23.12.2017

ויבֹֻאִני ֲח ָסֶדָך ְיָי ְתּשׁוָּע ְתָך ְכּ ִא ְמָרֶתָך : המפגש עם אדם או חפץ כלשהו יכול להתרחש בחד משני מצבים :או שהאדם יגיע אל החפץ ,או שהחפץ יגיע אל האדם . לא תמיד אנחנו מכירים את הדרך ,לא תמיד הדרך סלולה וברורה לפנינו .לא תמיד יש לאדם את היכולת להגיע אל היעד אליו הוא מייחל .במקרה כזה ,האפשרות שהאדם יגיע אל החפץ אינה מציאותית ,על כן יש לדאוג להביא את החפץ אל האדם הזקוק לו .לכן מתפלל דוד המלך "ריבונו של עולם !חסדי ה 'כי לא תמו כי לא כלו רחמיו .אני לא יודע כיצד להגיע אל "חסדך ." אני הולך בדרך ופעם אחר פעם אני מועד ,נופל ומתבלבל בדרך . אנא ה ,'אני לא מצליח להגיע בכוחות עצמי אל חסדך ,אז אנא הבא את חסדך אליי .אם לא תוביל אותי אל חסדך אנא הוביל את חסדך אליי .תושיע אותי מהבוץ הטובעני אליו נכנסתי עם יצרי הרע ושבו אני שוקע עמוק יותר ויותר מבלי להבין כיצד לצאת ממצבי הנוכחי .הרי פסוקים רבים בתורה מדברים על תשועת ה ,'אז אנא עשה נא כאמרתך ,כפי שאמרת בתורה ותושיע אותי ואת עם ישראל בכלל !

ְוֶאֱעֶנה חֹ ְר ִפי ָדָבר ִכּי ָבַט ְח ִתּי ִבְּדָבֶרָך : אדם הבא לייצג עמדה או השקפה מסוימת נדרש להבין בנוסף לעמדה שאותה הוא מייצג ואת התחום שעליו הוא בא לדבר , אלא גם להאמין במה שהוא אומר וממש לחיות את זה .דוד המלך מכריז כאן "ואענה חורפי דבר" ,כלומר יש לי משהו משמעותי ,משהו "עם בשר ,"טענה מוחצת שאותה אוכל לומר נגד מחרפי ומבזיי ,שהם מבזים בעצם את הקב ”ה, ח”ו. הטענה של דוד המלך היא מתוך דברי התורה הקדושה ,כי בהם הוא בוטח ובהם הוא מאמין .וגם אנחנו צריכים לדעת ולבטוח שמתוך עשיית רצון ה 'היוצא מתוך דברי התורה גם אנחנו נצליח לעמוד מול אלו המבזים אותנו ,כי הבוטח בה ,'חסד יסובבנו ."

ְואַל ַתֵּצּל ִמ ִפּי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִכּי ְל ִמ ְשָׁפּ ֶטָך ִיָחְל ִתּי : מה כוונת המילים "אל תצל מפי ?"אם היה כתוב "אל תמנע מפי דבר אמת "יכולתי להבין ,הרי ראוי לבקש שהקב"ה לא ימנע מפינו דברי אמת בבואנו לדבר עם בני אדם אחרים .אבל למה "אל תצל ?"איזו הצלה יש כאן ?התשובה היא שכאן לא מדובר בהצלה אלא מלשון צל ,חושך .דוד המלך מבקש מבורא העולם שלא יסתיר את דברי האמת מפיו .שלא יעשה לו "צל "בעבודת ה ,'אלא שתזרח עליו השמש ,החום והבהירות שבעבודת ה .'גם אנחנו ,מן הראוי שנבקש מבורא העולם שבבואנו לדבר עם אחרים בעבודת ה ,'שיהיה לנו מה לומר ושדברינו יהיו מוארים באמת ולא חלילה "מתובלים "בדברי שקר .אל תצל מפי ,אל תסתיר מפי דברי אמת ,אל תחשיך את דברי התורה ממני חלילה ,כי דווקא לומר דבריך אני מייחל ומתפלל גם אם אני לא תמיד מתנהג בהתאם ,אך בתוך תוכי הייחול האמתי שלי היא למשפטיך….

ְוֶא ְשׁ ְמָרה תוָֹר ְתָך ָת ִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד : ללא הניקוד ,ניתן לקרוא את המילה הראשונה בשתי דרכים שונים .מצד אחד ניתן לקרוא את זה כפי שהיא מנוקדת באמת ואז למדים שדוד המלך בא ואומר שהשמירה שלו את התורה היא נצחית ,תמידית ,עקבית ומתוך מסירות נפש .שהוא לא ייתן אפילו פתחון פה הכי קטן ליצר הרע שלו או לכל דבר אחר המנסה למנוע ממנו לעשות את רצון ה .'אך ניתן לקרוא את זה גם בלשון סביל" :ואשמרה "מלשון אני אשמר ,כלומר זכות התורה שומרת על לומדיה לעולם ועד .כמו שמלמדים אותנו חז"ל על מעלת השבת ,שיותר ממה שעם ישראל שמרו את השבת ,השבת שמרה על עם ישראל …

ְוֶא ְת ַהְלָּכה ָב ְרָחָבה ִכּי ִפֻקֶּדיָך ָדָר ְשׁ ִתּי : "מן המצר קראתי י 'ה ,ענני במרחב י 'ה ."כשאנשים נתונים במייצר ,כשקשה להם , ח"ו, כשהחיים שלהם מתוסכלים ולא ברורים ,נוטים בני אדם לחפש תשובות לבעיותיהם גם מתוך עצמם וגם מהסובבים אותם .לעתים פונים ליועצים ,למאמנים אישיים ,לבעלי מקצוע ולפעמים לאנשים פחות מקצועיים ,כמו קוראים בקפה )מה שמזכיר את הבדיחה של קוראת בקפה אחת שאמרה שהיא רואה שתי אפשרויות עיקריות לעתיד של מישהו : שחור או הפוך .אם לא ,אז זה נס(… ,מגלי עתידות למיניהם , פותחים בקלפים ועוד מרעין בישין למיניהם…. אך מי שבאמת רוצה לצאת מהמצר שהוא נתון בו ,לצאת למרחב ומאפילה לאורה ,עליו לדרוש שהישועה וההצלה יבואו לו ממקום אחד בלבד =מבורא העולם .ואיך זוכים להיות ראויים להצלה זו ?דרך התורה הקדושה" .פקודי ה 'ישרים ,משמחי לב " )תהילים י "ט .(רק מקור החיים ,מקור האור האין סופי אשר נגנז בתורה הקדושה ,רק בורא העולם מסוגל באמת להוציא אותך מצרה לרווחה ,מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה .עלינו רק לדרוש ולבקש את זה .

ַוֲאַד ְבָּרה ְבֵעדֹ ֶתיָך ֶנֶגד ְמָל ִכים ְולֹא ֵאבוֹשׁ : מרצה הבא להעביר מידע לקהל שומעיו חייב להתאים את עצמו לקהל הנמצא מולו ,גם בסגנון דיבורו וגם את דרך העברת המסרים שאותם הוא רוצה להעביר .לא כל נושא מתאים לכל קהל ולא כל סגנון דיבור מקובל על כל קהל .אך יש נושא אחד שניתן לדבר עליו ולדון בו ,בין לילדי גן ובין למלכים ובעלי דרג בכיר .ומהו הנושא" ?עדותיך ."תורת ה .'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ .בגן ,בכולל ,בעבודה ,בכל מקום .ללא היסוס וללא בושה .כמו כן ,על האדם לדעת שאם יש צורך להגן על כבוד התורה בפני המלעיגים ,יש לעשות זאת ללא בושה וללא היסוס ,גם אם מדובר בזלזול שבא מצד אנשים בכירים ממך בבית ,בעבודה ,בצבא וכו .'נקשיב אחד לשני ,נשמע את דבריו , נכבד אותו גם בתגובה שלנו ,אך לא נתבייש מהתורה שלנו .ממש לא .כי גם הפרופסור הכי מפורסם אינו יכול להתחמק מזה "שאין חכמה ואין תבונה נגד ה ." '

ְוֶאְשׁ ַתֲּע ַשׁע ְבּ ִמ ְצוֹ ֶתיָך ֲא ֶשׁר אָ ָה ְב ִתּי : כל זוג יודע שזה לא תמיד קל להיות נשוי .על שני בני הזוג חל האחריות לוותר על דברים מסוימים לטובת רצון השני ולטובת השמירה על "שלום בית ."מה גורם לשני אנשים ,שיכלו לחיות חיים שלווים ורגועים מבלי צורך להתחשב באף אח ד, ללא צורך בקבלת "אישור "לפני יציאה ,רכישה או החלטה רציני ,לקבל החלטה צלולה וברורה….להתחתן ?התשובה מורכבת ממילה אחת בעלת ארבע אותיות בלבד" :אהבה ."האהבה הופכת את חיי הצוותא )מלשון ציווי ,(לשעשוע וחוויה כיפית ונעימה .כל מי שאי פעם התאהב מכיר את הסיפוק במילוי רצון אהובת ליבו .

הוא לא מרגיש עול או מעמסה בהכנת ארוחת ערב לבת זוגתו והיא לא "סובלת "מלפנק אהוב לבה .כאשר יש אהבה בין בני זוג ,כל "כללי המשחק "של הזוגיות נחשבות כחלק טבעי מהקשר .כך אומר דוד המלך על מצוות התורה .מרוב אהבה למצוות ,דוד המלך ממש משתעשע מכל הזדמנות שיש לו לקיים עוד מצווה וללמוד עוד קצת תורה !כך צריך לעבוד את ה ,' להרגיש איך המצוות מחברות ומקשרות אותנו אל בוראנו .איך כל מילה של תורה מחזקת את הקשר שלנו עם מי שאמר והיה העולם .

ְוֶא ָשׂא ַכַפּי ֶאל ִמ ְצוֹ ֶתיָך ֲא ֶשׁר אָ ָהְב ִתּי ְואָ ִשׂיָחה ְבֻח ֶקּיָך : באמריקה התקיימה הגרלה ,שהמנצח בה זוכה בהזדמנות לעבור במשך חמש דקות בין השורות של חנות צעצועים גדולה ,כאשר כל מה שהוא יצליח להכניס לעגלת הקניות בזמן הזה יהיה שלו . אם הוא יפעל בחכמה ,הוא יסקור לפני כן את השורות וימצא היכן המוצרים המעניינים אותו נמצאים. עם השמע הצלצול שמסמן את תחילת חמש הדקות שלו ,מיד ירוץ לשם ,יושיט את ידו אל המוצרים ויכניס כמה שיותר מוצרים לעגלה .חבל הרי לבזבז אנרגיה וזמן על מוצרים שאינם מעניינים אותו ! דוד המלך אומר "ואשא כפי ,"אני מושיט את ידי לתפוס את מה שאני אוהב .ומה זה ?מצוותיך . אני לא אבזבז אנרגיה בניסיונות להשיג דברים אחרים כמו כבוד ,מכשיר סלולרי משודרג יותר , רכב חדיש יותר או בגד אופנתי יותר .דברים אלו אולי נחמדים לפעמים ,אך אין הם עיקר כלל וכלל" .אשא כפי אל מצוותיך אשר אהבתי ,"לשם אושיט ידיי ,את זה אתאמץ להשיג .ככה קל גם להבין את סוף הפסוק ,שהרי על מה אנשים מדברים ?על מה שמעניין אותם כמובן .ומה מעניין את דוד המלך ?פשוט מאוד …. "ואשיחה בחוקיך"!