23.12.2017

ַבּ ֶמּה ְיַזֶכּה ַנַּער ֶאת אָ ְרחוֹ ִל ְשׁמֹר ִכְּדָבֶרָך : דוד המלך אומר בפרק קכ"ז בתהילים" :אם ה 'לא ישמור עיר , שווא שקד שומר ."אם הקב"ה לא יעזור לאדם בעבודת ה 'שלו , אין לו סיכוי להתגבר על יצרו השואף להחטיאו .על כן שואל דוד , מה כבר נער כמוני מסוגל לעשות– ? " המלך "במה יזכה נער אדם ה"מנוער) "מלשון לנער וכן מלשון נער (פעם אחר פעם על ידי יצר הרע ?כיצד אדם כמוני יכול לזכות לשמור תורה ומצוות מבלי ליפול בחטא ?התשובה היא" :במה" ,על ידי שהאדם ישתמש בכוח הביטול "ונחנו מה "ויבטל את עצמו לה 'יתברך )אפשר לראות רעיון זה באריכות בליקוטי מוהר "ן, תורה נ "ב(, אזי יזכה "לשמור כדברך ."גם אם הוא עדיין נער ..בנוסף ,אפשר לקרוא את הפסוק כשאלה ותשובה" :במה יזכה נער את דרכו ?" כיצד נער יצליח לזכך ולטהר את מעשיו ?על ידי שיקפיד לשמור על התנהגות המתאימה "לדבריך ,"כלומר על פי התורה .

ְבָּכל ִלִבּי ְדַר ְשׁ ִתּיָך אַל ַתּ ְשֵׁגִּני ִמ ִמּ ְצוֹ ֶתיָך : רחשי לב .ריבונו של עולם ,אתה יודע שבתוך תוכי אני רוצה לעשות רצונך .ומעבר לכך ,ממש בכל לבי דרשתיך !אני דורש מעצמי שכל הלב שלי ידרוש אותך .ובאמת ,כשאני ביני לבין עצמי אני מסור אליך בכל לבי ,אך מה אעשה ויצר הרע מנסה פעם אחר פעם להחטיאני ?אנא ה !'אל תגרום לי אפילו בשוגג לסטות ממצוותיך ,כי רצוני לעשות רצונך" ,בכל לבי דרשתיך ."

אני מבחינתי הולך אתך באש ובמים .אנא ה ,'אל תגרום )ואפילו בשוגג (למישהו או למשהו למנוע התקרבותי אליך .אל תשגני ממצוותיך !בנוסף ,בגלל הלחץ שלי לעשות רצונך ,אני עלול להתבלבל בין עיקר לטפל ,על כן אני מבקש ממך אל תשגני !אל תיתן לי לטעות בגלל הרצון שלי לקיים את כל מצוותיך ,אלא אדע תמיד מה להקדים ומה לאחר ,מה לקרב ולה להרחיק ,מה העיקר ומה טפל …

ְ ִל ִבּי ָצַפְנ ִתּי ִא ְמָר ֶתָך ְל ַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך בּ : "צפנתי "מלשון הצפנה ושמירה וכן מלשון צפון וכיוון .דברי תורה נותנים לאדם כיוון בכל תחום בחיים ובדומה למצפן ,הם מראים לאדם היכן הוא עומד ובאיזה כיוון פניו מועדות ובכך מונעים ממנו "לאבד את הצפון ."אך כדי ועל מנת שהתורה ישמש כמצפן לאדם ,עליו להצפין ולשמור את התורה בלבו ולשאוף למצב שבו "לא אחטא לך ."המילה "חטא "היא מלשון "החטאה ,"כלומר להחטיא את המטרה ולאבד את הכיוון .אומר כאן דוד המלך ,שעל ידי זה שאשתמש תמיד במצפן =)התורה ( לא אחטיא את מטרת קיומי ,בריאתי ויצירתי ,שהיא כמובן "לעבדך בלבב שלם…"

ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ְיָי ַל ְמֵּדִני ֻח ֶקּיָך : רחשי לב . ריבונו של עולם ,את היסודות אני למדתי .אני יודע שאתה מקור כל השפע וכל הברכות .אני יודע שרק אליך יש להודות ולהתפלל .ברוך אתה ה .'בידך הכול ובכוחך לגדל ולחזק לכל.

אך אני מבין שזה רק הבסיס ,יש עוד כל כך הרבה ללמוד ולהפנים .כל כך הרבה שינויים אני עוד צריך לעשות בחיי כדי לחיות את חיי ברמת מודעות תמידית שאתה מקור כל הברכות ושלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה .אנא ה ,'למדני את השאר ,למדני חוקיך ,כדי שאוכל לדבק בך באמת ובתמים …

ִבּ ְשָׂפ ַתי ִסַפּ ְר ִתּי כֹּל ִמ ְשְׁפּ ֵטי ִפיָך : משפטי תורתך אני מבין .משפטי צדקך אני מבין .אבל משפטי פיך ?מתי זכיתי לשמוע דברים ישירות מפי עליון "פה אל פה אדבר בו ?" כאן דוד המלך מלמד אותנו כלל חשוב בעבודת ה .'כל המקדש
( נחיריים ופה 2 , אוזניים2 , עיניים2) " את שבעת "קני המנורה ועוסק ומדבר דברי תורה ,זוכה שדברי התורה נשמעים לו כאילו שומע אותם מפי הגבורה יתברך שמו ! אדם כזה מטבע דרגתו והשגותיו אינו מסוגל "לשמור הכול בבטן ,"אלא חש הוא מחויבות לומר בפה מלא כל מה שיכול כפי הזמן והמקום ,כדי לקרב אחרים לאבינו שבשמים . אך מה נעשה היום ,בדור יתום כמו שלנו ?גם על שאלה זו עונה דוד המלך ,נעים זמירות ישרא ל: בשפתי סיפרתי ."יש להפוך את התורה ,החוקים ,המשפטים לסיפורים חיים :סיפורי צדיקים , סיפורי מעשיות ,סיפורי מסירות נפש ,סיפורים הפותחים את הלב לעבודת ה .'ילדים ומבוגרים אוהבים סיפורים וילדים יתומים לא רק אוהבים אלא זקוקים לזה .אנחנו יתומים בדור שלנו ,חלק גדול מהנוער לא מוצא את מקומו בעם ,במדינה , בתורה …יש לחמם את הלב ,לשמח לב יתומים בתורה הקדושה ,בשמחה ,בניגון ,בסיפור .כך ניתן ללמד תורה לדור יתום וגם אותו למשוך ולקרב אל אבינו שבשמים .

ְבֶּדֶר ְך ֵע ְדוֹ ֶתיָך ַשּ ְשׂ ִתּי ְכַּעל ָכּל הוֹן : לא כל דבר שווה ערך בפני כל אדם .מה שאדם אחד היה מוכן לשלם מאות ואלפי דולרים עבורו ,אדם אחר לא היה לוקח אפילו ללא תשלום .על כן בא דוד המלך ואומר" :כעל כל הון", כלומר לא משנה כמה יציעו לי או מה יתנו לי ,אין דבר שישווה בעיניי כעבודת ה 'וההליכה בדרכי התורה .בנוסף ,כשאני הולך בדרך ה ,'הרווח שיש לי מקיום מצוות ה 'שווה בעיניי יותר מכל ההון שיכולתי להרוויח במשרות או בתפקידים אחרים ,לו הייתי "משנה כיוון ,"חלילה ,מעבודת ה .' פסוק זה יכול אף לשמש לעזר לאדם המתלבט בקשר למקום עבודה . יהודי מקבל הצעה לעבודה עם משכורת נאה ,תנאים טובים וכו .' רק פרט קטן …זה לא מתאים ליהודי ירא שמים .איזה ניסיון ! איזו התלבטות !לכן בא דוד המלך ואומר לאותו יהודי" :אין התלבטות !בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון ."דרך התורה עדיפה ומבורכת יותר מכל משכורת בעולם .אם אינך יכול לקדש את מקום העבודה שלך ,סימן הוא שעליך למצוא מקום אחר שבו כן אך – " תוכל לקדש שם שמים בו .אמנם "מלוא כל הארץ כבודו אם משום מה ,למרות כל ניסיונותיך אינך מצליח לגלות במקום שבו אתה נמצא את הקדושה ,המשך הלאה ובעזרת ה 'תעשה ותצליח ברוחניות ובגשמיות .

ְבּ ִפקּוֶּדיָך אָ ִשׂיָחה ְואַ ִבּיָטה אֹ ְרחֹ ֶתיָך : "בפיקודיך אשיחה :"כל נושא השיחה שלי ,גם אם הוא בענייני משא ומתן ,אשתדל להוליך ולהוביל את השיחה אל נושאי "פקודיך "ועבודת ה .'על ידי זה אזכה יותר ויותר להביט ולראות את אורחותיך ואת דרך הנהגתך בעולם כולו וכן אזכה להביט ולראות מה הדרך שאתה רוצה שאלך בה בכל דבר ודבר . ועוד פירוש על דרך הדרש ,אם נחליף את האות ש 'של אשיחה באות ס) 'כפי שקוראים את המילה (והאות ח 'באות כ ,'אזי נמצא שכתוב "אסיכה "מלשון סיכה ורחיצה .כלומר ,על ידי שאסוך את עצמי" ,ארחץ בניקיון כפי "מכל טומאות ותאוות העולם הזה על ידי התמסרות לפקודי ה ,'אזי אזכה לצמוח ולנבוט )מלשון אביטה" (באורחותיך ."

ְבֻּחקֹּ ֶתיָך ֶא ְשׁ ַתֲּע ָשׁע לֹא ֶא ְשַׁכּח ְדָּבֶרָך : את הפסוק הזה נסביר בשני כיוונים שונים : א" .בחוקותיך אשתעשע ."כלומר ,התורה היא דבר כיף ,נעים , אולי לעתים אף משעשעת ולכן היות וכל כך טוב לי ,אזי לא אשכח דבריך . ב. בלשון תמיהה" :בחוקותיך אשתעשע ?לא !אשכח דבריך "! כלומר ,אם כל הסיבה שאדם עובד את ה 'ושומר מצוותיו זה בגלל השעשוע ,לבסוף עלול האדם לשכוח בכלל שמדובר על מצוות ה ' ח"ו, כי טבע האדם שדבר הרגל נהפך אצלו "לטבע שני ."סכנה נוספת היא תופעת "רגיל בה וקץ בה ." עבודת ה ' היא לא רק כשכיף או בהתאם לשעשוע שבדבר ,אלא "כי הם חיינו ואורך ימינו "ולכן "ובהם נהגה יומם ולילה ."רק אם נעבוד את ה 'מתוך הבנה בעומקן ובערכן של המצוות ,אזי נזכה "שלא יסור דברי התורה הזאת מפיך וגו