23.12.2017

דּ ְב ָקה ֶלָעָפר ַנ ְפ ִשׁי ַחֵיִּני ִכּ ְדָבֶרָך : מדוע נאמר כאן לשון "דבקה" ?מה פירוש הדבר "להידבק לעפר" ?להתלכלך אפשר להבין , אבל להידבק ?מי אמר שזה משהו טוב ?לעומת זאת ,אנו אומרים שלוש פעמים ביום בתפילת שמונה עשרה "ונפשי כעפר לכל תהיה ."כלומר ,לא להידבק אפילו ,אלא ממש להיות כמו העפר עצמו .לא יתכן לומר שאנחנו מקללים את עצמנו שלוש פעמים ביום .סימן שתכונת העפר היא דווקא תכונה חיובית במהותה .העפר הוא חומר מופשט מחומריות מסובכת ,מעין מדבר שממנו ניתן לעלות "מנחליאל במות ומבמות מתנה ."כלומר ,דוד המלך בעצם אומר "אני עבדתי על עצמי ,הסרתי מעליי את כל התאוות והמותרות , נהייתי כעפר ,דבקתי במידת הענווה המאפיינת את העפר .עכשיו ה 'אני מתחנן לפניך שתחייני .הרי זה רצונך באמת ואלו הם דבריך "וחי בהם "ולא חלילה שימות בהם .לכן חייני כדברך , כלומר כמו דברי התורה שהם תורת חיים .

דָּרַכי ִסַפּ ְר ִתּי ַו ַתֲּעֵנִני ַל ְמֵּדִני ֻחֶקּיָך : רחשי לב .ריבונו של עולם ,בוא נעשה "הסכם ."אני אספר לך את כל סודותיי ,את כל מה שעובר עליי ,את כל מה שאני עושה . אשתף אותך בכל התלאות ,הלבטים ,התאוות ,הקשיים והתקוות שלי .בתמורה ,אני מתחנן לפניך .אנא ה ,'תענה לי ! תספר לי גם משהו מהסודות שלך .ואיזה סוד אני רוצה לשמוע ? חוקיך .למדני חוקיך ה' .זה הסוד שאני רוצה לדעת ממך ,זה הסוד שאני רוצה לשמוע ממך !

ֶ ֶר ְך ִפּקּוֶּדיָך ֲהִביֵנִני ְואָ ִשׂיָחה ְבִּנ ְפְלאוֹ ֶתיָך דּ : רחשי לב .ריבונו של עולם ,איך אני אמור לדבר על דברים שאין לי אחיזה בהם ?וכי מי שלא למד רפואה יכול להיות שותף פעיל בכנס רפואי ?וכי מי שלא למד כלכלה מסוגל להיות יועץ כלכלי ? אני רוצה שכל שיחותיי יהיו בעבודת ה 'ובתורתך הקדושה .אני רוצה לשוחח עם אנשים על נפלאותיך ועל מעשיך הטובים .אבל אם לא אבין אותם בעצמי ,לא אוכל לשוחח בהם .עזור לי ה ' להבין איך אתה פועל בעולמך ,ואז גם אני אוכל "לשוחח בנפלאותיך ."
ָדְּלָפה ַנ ְפ ִשׁי ִמתּוָּגה ַקְיֵּמִני ִכּ ְדָבֶרָך : רחשי לב .ריבונו של עולם ,אני כבר תשוש !החומות של המבצר שלי נסדקו ומטים ליפול ,יש נזילה בצנרת והסכר תכף ישבר , ועוד דבר אחרון …..יש דליפה רצינית…..דלפה נפשי מתוגה ! הנפש שלי כבר דולפת ,יש לה דליפה רוחנית כי אין לי כבר כוח להילחם נגד יצר הרע שלי .הצל אותי ,הושיעני ,קיימני בדברי תורתך הנצחיים ,הקיימים ועומדים נגד כל פגעי הזמן ,עוד לפני בריאת העולם ,כנגד כל הסיכויים לאורך כל ההיסתוריה )בכוונה

כתבתי היסתוריה עם ת 'ולא עם ט ,'כדברי הרב צבי יהודה , זצ"ל, שאמר שההיסטוריה היא בעצם הסתר של י'ה בעו לם, ולכן יש לכתוב את המילה עם ת ' =היסתוריה .(עזור לי לחיות , כמו דברי התורה שלך ,אשר בשבילם ועל ידם נבראו כל העולמות .

ֶדֶּר ְך ֶשׁ ֶקר ָה ֵסר ִמֶמִּנּי ְותוָֹר ְתָך ָחֵנִּני : משה אמת ותורתו אמת וחותמו של הקב"ה אמת .
המילה "אמת "מורכבת מהאות הראשונה ,האמצעית והאחרונה של האל"ף בי "ת, כלומר "ראש-תוך-סוף ."
אנו למדים מכאן שמי שחי את חייו על פי מידת האמת ,חי את האמת מתחילת היום שלו ועד סופו .אי אפשר לחיות בשקר ולהיות מחובר לתורה הקדושה ,שהיא כל כולה אמת .אלו שני דברים סותרים במהותם .אבל גם אם ארצה לחיות באמת ,מי מבטיח לי שאצליח ?על כך התפלל דוד המלך "אתה ה ,'תסיר ממני דרך שקר ,כי אני לא תמיד מצליח להבחין ."אולי בעיניי דבר מסוים נראה כמו מצווה ,אך באמת זה חטא , ח"ו. אני לא תמיד יודע מה אתה רוצה שאני אעשה בכל מצב .לכן ה 'אנא ממך ,הסר ממני דרך שקר .חנני !תן לי חנינה ומחילה .ומהי המחילה האמתית ?הזכות לחיות את חיי על פי תורתך .הזכות לשבת ולהתעסק בתורה הקדושה ,לעמול בתורת האמת .כך אדע שחננת אותי :ותורתך =חנני .כלומר הזכות לחיות על פי התורה שלך ,היא בעצמה ביטוי לחנינה שהענקת לי ברוב חסדיך …

דֶּר ְך ֱאמוָּנה ָבָחְר ִתּי ִמ ְשָׁפּ ֶטיָך ִשִׁוּי ִתי : מדוע שוקד אני ללמוד ולהבין משפטיך ?משום שדרך אמונה בחרתי .ומהי דרך אמונה ?הרי אין ספור אמונות טפלות ושקריות קיימות בעולם , ה' יצילנו .לכן דוד המלך מבקש מבורא העולם "אנא ה 'הסר אותם ממני .כי אני בחרתי בדרך אמונתך , בדרך תורתך ומשפטיך . לזה אני משווע ,מקווה ומייחל , למשפטיך בלבד ולא למשפטי שקר של אמונות ודתות אחרות ." בנוסף ,אומר דוד המלך ,מתוך כל דרכי האמונה הקיימות בעולם ,אני "בחרתי משפטיך ."ובזכות ההתעסקות התמידית שלי בתורה ,אני זכיתי לבחינת "שויתי ."ומה זה "שויתי ?"אומר הבעל שם טוב , זצ"ל על הפסוק "שויתי ה 'לנגדי תמיד ,"ששויתי זה מלשון שוויון .כלומר הכול שווה אצלי ,לא משנה מה קורה . אני לא מתרגש ,לא נבהל ולא מתעצבן . ה' נגדי =)מולי (תמיד . שום דבר לא יפיל אותי ,כי אני בחרתי ללכת בדרך ה 'באש ובמים ….שויתי!…..

ָדַּב ְק ִתּי ְבֵע ְדוֹ ֶתיָך ְיָי אַל ְתּ ִבי ֵשִׁני : מי שנאלץ לצאת מעולם הישיבה והתורה לעולם החומר והחול מסוגל באמת להבין את הפסוק הזה .הניסיונות ,הקשיים , ההתלבטויות ,הנפילות וההתמודדויות שהן מנת חלקו מחוץ לחממת בית המדרש ,עלולים להמם בן אדם .אחד הדברים הקשים ביותר שאתם נאלץ בן התורה להתמודד אתם בשוק העבודה ,היא הבושה .תנסה להסביר מדוע אתה לא משתתף בערב הגיבוש המעורב .לך תנמק מדוע אתה נשאר לבד ליד השולחן בחתונה של העמית לעבודה ,כשכולם קמים לרקוד . אתה מתלבש שונה ,אתה מדבר שונה ,אתה לא "במרכז העניינים "של כל תכניות הריאלטי .אתה מתנהג שונה ,אתה
ואתה אמור להידבק בה 'ולעשות X אוכל שונה .כולם עושים
Y…. מציאות זו מתסכלת ומקשה על עבודת ה .'לכן פונה האדם וזועק מקירות לבו ריבונו של עולם !מה אתה רוצה ממני ?וכי אני מלאך ?אני בסה"כ בשר ודם ,חייל קטן בצבא שלך שמנסה להילחם נגד היצר הרע שלי" .דבקתי בעדותיך" ,אני מנסה להיות דבק בעדות ה 'ובעבודת ה .'אני לא מסתיר את הציציות שלי בתוך הבגד ,אני לא מגלח את הזקן ,לא מקצר את הפאות , לא משנה את סגנון הדיבור שלי ולא מקטין את הכיפה .אני לא מקצרת את החצאית או את החולצה ,לא מקטינה את כיסוי הראש שלי ,אני לא משתתפת בערבי שירה עם שאר האגף בעבודה וכו' …אבל ריבונו של עולם ,קשה לי !זה ממש ממש קשה !אני מבקש ממך ,ממש מתחנן בפניך ,אני יודע שאני חלש באופי שלי ואני רודף כבוד ,אנא ה ,'אל תבישני .אל תביא עליי בושות בגלל עבודת ה 'שלי .ואם תעזור לי בזה ,אני בתמורה מבטיח בעזרת ה ', לקיים בעצמי את הפסוק הבא…..

ֶדֶּר ְך ִמ ְצוֹ ֶתיָך אָרוּץ ִכּי ַתְר ִחיב ִל ִבּי : רחשי לב .כבוד ,שמחה ,עושר ,בריאות ,נחת רוח ,כל אלו מרחיבים לבו ודעתו של האדם .ריבונו של עולם ,אני יודע שאני אדם קטן ,רודף כבוד והערצה מהסביבה שלי .אני לא בדרגה של מסירות נפש כרג ע. אמנם אני שואף לדרגות כאלו ואני ממש מקווה שאזכה גם אני לחזור בתשובה אליך ולעבדך בלב שלם , אך כרגע על מנת שאני ארוץ בדרך מצותיך אני עדיין זקוק "לתמריצים ."ומהו התמריץ" ?כי תרחיב לבי ."תזכה אותי בדברים המרחיבים לבו של אדם ואז אצליח לקיים את החלק הראשון של הפסוק "דרך מצותיך ארוץ…"