "עסקה "עם הקב "ה: אנחנו באים ,פונים לקב"ה ואומרים" :ריבונו של עולם ,גמול עלינו .עזור לנו להיגמל ,עזור לנו לצאת מהמוות הרוחנית והגשמית שבה אנו שקועים כעת ואז נחיה באמת כפי רצונך ." ובתמורה לחיות ולעזרה אלו ,אנחנו מבטיחים "לשמור דברך"…

ַגּל ֵעיַני ְואַ ִבּי ָטה ִנ ְפָלאוֹת ִמתּוָֹר ֶתָך : "עיניים להם ולא יראו ."לא מדובר כאן על עיוורון גשמי , ח"ו, אלא על עיוורון רוחני .בא אדם ומסתכל על העולם הגשמי הזה ורואה רק צרות וייסורים ,מחלות ופשעים .לכאורה ,אין מנהיג לבירה ואין קברניט לספינה .אין כיוון ,אין מטרה ,הכול בלגן ואנדרלמוסיה…. באיזה שהוא שלב בחיים ,שואל האדם את עצמו "למה לי חיים כאלה ?למה בכלל אני חי ?"לכן בא דוד המלך וזועק "אתה רוצה לראות נפלאות הבורא ?אתה רוצה למצוא טעם לחייך ?"את התשובות לכל שאלותיך תמצא רק "מתורתך" .על ידי עסק התורה ,בהתמדה ,בשקידה וברצינות הקב"ה "יגלה לך את עיניך = "העיניים האמתיות שיש לך ,אותן עיניים פנימיות המסוגלות לראות נפלאות הבורא בכל דבר ועניין .התפילה שלנו צריכה להיות "גל עיני = "תגלה לי את העיניים שלי ,אותן עיניים שיש לי בפוטנציאל .אמנם כרגע אני מסנוור את עצמי מרוב חטאים ותאוות ,אבל אתה ריבונו של עולם ,גל עיני !ואזי אביטה בנפלאותיך .וכל זה מנין ?מתורתך …
ֵגּר אָנֹ ִכי ָבאֶָרץ אַל ַתּ ְס ֵתּר ִמ ֶמִּנּי ִמ ְצוֹ ֶתיָך : רחשי לב .ריבונו של עולם !אמנם כרגע אני מלא עדיין בגשמיות , עוביות ,תאוות ויצרים. אבל אני מבטיח שזה רק זמני .המצב הזה הוא שלב אחד משלבי ההתקרבות שלי אליך ריבונו של עולם .הירידה הזאת היא מנוף לעליה הבאה שלי ,ביתר שאת ויתר עוז ובעוצמות חדשות .הארציות שבה אני כרגע שקוע )אבל לא מחובר ,אלא כמו גר תושב זמני ,(זה לא מצב קבוע .זה לא השאיפה שלי או הכיוון שלי בחיים .זה לא מה שאני רוצה מחיי . אנא ה ,'היה סבלן איתי .עוד קצת ,כמה שצריך .אנא ה ,'אני רוצה להתקרב אליך באמת ,אנא עזור לי לצאת מהחושך והאפלה שבהם אני נמצא כעת .הכול נראה אותו דבר ,מצוות ועבירות ,טוב ורע מעורבבים אצלי עדיין . אנא ה ,'אל תסתיר ממני מצוותיך .תשאיר את האור דלוק בקצה המסדרון כדי שאוכל לזהות את הכיוון הנכון .אני רק עובר פה כרגע וכמו גר תושב בארץ ,אני "גר "בארציות שלי ,אך אני מנסה לעלות ולהתעלות .תשאיר את האור דלוק כדי שאוכל לזהות את הדרך הביתה …כי אליך ה 'נפשי תערוג .עוד אחזור לתורה ,אל תסתיר ממני את הפתח לתשובה !

גּ ְר ָסה ַנ ְפ ִשׁי ְל ַתֲאָבה ֶאל ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך ְבָכל ֵעת : רחשי לב .ריבונו של עולם ,אני יודע שאני מלא תאוות ושיצר הרע שלי מסית ומדיח אותי לדברים שהם נגד תורתך ,אך האמת היא שהתאווה האמתית שלי היא "בגרסה אחרת "ממה שמתגלה כלפי חוץ !אכן "גרסה נפשי לתאווה" ,אך היא מבולבלת ,כי מה שהיא באמת רוצה זה "משפטיך בכל עת !"

ָגַּע ְר ָתּ ֵז ִדים ֲארוּ ִרים ַהשִֹּׁגים ִמ ִמּ ְצוֹ ֶתיָך : זדים ,מלשון "מזיד ."שוגים ,מלשון "שוגג ."אם מזיד ,כיצד שוגג ?אלא מכאן אנו לומדים עד כמה יש ללמד זכות על עם ישראל .דוד המלך גוער כאן במי שהתייאש מלחזור בתשובה ולתקן מעשיו ,עקב חטאיו המרובים .החוטא חש שמרוב זדונות הוא כבר נחשב "ארור "לפני הקב "ה .הפסוק כאן בא ואומר "אתה חושב שבגלל שנפלת בחטא ,אזי אתה ארור ?!?לא ולא ! הרי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות וידועה ההלכה שאומרת "שוטה פטור ."אמנם נכון ,זה לא בסדר שאפשרת לרוח שטות להיכנס אליך ולהשתלט על שיקול הדעת שלך ,אך וודאי נלחמת קשה עד שהיצר הצליח לחדור לתוכך ואי אפשר להתעלם משעה של מלחמה מול שנייה של כישלון . מה שלא היה בסדר ,זה הזמן שבו התייאשת מלהילחם ונתת לרוח שטות להתגבר עליך .עד אז היית צדיק .מאז אתה "שוטה " ואולי אתה כבר קרוב לאנוס אפילו .לכן ,אל תתייאש !זוהי הגערה של דוד המלך כאן ,גערת זדים ארורים על עצם המחשבה שאתה כזה ,כי באמת הסיבה שחטאת זה "ששגגת ממצוות " ובכל רגע אתה יכול לתקן את זה .

גּל ֵמָעַלי ֶח ְרָפּה ָובוּז ִכּי ֵעדֹ ֶתיָך ָנָצ ְר ִתּי : כשאדם נמצא במקום שמבזים אותו ,עם בוס שצועק עליו ,עם בן או בת זוג שאינם מכבדים אותו ,עם צרות וקשיים שונים , מרגיש האדם לפעמים כמי שגל אבנים נפל עליו והוא לכוד מתחת .הוא לא מצליח למצוא דרך החוצה מהמצב הזה .אך באמת כל הביזיונות ,הייסורים והעלבונות שעוברים על האדם הם מיותרים וניתנים למניעה .כיצד ?על ידי "כי עדותיך נצרתי ." שמירת התורה והמצוות כפי היכולת שלך מזכה אותך מידה כנגד מידה בשמירה משמים ,ואם אתה מכבד את התורה ,תזכה גם אתה בעצמך לכבוד והערכה מהסובבים אותך ,כי כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות ,כפי שחז"ל מלמדים אותנו בפרקי אבות .
ַגּם ָי ְשׁבוּ ָשׂ ִרים ִבּי ִנ ְדָבּרוּ ַע ְב ְדָּך ָי ִשׂיַח ְבֻּח ֶקּיָך : כאן אנו לומדים שאין להתבייש בעבודת ה 'שלך בשום מקום ולא לפני אף בן אדם .תארו לעצמכם אסיפת שרים בכירים , קצינים ,מנכ"לים ועוד וכולם באים לדבר עליך וללעוג לך על כך שאתה עובד את הקב"ה ושומר תורה ומצוות" .ישבו שרים בי .' .ואני ?לא אכפת ממני .אני עבד ה … ! נדברו ,"מדברים עליי אני גאה להיות עבד של מלך מלכי המלכים !תמשיכו לדבר ביניכם ,אני מדבר על עבודת ה 'עכשיו ,אני "אשיח בחוקיך " ואתעלם מכל השאר .

ַגּם ֵעדֹ ֶתיָך ַשֲׁעֻשָׁעי אְַנ ֵשׁי ֲעָצ ִתי : בנוהג שבעולם ,כשאדם בצרה או מתלבט לגבי משהו הוא מתייעץ באנשי מקצוע .בין אם זה עורך דין ,רופא בכיר או רואה חשבון ,הוא יודע למי לפנות בהתאם לבעיה שלו .

לעומת זאת ,מעטים הם האנשים שיפנו לליצן בקרקס וישאלו אותו כיצד ניתן לשמוח .אנשים נוטים לקשר שעשוע ,או ליצנות עם רדידות ,שטות וחוסר רצינות .היכולת לחבר ולקשר בין יעוץ מקצועי לבין שעשוע והומור ,לחבר בין חיות לרצינות ,יכולת זו שמורה לתורה וללומדיה .אומר לנו דוד המלך "כשאני זקוק לייעוץ ,אני פונה ומתבונן בתורה ,שהרי אנשי התורה הם "אנשי עצתי "ואני משתעשע מזה ,כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום .כיף לי לדעת שהעצות שלי מגיעות מעדותיך